Статут

Печать

  СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Загальними зборами акціонерів

                                                Публічного акціонерного

                                                           товариства «Дружба-ВМ»


                                                                    Протокол № 1 від 29 квітня 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           СТАТУТ

 

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА

     «ДРУЖБА-ВМ»

 

 

                                                                                 (НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шура Копіївська

Тульчинський район

Вінницька область

2020 рік

 


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1. Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

    1.2. Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов’язковими для Засновників (Учасників),  акціонерів Товариства, Посадових осіб його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством у правовідносини.

   1.3. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

   1.4. Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», яке стало правонаступникомСільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба", утвореного на підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (наказ № 93-ПП від 2 лютого  1996 року) шляхом перетворення державного підприємства – держгоспу „Дружба" у Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Дружба" відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України № 51-93 від 17.05.1993 року «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» і є  правонаступником держгоспу «Дружба».

         Зміна типу Товариства відбулась у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та рішенням  Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2020 року протокол №1 і не є перетворенням Товариства.

            1.5.  Тип акціонерного товариства: Приватне акціонерне товариство.

      1.6.  Найменування Товариства:

$1Øповне українською мовою: Приватне акціонерне товариства «Дружба-ВМ»;

$1Øскорочене українською мовою: ПрАТ «Дружба-ВМ».

   1.7. Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації: вул. Шевченка, 74, с. Шура Копіївська, Тульчинський район, Вінницька область, 23622.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

        2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

        2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, у своїй діяльності керуєтьсязаконодавством України, Статутом, а також внутрішніми положеннями, прийнятими відповідно до цього Статуту.

       2.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

       2.4. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

       2.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках,печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

Товариство користується банківськими кредитами та кредитами (позиками) фізичних та юридичних осіб, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

       2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

       2.7. Товариство є власником:

$1Ø  майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

$1Ø  продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

$1Ø  одержаних доходів;

$1Ø  кредитів банків, благодійних внесків, капітальних вкладень;

$1Ø  іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

          2.8.Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші  матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

        2.9. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії , мати відношення за встановленим  порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

            2.10.Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

            2.10.1.Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

            2.10.2. Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству та положенням цього Статуту;

            2.10.3. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно, в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту;

             2.10.4. Купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб;

             2.10.5. Випускати, розміщувати цінні папери в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені законодавством;  

             2.10.6. Створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

             2.10.7. Засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності;

             2.10.8. Вести власну господарську, в тому числі зовнішньоекономічну діяльність, будівництво, здійснювати придбання, продаж, відчуження, одержувати та надавати в оренду рухомого та нерухомого майна і землі;

             2.10.9. Здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;

             2.10.10. Здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

             2.10.11. Укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;

             2.10.12. Використовувати найману працю громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства в порядку, передбаченому законодавством;

             2.10.13. Надавати за рахунок власних коштів позики для своїх працівників;

             2.10.14. Встановлювати ціни на свою продукцію та послуги;

             2.10.15. У встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;

             2.10.16. Стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;

             2.10.17. На договірних засадах використовувати майно, надане йому іншими юридичними особами або фізичними особами;

             2.10.18. Одержувати кредити в державних , комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

             2.10.19. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

        2.11.Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

        2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, за винятком форс-мажорних обставин.

        2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

       3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у визляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.                                                           

       3.2. Предметом діяльності Товариства є:

$1Ø  змішане сільське господарство;

$1Ø  вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

$1Ø  вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;

$1Ø  вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників;

$1Ø  вирощування культур для виробництва напоїв та прянощів;

$1Ø  вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

$1Ø  декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;

$1Ø  вирощування  технічних культур;

$1Ø  вирощування тютюну;

$1Ø  вирощування прядивних культур;

$1Ø  вирощування інших однорічних і дворічних культур;

$1Ø  вирощування винограду;

$1Ø  вирощування олійних плодів;

$1Ø  вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

$1Ø  вирощування інших багаторічних культур;  

$1Ø  оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

$1Ø  складське господарство;

$1Ø  оренда сільськогосподарських машин та устаткування;

$1Ø  надання послуг у рослинництві та облаштуванні ландшафту;

$1Ø  надання послуг у тваринництві;

$1Ø  лісництво та лісозаготівлі;

 

$1Ø  одержання продукції лісового господарства;

$1Ø  бджільництво;

$1Ø  вирощування та розведення риби; 

$1Ø  рибництво; надання послуг у рибництві;

$1Ø  виробництво цукру; 

$1Ø  виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;   

$1Ø  виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

$1Ø  виробництво фруктових та овочевих соків;

$1Ø  розведення великої рогатої худоби молочних порід;

$1Ø  вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м`яса;

$1Ø  розведення коней та інших тварин родини конячих;

$1Ø  розведення овець і кіз;

$1Ø  розведення свиней;

$1Ø  розведення свійської птиці;

$1Ø  розведення інших тварин;

$1Ø  виробництво м'ясних продуктів;

$1Ø  допоміжна діяльність у рослинництві;

$1Ø  допоміжна діяльність у тваринництві;

$1Ø  післяурожайна діяльність;

$1Ø  оброблення насіння для відтворення;

$1Ø  виробництво олії та тваринних жирів;

$1Ø  перероблення молока, виробництво масла та сиру;

$1Ø  виробництво та організація сервісного обслуговування сільськогосподарської та автотракторної техніки;

$1Ø  посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами текстильною сировиною та напівфабрикатами;

$1Ø  оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

$1Ø  оптова торгівля фруктами та овочами;

$1Ø  оптова торгівля живими тваринами;

$1Ø  оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами;

$1Ø  оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами;

$1Ø  інші види оптової торгівлі;

$1Ø  роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

$1Ø  роздрібна торгівля фруктами, овочами, включаючи картоплю;

$1Ø  роздрібна торгівля з лотків та на ринках;

$1Ø  медична, ветеринарна практика, реалізація лікарських засобів; 

$1Ø  надання транспортних   та транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам;

$1Ø  діяльність автомобільного вантажного транспорту; 

$1Ø  реалізація транспортних засобів, запчастин до них та їх ремонт та сервісне обслуговування;

$1Ø  створення МТС;

$1Ø  закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів, створення та утримання АЗС;

$1Ø  здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

$1Ø   здійснення вантажно- розвантажувальних робіт;

$1Ø  виконання робіт по ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів, що належать населенню,підприємствам та організаціям;

$1Ø  виробництво та реставрація запасних частин, вузлів, агрегатів до автомобілів;

$1Ø  здійснення виїзної торгівлі для реалізації продукції власного та невласного виробництва;

$1Ø  торговельно-закупівельна діяльність та посередницька діяльність, організація та впровадження комерційної реалізації і торгівлі продовольчою та промисловою продукцією;

$1Ø  діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, продаж автомобілів, сільськогосподарських машин, тракторів, самохідних машин та їх сервісне обслуговування ;

$1Ø  діяльність, пов’язана з реалізацією нерентабельних основних засобів, що не використовуються у виробництві, з метою поліпшення фінансового стану Товариства;

$1Ø  залучення інвестицій, інвестування в нерухомість, а також здійснення операцій з нерухомим майном;

$1Ø  закупівля, продаж, оренда та суборенда і здача в оренду будівель, споруд, приміщень, обладнання, автомобільного та іншого транспорту, рухомого та нерухомого майна, землі.

$1Ø  організація підготовки і перепідготовки спеціалістів і кадрів масових професій;

$1Ø  виготовлення і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення із різних матеріалів і ділових відходів (дерева, паперу, металу, пластмаси та ін.) в тому числі на кооперативній основі;

$1Ø  виробництво будівельних матеріалів, в тому числі з місцевих ресурсів, комплексна переробка корисних копалин на базі найновіших технологій НОУ-ХАУ;

$1Ø  торгівельні та інші операції з юридичними та фізичними особами;

$1Ø  здійснення закупівлі і приймання на комісію від фізичних та юридичних осіб товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, їх збереження, реклама і рекламація через власну мережу фірмових магазинів;

$1Ø  відкриття фірмових магазинів по забезпеченню населення мінеральними добривами і засобами захисту рослин;

$1Ø  будівництво об’єктів промислового і соціального призначення, в тому числі центрів по обслуговуванню техніки, автомобілів, створення малих готельних комплексів, автостоянок, туристичних і інших сфер обслуговування;

$1Ø  здійснення всіх видів будівництва та ремонтно-будівельних робіт;

$1Ø  видобування піску, глини та гравію;

$1Ø  виробництво будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, пам`ятників, предметів інтер`єру тощо;

$1Ø  заготовка, переробка, упакування і реалізація продуктів харчування, тваринницької, вторинної і лікарсько-технічної сировини, побутових і промислових відходів, в тому числі від фізичних осіб ;

$1Ø  торгівельна діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації товарів народного вжитку (в т.ч. продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів) із створенням власної торгівельної мережі та об’єктів громадського харчування ( ресторанів, барів, кафе);

$1Ø  здійснення операцій з металобрухтом в т.ч. збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту тавідходів кольорових та чорних металів;

$1Ø  спільна підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами ;

$1Ø  вантажні та пасажирські автоперевезення по території України та закордоном;

$1Ø  виробництво та реалізація виноробної продукції;

$1Ø  ремонт та   експлуатація   об’єктів     агропромислового, сільськогосподарського, соціально-культурного та житлово-побутового призначення;

 

$1Ø  виробництво, заготівля, зберігання, переробка, та реалізація сільськогосподарської продукції;

$1Ø  виробництво,  придбання,  переробка та реалізація  сировини,  комплектуючих матеріалів, напівфабрикатів;

$1Ø  створення підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів;

$1Ø  створення підприємств громадської торгівлі: гастрономів, фірмових магазинів, тощо;

$1Ø  товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності;

$1Ø  впровадження єдиної науково-технічної політики щодо підвищення родючості грунтів і захисту рослин, раціонального та екологічно безпечного використання засобів хімізації у сільськогосподарському виробництві;

$1Ø  постачання сільськогосподарським підприємствам мінеральних добрив, хімічних та біологічних засобів захисту рослин, меліорантів грунтів, кормових добавок, інших хімічних речовин ;

$1Ø  дольова участь у будівництві об’єктів виробничого, соціально-культурного призначення та будівництва житла;

$1Ø  зовнішньоекономічна діяльність;

$1Ø  благодійна та спонсорська діяльність.

Здійснення іншої виробничої та комерційної діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та відповідає інтересам Товариства.

3.3.Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

      3.4. Товариство може здійснювати дарування власного майна. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути майнові права, якими Товариство володіє або які можуть виникнути у майбутньому.

      3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

  Напрямки, форми та шляхи реалізації зазначеної діяльності Товариство визначає самостійно.

 3.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

 3.7. Розрахунки Товариства по всіх зобов'язаннях з юридичними та фізичними особами проводяться, як у безготівковому порядку так і за готівку через установи банків та касу товариства. Розрахунки готівкою з юридичними особами проводяться у відповідності до чинного законодавства.

 3.8. Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції з готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

 3.9. Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого  використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входить  директор Товариства.

 3.10. Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою  діяльність.

 3.11. Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбаченим діючим законодавством, - за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгову мережу.

 3.12. Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

 

$14.1.        Статутний капітал Товариства становить 1293496,75 (один мільйон двісті дев`яносто три тисячі чотириста дев`яносто шість грн. 75 коп.) гривень.                                                                                                                           

$14.2.        Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості: 5173987 (П`ять мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) штук простих іменних акцій з номінальною вартістю 0.25 (Нуль гривень двадцять п`ять копійок) гривень кожна.                                                                                                              

$14.3.        Усі  акції Товариства є іменними.  Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

$14.4.        Товариство формує Статутний капітал та резервний капітал.

$14.5.        Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

$14.6.        Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

$1Ø  збільшення номінальної вартості акцій;

$1Ø  розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

       4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

$1Ø  зменшення номінальної вартості акцій;

$1Ø  шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

  4.8. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

     4.9. Товариство  формує   резервний капітал  у  розмірі 15 відсотків статутного капіталу.  Резервний  капітал формується   шляхом  щорічних  відрахувань  від  чистого  прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.  До досягнення відповідного розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути  меншим  ніж 5  відсотків  суми  чистого прибутку Товариства за рік. 

4.10.Резервний   капітал   створюється   для  покриття  збитків Товариства,  а також для збільшення статутного  капіталу,  погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.11.Прості   акції  Товариства  не  підлягають  конвертації  у інші цінні папери Товариства.

    4.12. Акції Товариства   не   можуть розповсюджуватись шляхом відкритого розміщення, купуватися  та/або  продаватися  на  фондовій  біржі,  за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. 
          4.13. Акціонерне товариство  не  має  права  приймати  в заставу власні цінні папери. 
          4.14. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. 
          4.15. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних  паперів, крім акцій,  за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму,  що перевищує  25  відсотків вартості активів Товариства,  приймається Загальними зборами акціонерів. 
          4.16. Товариство зобов’язане у випадках, передбачених законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.
          4.17. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

  4.18. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом одного місяця, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

  4.19. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, письмово повідомляє про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

   4.20.Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство протягом двох робочих днів направляє копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

   4.21. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

   4.22. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що визначені у повідомленні, зазначеному у п. 4.17. цього Статуту.

    4.23. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

    4.24. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

    4.25. Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

    4.26. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції Товариства. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

    4.27. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства обов’язково встановлюються:

$1ü  порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

$1ü  строк викупу;

$1ü  ціна викупу (або порядок її визначення).

$1ü  дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.28.Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

4.29. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

            4.30. Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає  пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. 

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

    5.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства,
пов'язаними з отриманням цих доходів. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

    5.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

    5.2. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку
за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди,
перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Директора Товариства.

    5.3.За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

$1Ø  виплачуються дивіденди;

$1Ø  створюється та поповнюється резервний капітал;

$1Ø  накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

      5.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

     5.5.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

     5.5.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

     5.5.3. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

     5.5.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк що  не  перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

    5.5.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими листами.

    5.5.6. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

    5.5.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

    5.6. Товариство  не  має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів  за  простими акціями у разі, якщо: 
$1Ø  звіт  про  результати  розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 
$1Ø  власний  капітал  Товариства   менший,   ніж   сума   його статутного  капіталу та  резервного  капіталу;
$1Ø  Товариство за підсумками діяльності за рік, за який мають сплачуватись дивіденди не отримало прибуток; 

$1Ø  здійснено введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна в ході провадження у справах про банкрутство Товариства;

$1Ø  Загальними зборами акціонерів Товариства не прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності.

   5.7.Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

   5.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.                   

ЗАГАЛЬНІ   ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ.

 

    6.1. Органами управління Товариства є:

$1Ø  Загальні збори акціонерів – (надалі Загальні збори);

$1Ø  Наглядова рада;

$1Ø  виконавчий орган – Директор;

$1Ø  Ревізійна комісія.

       Зміна складу вищевказаних органів Товариства та їх компетенції здійснюється виключно Загальними зборами.

