Повідомлення про річні загальні збори

Печать

Повідомляємо Вас, що річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться  21 квітня 2018 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1.

    Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу.

    Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 17 квітня 2018 р.

   Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів - 12 березня 2018 року.

Згідно переліку акціонерів, складеного станом на 12.03.2018 р., загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 388101 голосуючих акцій (голосів). 

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 21.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   

Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.та перспективидіяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.  

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2017 році затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2017 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2017 р.

Проект рішення:Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2017 рік.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2017 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: 1)Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» відповідно до наданого Наглядовою радою проекту. 2)Визначити директора Товариства - Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  від імені загальних зборів  нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» 3)Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством.                                                                                                                                           

9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. 3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.                                                                                                                                                                                                                                                       

10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради, Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради;  Шевчук  Наталії  Олександрівни – члена Наглядової ради.                                                                                                                                                              

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».                                                                                                                        

12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

13. Про порядок списання основних засобів Товариства.

Проект рішення:Списати непридатні для використання основні засоби.

14.Прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  

Проект рішення:  Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року), а саме: купівля основних засобів.  Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн. Уповноважити директора товариства,  протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних  правочинів.                                                                                                                            

          Акціонери до проведення річних загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2018 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                                                                                                                                                                                    

 Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://atdrugba.com.ua.                                                                                                                    

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядкута документ, що посвідчує особу.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.                                                                                        

                                                           Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

            період

звітний

попередній

Усього активів

171698

140698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

64973

62526

Запаси

37581

24153

Сумарна дебіторська заборгованість

7918

6703

Гроші та їх еквіваленти

13774

8572

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

141689

106495

Власний капітал

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4640

5961

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

               Повідомлення про проведення річних загальних зборів  ПАТ «Дружба-ВМ» опубліковано в «Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 53 від 19.03.2018 р.  

       

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2018 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

                                                                                                                                               Наглядова рада ПАТ«Дружба - ВМ»

 

                                                                                                          2019 РІК

Повідомляємо Вас, що річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться  22 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1.

       Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 22  квітня 2019 р. з 09:00до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу.

    Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 16 квітня 2019 р.

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річнихзагальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р.та перспективидіяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.  Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 р. Проект рішення:Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

8. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків(покриття збитків) за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р. Проект рішення: 1) Затвердити збиток у розмірі 3312 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2018 році. 2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства. Проект рішення:Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 р. у розмірі 1(однієї) мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.   Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

11.Про порядок списання основних засобів Товариства.  Проект рішення:Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 2551,2 тис.грн.                                                                                                         

          Акціонери до проведення річних загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2019 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                                                                                                                                                                                      Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://atdrugba.com.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядкута документ, що посвідчує особу.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12.03.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5173987 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3657944штук.                                                                       

                    Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

            період

звітний

попередній

Усього активів

172650

171698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

82573

64973

Запаси

33865

37581

Сумарна дебіторська заборгованість

4728

7918

Гроші та їх еквіваленти

851

13774

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

138377

141689

Власний капітал

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

8904

4640

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     Наглядова рада ПАТ«Дружба - ВМ»