«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2012

E-mail Печать PDF
СВАТ „Дружба" повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства „Дружба" (код ЄДРПОУ 00414262) відбудуться 31 березня 2012 року о 10 годині за адресою: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні будинку культури, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників з 09: 00 до 09:45 год.
Порядок денний зборів:
1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2012 рік.

6. Визначення типу та зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства".

7. Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства" та надання повноважень на його підписання та реєстрацію.

8. Затвердження Положень товариства у новій редакції.

9. Про списання непридатних для використання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника\  період\   За 2010 рік\   За 2011 рік

Усього активів   47136     62000

Основні засоби  27527  29521

Довгострокові фінансові інвестиції        -            -

Запаси          4653         12453

Сумарна дебіторська заборгованість       3889       4260

Грошові кошти та їх еквіваленти     9678       8336

Нерозподілений прибуток      18353       33246

Власний капітал       26949         26949

Статутний капітал        1293       1293

Довгострокові зобов'язання      -        -

Поточні зобов'язання        541          512

Чистий прибуток (збиток)           -             -

Середньорічна кількість акцій (шт.)       5173987        5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)       -      -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду       -          -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)         126         177

Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів складено на 28 лютого 2012 року. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах буде складено на 27 березня 2012 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з «28» лютого 2012 року, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74, кабінет "бухгалтерія". Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер.

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; доручення на право участі у зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлене відповідно до діючого законодавства і документ, що посвідчує його особу.

     Наглядова рада СВАТ

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.