    6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

    6.2.1.Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
    6.2.2. Річні Загальні  збори проводяться  не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 
    6.2.3. До порядку  денного  річних  Загальних   зборів   обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12, 16, 20, 21 і 24 пукту 6.4.  цього Статуту. 
        Не рідше ніж раз на три роки  до  порядку  денного  Загальних зборів  обов'язково вносяться питання,  передбачені п.п. 17, 18, 19пукту 6.4. цього Статуту. 
         Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 
    6.2.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.  У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться  з ініціативи   акціонера   (акціонерів),  цей  акціонер  (акціонери) оплачує  (оплачують)  витрати  на   організацію,   підготовку   та проведення таких Загальних зборів.

      6.2.5.У Загальних зборахможуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

       6.2.6. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

       6.2.7.Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у Загальних зборах,  складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення  таких  зборів у порядку,  встановленому законодавством про  депозитарну  систему  України. 

       6.2.8. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

       6.2.9.Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення  заборонено. 

       6.2.10. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

       6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу Товариства.

        6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізійну комісіюТовариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження кошторису видатківТовариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

19) обрання Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

    22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства.

        6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів.

        6.6.Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

$1ü  з власної ініціативи;

$1ü  на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

$1ü  на вимогу Ревізора;

$1ü  на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

$1ü  в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

        6.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

        6.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

        6.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

        6.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому  разі  за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

         6.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

          6.11.1. Письмове повідомлення  про  проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально простими листами через послуги поштового зв’язку у строк не пізніше  ніж  за  30  днів  до  дати  їх проведення.  
       Письмове повідомлення  акціонерам  - це повідомлення,  що містить передбачену законом та Статутом Товариства інформацію і  направляється  акціонеру персональним  простим листом. 

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

6.11.3. Товариство  не  пізніше  ніж  за  30  днів до дати проведення Загальних  зборів  оприлюднює на  офіційному сайті НКЦПФРповідомлення про проведення Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного(крім кумулятивного голосування). 

6.11.4. Товариство не пізніше ніж  за 30  днів  до  дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет  інформацію про проведення Загальних зборів з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного(крім кумулятивного голосування).

6.11.5. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 

6.11.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

$1Ø  повне найменування та місцезнаходження Товариства;

$1Ø  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

$1Ø  час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

$1Ø  дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

$1Ø  перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

$1Ø  адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

$1Ø  порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

$1Ø  про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

$1Ø  порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

          6.11.7. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

          6.11.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при
підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

         6.12. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів  затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

6.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

        6.12.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до  дати  проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

       6.12.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів  подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

      6.12.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
       6.12.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

        6.12.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

       6.12.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

       6.12.8.Товариство не пізніше ніж за 10 календарних днів  до  дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного шляхом розміщенням повідомлення на  власному  веб-сайті  в  мережі  Інтернет відповідної  інформації

      6.12.9.Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

       6.13. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

      6.14. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

       6.14.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

       6.14.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та
посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства,
представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового
колективу.

      6.14.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган.

      6.14.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

      6.14.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

      6.14.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

       6.14.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

       6.14.8. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  До закінчення  строку,  відведеного  на  реєстрацію учасників зборів,  акціонер   має   право   замінити   свого   представника, повідомивши  про  це  реєстраційну  комісію  та  виконавчий  орган Товариства,  або  взяти  участь  у  Загальних зборах особисто. 

    У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося  декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

        6.15. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

         6.16. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах визначаються відповідно до законодавства.

         6.17. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов’язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

         6.18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

          6.19. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради використовується бюлетень для кумулятивного голосування, форма і текст якого затверджується Наглядовою радою.

          6.20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

          6.21. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

          6.22. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

          6.23. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

          6.24. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

$1ü  внесення змін до Статуту;

$1ü  прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;

$1ü  прийняття рішення про зміну типу Товариства;

$1ü  прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

$1ü  прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства;

$1ü  прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

$1ü  прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

$1ü  прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

6.25.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

6.26.Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

6.27.Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

6.28.Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори.

6.29.Прийняття рішення Загальними зборами методом опитування не допускається.

