Протокол загальних зборів 29.04.2020 року

Печать

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дружба-ВМ»

                                                                                                         

  “29” квітня 2020 р.                                                                                       с. Шура Копіївська  

                                          

Місце проведення загальних зборів:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29.04.2020 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

Час проведення загальних зборів:  початок – 10:00 год., закінчення – 11:30 год.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 6.

 Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) –    6 ( шість).

           

          Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657818 (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять).

         

       Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

          Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома  інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань та проектами рішень, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.03.2020 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства: http://atdrugba.com.ua.

 

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2020року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

          Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» зареєструвалось 6 ( шість) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 3657818   (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій (голосів), що становить 99.178899 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 70.69631 відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29.04.2020 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 29.04.2020 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

          Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 3 від 17.04.2020 року.

     Наглядова рада Товариства призначила (протокол №3 від 17.04.2020 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

      До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

 

            Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2019 р.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

8. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.

9.Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

11. Прийняття рішення про зміну найменування  Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» на  Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень»

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

            1) Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;

            2) Богач Петро Павлович - член лічильної комісії;

            3) Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення:1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

   ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Ященко Віра Павлівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням  порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

$1ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

$1ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

$1ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

      Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та члени лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

          Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2020 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу директора Товариства  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2019 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

     У звiтному роцi Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» iз змiнами та доповненнями на пiдставi фактичних облiкових даних і дає правдиве і неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2019 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2019 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення:1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував                                                                      присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2019 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту  Товариства за 2019 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2019 р. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2019 рік. 

Проект рішення:Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

       ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2019 році отримано прибуток у сумі 525  (п’ятсот двадцять п’ять тисяч) тис. грн.

     Запропоновано за підсумками роботи Товариства в 2019 році чистий прибуток направити на розширення виробництва, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігоря Валерійовича, який повідомив, що у відповідності до ст..53 ч.11 Закону України «Про акціонерні товариства» членам Наглядової ради за виконання ним своїх обов’язків може виплачуватись винагорода. Виплата винагороди члену Наглядової ради  здійснюється з дати його обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі цивільно-правового договору, що укладається з ним. Запропоновано, всім членам Наглядової ради  за добросовісне виконання своїх функцій протягом звітного року затвердити винагороду у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

Проект рішення:Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї  мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї  мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

                              

ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           аудитом фінансової звітності ПАТ «Дружба-ВМ», що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

   ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

         Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                                           

 

        ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який довів до відома присутніх про зміни, внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» та нові вимоги щодо публічних акціонерних товариств. Директор  повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу, тому виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватне. 

Проект рішення:  Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

  ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

 

      ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:   

       Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

        Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                     

 

          ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»

СЛУХАЛИ:  Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який запропонував змінити повне та скорочене найменування Товариства, в зв’язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення: 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ». 3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №11 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ».

3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

          ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту»

СЛУХАЛИ:  Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який запропонував, що у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: 1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №12 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції»

СЛУХАЛИ:  Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.  2) Затвердити нові  редакції  "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію".   3) Визначити Голову та секретаря загальних   зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства  викладених у новій редакції.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №13 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.  2) Затвердити нові  редакції  "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію".   3) Визначити Голову та секретаря загальних   зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства  викладених у новій редакції.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради»

СЛУХАЛИ:  Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства та у зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради.

Проект рішення: У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №14 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ:  Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства та у зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припиняються повноваження голови та членів Ревізійної комісії:Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №15 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Петрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності до нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» Наглядова рада товариства обирається в кількості трьох осіб шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. До Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.  

Проект рішення:  Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №16 для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Хворостовський Ігор Валерійович

3657818

Кандидат обраний

Собко Олена Миколаївна

3657818

Кандидат обраний

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657818

Кандидат обраний

          Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.  Члени Наглядової ради Товариства обрані, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

      ВИРІШИЛИ ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:   

       Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ»обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

        Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                     

 

ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради»

СЛУХАЛИ:  Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.   Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №17 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО СІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ:  Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що від акціонерів товариства надійшли пропозиції обрати членами Ревізійної комісії товариства у кількості 3 (трьох) осіб до дати проведення чергових річних загальних зборів, які приймуть інше рішення, але не більше ніж на три роки наступних осіб: Байду Володимира Михайловича, Петрунь Наталію Петрівну, Богачука Івана Васильовича.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:  Байду Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії. Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №18 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ВІСІМНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:  Байду Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ДЕВ`ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ:  Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №19 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

$11)      Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

$12)      Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування.

       Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 30 хв..             

                

                   Голова зборів      __________________  Байда Володимир Михайлович

 

                     Секретар зборів  __________________    Маркова Тетяна Андріївна

 

                Директор товариства_____________________ Хворостовський Валерій Миколайович

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

 

Протокол  №1

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

 

 

        Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни, та членів тимчасової Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 17.04.2020 року) склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №1, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Голосування проводилось бюлетенем №1.

 

Проект рішення: 1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голова тимчасової Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени тимчасової Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Протокол  №2

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

 

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

 

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №2.

 

Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голова Лічильної комісії

 

________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Протокол  №3

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №3, винесене на голосування:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік.

 

Голосування проводилось бюлетенем №3.

 

Проект рішення:1) Роботу директора Товариства  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Роботу директора Товариства  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Протокол  №4

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №4, винесене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

 

Голосування проводилось бюлетенем №4.

 

Проект рішення:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

 

 
             

 

Протокол  №5

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №5, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №5.

 

Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

               1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

Протокол  №6

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту  Товариства за 2019 р.

 

Голосування проводилось бюлетенем №6.

 

Проект рішення:Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

Протокол  №7

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №7, винесене на голосування:

Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р.

 

Голосування проводилось бюлетенем №7.

 

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році.

2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва.

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

Протокол  №8

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №8, винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №8.

 

Проект рішення:Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї  мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї  мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №9

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

Питання №9, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Голосування проводилось бюлетенем №9.

 

Проект рішення:Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

            Протокол  №10

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №10, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

 

Голосування проводилось бюлетенем №10.

 

Проект рішення:Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №11

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №11, винесене на голосування:

Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»

 

Голосування проводилось бюлетенем №11.

 

Проект рішення:    1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ». 3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ». 3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Протокол  №12

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №12, винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

 

Голосування проводилось бюлетенем №12.

 

Проект рішення:    1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №13

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №13, винесене на голосування:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Голосування проводилось бюлетенем №13.

 

Проект рішення:    1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.                                                                                                                                                          2) Затвердити нові  редакції  "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію".  

3) Визначити Голову та секретаря загальних   зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства  викладених у новій редакції.

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.                                                                                                                                                          2) Затвердити нові  редакції  "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію".  

3) Визначити Голову та секретаря загальних   зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства  викладених у новій редакції.

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

Члени Лічильної комісії:

________________________

Богач Петро Павлович

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №14

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №14, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №14.

 

Проект рішення:    У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради. 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради. 

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

 

Протокол  №15

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №15, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

 

Голосування проводилось бюлетенем №15.

 

Проект рішення:    У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

_________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

 

 

 

Протокол  №16

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2019 року

 

 

 

    Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

 

Питання №16, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 
 

Голосування проводилось бюлетенем №16 для кумулятивного голосування.

 
 

Проект рішення: Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

 

 
 

Голосували:

ПІБ

Кількість голосів

Відсоток

 
 

Хворостовський Ігор Валерійович

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Собко Олена Миколаївна

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657818

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Результат голосування:

Члени Наглядової ради Товариства обрані, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Прийняте рішення:

 

Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
                     

 

Протокол  №17

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

 

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

 

Питання №17, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради

 

Голосування проводилось бюлетенем №17.

 

Проект рішення:    1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №18

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

 

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

 

Питання №18, винесене на голосування:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

 

Голосування проводилось бюлетенем №18.

 

Проект рішення:    Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:  Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

 

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:  Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Протокол  №19

 

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

 

«Дружба-ВМ» 29.04.2020 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

 

           Дата проведення  голосування: 29.04.2020 року

 

 

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

 

Питання №19, винесене на голосування:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії

 

Голосування проводилось бюлетенем №19.

 

Проект рішення:    1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.  

 

Голосували:

«За»3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

$11)      Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.  

 

 

Голова Лічильної комісії

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна