«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2012

E-mail Печать PDF
ПРОТОКОЛ №1

чергових загальних зборів акціонерів

Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства „Дружба"

"31" березня 2012 р.

Місце проведення:

Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні будинку культури, актовий зал

Дата проведення зборів: 31.03.2012 року

Час початку реєстрації зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації зборів: 09 год. 45 хв.

Початок зборів: 10год. 00 хв.

Закінчення зборів: 12 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складено станом на 27.03.2012 року.

Кількість осіб, включених до переліку, які мають право на участь у зборах – 439 .

За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів – власників голосів акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах: 16 чол., 3457442 акції, які в совокупності володіють 66,8 % акцій.

Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 22.02.2012 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в бюлетені « Цінні папери України», № 35 від 24.02.2012 року та на власній веб.сторінці в Інтернеті: http://atdrugba.com.ua.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням наглядової ради № 2 від 14.03.2012 року.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Наглядова рада товариства обирає головою чергових загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича

Секретар зборів – Маркова Тетяна Андріївна

Реєстраційна комісія в складі:

Міськова Марія Олександрівна, голова комісії,

Бойко Оксана Володимирівна, член комісії,

Ященко Віра Павлівна, член комісії.

І. Слухали: Голову реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів за протоколом реєстраційної комісії №1.

На зборах присутні акціонери та їх представники у кількості 16 осіб, які володіють 3457442 акціями, що складає 66,8 % від загальної кількості акцій.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили: Розпочати роботу, так як збори є правомочними.

ІІ. Слухали : Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів Байда В.М. запропонував обрати лічильну комісію у складі 3 чоловік:

Міськова Марія Олександрівна - голова комісії, Бойко Оксана Володимирівна,

Ященко Віра Павлівна.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : доручити виконання функцій лічильної комісії наступним особам:

Міськовій Марії Олександрівні, Бойко Оксані Володимирівні, Ященко Вірі Павлівні.

Про затвердження порядку денного зборів.

Слухали: Голова зборів Байда В.М. повідомив, що в визначений законом термін пропозиції щодо доповнення порядку денного не надходило, тому збори проводяться за порядком денним, який було затверджено Наглядовою радою товариства.

Порядок денний:

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік.

2. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

5. Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2012 рік.

6. Визначення типу та зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства ".

7. Про внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства " та надання повноважень на його підписання та реєстрацію.

8. Затвердження Положень товариства у новій редакції.

9. Про списання непридатних для використання основних засобів.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь – 15 хвилин:

- співдоповідь – 10 хвилин;

- виступи в дебатах – 3 хвилини;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

Про порядок голосування на зборах.

Слухали: Голову зборів Байду В.М., який запропонував голосування проводити бюлетенями відкритим голосуванням. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили: По всіх питаннях порядку денного голосування проводити бюлетенями відкритим голосуванням.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання.

Слухали : Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік.

Виступили : Директор Хворостовський В.М. (доповідь додається).

Поступила пропозиція: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік затвердити

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи діяльності на 2012 рік.

2 питання.

Слухали : Звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Виступили : Голова Наглядової ради Хворостовський І.В. - проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. (Доповідь додається)

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 р.

3 питання.

Слухали : Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Виступили : Голова Ревізійної комісії Байда В.М. - повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія зробила аналіз фінансового стану господарства за минулий рік. Перевірено використання коштів господарства та ін. (Доповідь додається)

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

4 питання.

Слухали : Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 р.

Виступили : Головний бухгалтер Міськова М.О. - ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2011 р., зачитано висновок незалежного аудитора.

Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2011 р.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2011 р.

5 питання.

Слухали : Про порядок розподілу прибутку за 2011 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2012 рік.

Виступили : Головний бухгалтер Міськова М.О., яка повідомила, що за підсумками роботи у 2011 році отримано прибуток у сумі 14893000 грн.

Запропоновано дивідендів не виплачувати, кошти направити на будівництво нового холодильника, покупку нової техніки, розширення виробництва.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований розподіл прибутку.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити запропонований розподіл прибутку.

6 питання.

Слухали : Визначення типу та зміна найменування товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства ".