            6.30. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів
Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

 

7. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

 

         7.1. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

    7.2.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки, в кількості 3 (трьох) осіб. У випадку, якщо після закінчення терміну, встановленого Статутом, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються і визнаються дійсними до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

         7.2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.  Такий договір або контракт  від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним.

        7.2.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

7.2.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

      7.2.5. Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

      7.2.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

      7.2.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або  членом Ревізійної комісіїТовариства.

      7.2.8.Якщо кількість  членів  Наглядової  ради  становить  менше половини її кількісного складу,  Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання  всього складу Наглядової  ради.
     7.2.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
      7.2.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

$11)          за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

$12)         в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

$13)          в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

$14)         в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім,
померлим.

       7.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

      7.3.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

      7.3.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

     7.3.3. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов’язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

     7.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

$11)     затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

$12)     підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

$13)     прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

$14)     прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

$15)     затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

$16)     затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;

$17)     обрання та відкликання повноважень Директора Товариства;

$18)     прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження;

$19)     обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

$110)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

$111)визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

$112)затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

$113)визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

$114)вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

$115)прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

$116)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

$117)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

$118)прийняття рішення про заміну  депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

$119)надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

$120)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або Статутом Товариства.

7.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

        7.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

        7.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

        7.8. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

        7.9. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директорта інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

       7.10. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.Засідання Наглядової ради скликаються її Головою або за ініціативою хоча б одного члена Наглядової ради.

       7.11. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

       7.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

       7.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Прийняття рішень здійснюється способом відкритого голосування.

       7.14. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Наглядової ради чи особи, що виконує його обов’язки, є вирішальним.

       7.15. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення та підписання протоколу всіма членами Наглядової ради, присутніми на засіданні.

      7.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

       7.17. Рішення Наглядової ради доводиться до її виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюється секретарем засідання і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5-ти календарних днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

      7.18. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

      7.19. Наглядова рада Товариства   може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

      7.20. Зміна компетенції Наглядової ради можлива шляхом:

$1Ø  внесення змін та доповнень до Статуту, які набирають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законодавством України порядку;

$1Ø  зміни законодавства України, в результаті чого певні норми Статуту суперечать вимогам законодавства, такі норми не застосовуються до моменту внесення до Статуту відповідних змін та доповнень.

     7.21. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який відповідатиме за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

 

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

 

8.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, якийздійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.2.ДиректоромТовариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії.

8.3. Директоробирається та відкликається з посади Наглядовою радою Товариства. Директорможе переобиратися (при­значатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

8.4. Директорпризначається на посаду Наглядовою радою Товариства строком на 5 (пять) років.

8.5. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутомі законом.

8.6. Права та обов'язки Директоравизначаються чинним законодавством, Статутом  таПоложенням про виконавчий орган (Директора)Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.7. У випадку закінчення визначеного строку повноважень Директора, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання іншого) Директора у встановленому законодавством України та Статутом порядку.

8.8.Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.9.Директормає право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства до 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.10. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень  його повноваження здійснює особа призначена Наглядовою радою.

8.11. Повноваження Директораприпиняються за рішенням Наглядової ради в разі:

$11)   невиконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

$12)   перевищення повноважень, наданих йому;

$13)   нанесення своїми діями або бездіяльністю матеріальної та фінансової шкоди Товариству;

$14)   не забезпечення контролю за роботою підпорядкованих йому підрозділів Товариства;

$15)   неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров`я.

 

9. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

РЕВІЗІЙНИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

            9.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює  фінансово-господарську діяльностьТовариства.

            9.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членів Ревізійної комісії, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання інших) Голови та членів Ревізійної комісії у встановленому законодавством України та Статутом порядку.

           9.3. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

           9.4. Члени Ревізійної комісії обираються з числа  фізичних  осіб, які  мають  повну цивільну дієздатність.  Ревізійна комісія Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

           9.5. Одна й та сама особа може обиратися на посаду члена Ревізійної комісії неодноразово.   

   9.6.Не можуть бути  членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності;члени інших органів Товариства. Член Ревізійної комісії не  може  входити  до складу Лічильної комісії Товариства.

           9.7. Права та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються  актами законодавства, Статутом та Положенням  про  Ревізійний орган,   а   також   цивільно-правовим договором,   що укладається з членомРевізійної комісії. 
          9.8. Член Ревізійної комісії має право вносити пропозиції до порядку   денного   Загальних   зборів   та   вимагати   скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь  в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 
           Член Ревізійної комісії має право ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової  ради  у  випадках, вирішення питань повязаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, інших випадках, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства»  або внутрішніми положеннями Товариства.

        9.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської  діяльності   Товариства  за результатами фінансового року.

       9.10. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Директорм Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядженням майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобовязаннями Товариства;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій  Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідність активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

     9.11. З метою забезпечення проведення перевірки, Директор, інші посадові особи і працівники структурних підрозділів Товариства зобов’язані вчасно надавати повну та достовірну інформацію з питань діяльності, що перевіряються Ревізійною комісією.

     Ревізійній комісії, на її вимогу, повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення Директора Товариства.

    Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
    9.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року  Ревізійна комісія готує висновок,  в  якому  міститься  інформація про: 
$1Ø  підтвердження достовірності   та   повноти  даних  фінансової звітності за відповідний період; 
$1Ø  факти порушення    законодавства    під    час    провадження фінансово-господарської  діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 
     За результатами висновку Загальні збори акціонерів приймають рішення щодо затвердження річного звіту Товариства.

     9.13.Ревізійна комісія до проведення За­гальних зборів попередньо надає висновок Наглядовій раді.

    9.14. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

     9.15. Повноваження   Ревізійної комісії припиняються   за   рішенням   Загальних зборів.    
     9.16. Загальні  збори  Товариства  можуть прийняти рішення про дострокове припинення  повноважень Ревізійної комісії та  одночасне обрання нового складу Ревізійної комісії.
    9.17. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів.

    9.18.Ревізійною комісією може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

 

         10.1.Акціонерами Товариства визнаються  фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

           10.2.Кожною простою  акцією  її  власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

$1ü  участь в управлінні Товариством;

$1ü  отримання дивідендів;

$1ü  отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

$1ü  отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

         10.2.1. Акціонери мають право брати участь в управлінні Товариством:

$11)      право на участь та голосування на Загальних зборах;

$12)      право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень на  Загальних зборах;

$13)      право вимагати інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;

$14)      право надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборах;

$15)      право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;

$16)      право бути обраним до складу органів управління Товариством або контролю за діяльністю Товариства та мати необмежену кількість представників в Наглядовій раді Товариства;

$17)      право оскаржувати до суду відмову у включенні його пропозицій до порядку денного Загальних зборах;

$18)      право надавати та відкликати довіреність (призначити, відкликати, замінити представника) представнику(ам) акціонера на участь у Загальних зборах;

$19)      право оскаржувати рішення Загальних зборах;

$110)  право подавати до суду позов визнання недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

      10.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у  вигляді  дивідендів  на  акції  Товариства.  

      10.2.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до Статуту.

      10.2.4. Здійснити відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.

         10.2.5.Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

         10.2.6. Прийняти пропозицію і здійснити відчуження акцій за ринковою вартістю особі (особам, що діють спільно) у разі придбання нею (ними) контрольного пакету (50% та більше) простих акцій Товариства.

      10.2.7. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу йому акцій за ринковою вартістю.

    10.2.8.Кожний акціонер - власник  простих  акцій  Товариства  має право   вимагати   здійснення   обов'язкового  викупу  Товариством   належних   йому   голосуючих   акцій,  якщо  він зареєструвався  для  участі  у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
     1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 
     2) вчинення Товариством значного правочину; 
     3) зміну розміру статутного капіталу. 