Виступили : Директор Хворостовський В.М. - згідно Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип та найменування товариства з сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Дружба» на Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

Поступила пропозиція: У зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» змінити тип та найменування товариства з сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства «Дружба» на Публічне акціонерне

товариство «Дружба-ВМ».

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : 1. Змінити назву типу організаційно-правової форми СВАТ «Дружба» з «сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства» на «публічне акціонерне товариство» «Дружба -ВМ»

2. Змінити найменування товариства з «сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство «Дружба» на «публічне акціонерне товариство «Дружба - ВМ»;

3. Затвердити наступні повне і скорочене найменування товариства:

повне найменування - публічне акціонерне товариство «Дружба - ВМ»;

скорочене найменування – ПАТ «Дружба - ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі.

7 питання.

Слухали : Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства та надання повноважень на його підписання та реєстрацію.

Виступили : Директор Хворостовський В.М. - у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування товариства внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення Статуту товариства у новій редакції відповідно до наданого Наглядовою радою проекту Статуту та доручити директору СВАТ «Дружба» Хворостовському Валерію Миколайовичу від імені загальних зборів підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» та всі необхідні документи та провести реєстрацію нової редакції Статуту згідно чинного законодавства..

Поступила пропозиція: 1) Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту товариства у новій редакції відповідно до наданого Наглядовою радою проекту Статуту.

2) Доручити директору СВАТ «Дружба» Хворостовському Валерію Миколайовичу від імені загальних зборів підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» та всі необхідні документи та провести реєстрацію нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : 1) Внести зміни до Статуту шляхом викладення Статуту товариства у новій редакції відповідно до наданого Наглядовою радою проекту Статуту.

2) Доручити директору СВАТ «Дружба» Хворостовському Валерію Миколайовичу від імені загальних зборів підписати нову редакцію Статуту публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» та всі необхідні документи та провести реєстрацію нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.

Рішення прийняте в повному обсязі.

8 питання.

Слухали : Затвердження Положень товариства у новій редакції: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про Ревізійну комісію».

Виступили : Голова зборів Байда В.М. - вніс пропозицію затвердити запропоновані внутрішні положення товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про Ревізійну комісію».

Поступила пропозиція: Затвердити запропоновані внутрішні положення товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про Ревізійну комісію».

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити запропоновані внутрішні положення товариства: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган (директора)», «Положення про Ревізійну комісію».

.

9 питання.

Слухали : Про списання непридатних для використання основних засобів.

Виступили : Директор Хворостовський В.М., який повідомив про необхідність списання основних засобів, які прийшли в непридатність для подальшого використання:

Молочно-товарна ферма:

віз парокінний – 3 шт.,

доїльні агрегати – 5 шт.,

холодильна установка – 2 шт.,

електроводонагрівач – 3 шт.,

ліжка – 4 шт.,

свиноферма:

стіл – 1 шт.,

карнизи – 2 шт.,

електронагрівач – 1 шт.,

віз парокінний – 1 шт.

тракторна бригада:

БДСТ-2,5 2 шт.,

ЖРБ-4,2 – 1 шт.,

КПІ-2,4 – 1 шт.,

КПС-4 – 1 шт.,

СПС – 1 шт.,

СЗТ-3,6 – 1 шт.,

СУПН-8 – 2 шт.,

ССТ-12Б – 1 шт.

Поступила пропозиція: 1. Списати вищевказані непридатні основні засоби.

2. Для організації і проведення контролю за виконанням даної роботи створити комісію у складі трьох чоловік:

1) Міськова Марія Олександрівна – головний бухгалтер;

2) Байда Володимир Михайлович – голова Ревізійної комісії;

3) Петрунь Наталія Петрівна – член Ревізійної комісії.

Голосували:

„За" -3457442 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

„Проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

"Утримались" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : 1. Списати непридатні основні засоби.

2. Для організації і проведення контролю за виконанням даної роботи створити комісію у складі трьох чоловік:

1) Міськова Марія Олександрівна – головний бухгалтер;

2) Байда Володимир Михайлович – голова Ревізійної комісії;

3) Петрунь Наталія Петрівна – член Ревізійної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі.

Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

. Голова зборів __________________ Байда В.М.

Секретар зборів __________________ Маркова Т.А.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.