         10.2.9. Отримати акції товариств-правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;

         10.2.10. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості, пропорційну розміру  частки акціонера в статутному капіталі Товариства;

        10.2.11. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 5 % та більше акцій Товариства, мають право вносити без рішення Наглядової ради Товариства пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

        10.2.12. Акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 % та більше акцій Товариства:

$11)      можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів;

$12)      мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів;

$13)      мають право самостійно скликати та проводити Загальні збори у випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів на їх вимогу;

$14)      мають право отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів за умови прийняття такого рішення Загальними зборами;

$15)      мають право призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків;

$16)      право  отримати відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за умови прийняття такого рішення Загальними зборами.

       10.2.13.Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

       10.2.14. Акціонер має право у встановленому законом порядку звертатись до суду щодо захисту прав та законних інтересів Товариства у правовідносинах із третіми особами незалежно від їх форми власності.

      10.2.15. Акціонери користуються і іншими правами, передбаченими чинним законодавством та Статутом.

       10.3. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

        10.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

$1ü  дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

$1ü  виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

$1ü  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

$1ü  оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

$1ü  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

$1ü  виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством.

        10.5. Акціонери здійснюють свої права та обов’язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.

      

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК   УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

11.2.Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним із ними.

11.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

11.7. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

11.9.1. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

$1ü  ця особа є однією із сторін такого правочину;

$1ü  бере участь у правочині як представник або посередник;

$1ü  отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

$1ü  внаслідок такого правочину придбає майно;

$1ü  є афілійованою особю другої сторони у зобов’язанні із Товариством.

11.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

11.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

            11.10. 2. Якщо  ринкова  вартість  майна або послуг,  що є предметом значного правочину,  перевищує 25 відсотків  вартості  активів  за даними   останньої   річної   фінансової   звітності  Товариства,  рішення про  вчинення  такого  правочину  приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

           11.10.3. Рішення про   вчинення   значного   правочину,  якщо  ринкова вартість майна  або  послуг,  що  є  предметом  такого  правочину, перевищує  25  відсотків,  але  менша  ніж  50  відсотків вартості активів  за   даними   останньої   річної   фінансової   звітності Товариства,  приймається  простою  більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

            11.10.4. Рішення   про   вчинення  значного  правочину,  якщо  ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить  50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  Товариства, приймається  більш  як  50  відсотками  голосів  акціонерів від їх загальної  кількості. 

            11.10.5. Якщо  на  дату  проведення  Загальних  зборів  неможливо визначити,   які   значні   правочини   вчинятимуться  Товариством  у  ході  поточної  господарської діяльності, Загальні збори  можуть  прийняти  рішення  про  попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення,  із зазначенням характеру  правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11.10.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

 

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

 

          12.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

          12.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за
кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з
досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової
інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

12.3.Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів,
самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства
України.

12.4. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові,
порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки,
скорочений робочий день тощо).

         12.5.Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора.

         12.6. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе
відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та
працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

         12.7. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
        12.8. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності - Рада трудового колективу.

 

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

 

        13.1. Товариство  припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

       13.2. Добровільне припинення Товариства   здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства   визначаються чинним законодавством України.

       13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

        13.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства   вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариствата про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

        13.5.Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

        13.6.Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборіву порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

        13.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

         13.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

         13.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

         13.10.Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства, порядок затвердження умов договору про злиття (приєднання) Товариств та план поділу (виділу, перетворення) Товариства, вимоги щодо захисту прав кредиторів Товариства та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами Товариства визначається законодавством.

 

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

          14.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту приймаються
трьома четвертими голосів акціонерів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах.

          14.3. Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі  у вигляді нової редакції Статуту.

          14.4. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

          14.5. Зміни та доповнення до Статуту можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства  за умови, що за ці зміни і доповнення проголосували більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

 

 

Статут підписав за дорученням Загальних зборів:

                                                                Директор   ___________ Хворостовський Валерій Миколайович