«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ЗВІТНІСТЬ ЗА 2011 РІК

E-mail Печать PDF

.

Регулярна інформація за 2011 рік

Назва:  Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружба"

ЄДРПОУ:            00414262

Рік:        2011

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор                                                         Хворостовський Валерiй Миколайович

М.П.      20.04.2012

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Загальні відомості

Повне найменування емітента             Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружба"

Організаційно-правова форма емітента           Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента     00414262

Місцезнаходження емітента  Вінницька Тульчинський р-н 23622 с.Шура Копiївська вул.Ленiна, 70

Міжміський код, телефон та факс емітента    (04335) 44-7-92 (04335) 44-7-92

Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії                   26.04.2012

Річна інформація опублікована у бюлетені «Цінні папери України» № 79 від 28.04.2012

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:               http://atdrugba.com.ua 28.04.2012

Зміст 1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента     X

б) інформація про державну реєстрацію емітента     X

в) банки, що обслуговують емітента  X

г) основні види діяльності         X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності     -

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств            X

е) інформація про рейтингове агентство         -

є) інформація про органи управління емітента            -

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)             X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці              X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента               X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента        X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента                X

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди  X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента       X

б) інформація про облігації емітент    -

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом     -

г) інформація про похідні цінні папери             -

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду    -

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів      -

10. Опис бізнесу             X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)           X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента               X

в) інформація про зобов'язання емітента        X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції           X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції             X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів    -

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду               X

14. Інформація про стан корпоративного управління               X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій         -

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям          -

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    -

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду             -

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    -

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                -

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   -

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів          -

20. Основні відомості про ФОН              -

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН              -

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  -

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   -

24. Правила ФОН           -

25. Річна фінансова звітність    X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок     X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)

30. Примітки     У регулярнiй рiчнiй iнформацiї емiтента не надається нижче вказана iнформацiя через вiдсутнiсть даних та згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 року №1360 окремi форми не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства : 1) iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi (дiяльнiсть товариства не потребує отримання лiцензiї (дозволу) на окремi види дiяльностi); 2) iнформацiя про рейтингове агентство (товариство не зверталось за послугами до рейтингового агентства, так як не було необхiдностi в рейтинговiй оцiнцi дiяльностi емiтента); 3) iнформацiя про органи управлiння емiтента (не обов`язково для заповнення акцiонерним товариствам); 4) iнформацiя про облiгацiї емiтента (облiгацiї товариством не випускались); 5) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (iншi цiннi папери товариством не випускались); 6) iнформацiя про похiднi цiннi папери (похiднi цiннi папери товариством не випускались); 7) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду (товариство не викупало у акцiонерiв власних акцiй); 8) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв (акцiї товариства iснують у бездокументарнiй формi); 9) iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв (боргових цiнних паперiв емiтент немає, тому гарантiй третiх осiб не потрiбно); 10) iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй (товариство не випускало iпотечних облiгацiй в звiтному роцi); 11) iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня оскiльки товариство iпотекою не користувалося; в звiтi не розкривається: а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; г) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року. 11) iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; 12) iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 13) iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв; 14) основнi вiдомостi про ФОН; 15) iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 16) iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 17) розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; 18) правила ФОН; 19) рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку); 20) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi).

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування  Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружба"

Скорочене найменування (за наявності)         СВАТ "Дружба"

Організаційно-правова форма               Відкрите акціонерне товариство

Поштовий індекс           23622

Область, район              Тульчинський

Населений пункт           с.Шура Копiївська

Вулиця, будинок           вул.Ленiна, 74

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва             А00 № 140393

Дата державної реєстрації       02.04.1996

Орган, що видав свідоцтво       Тульчинська районна державна адмiнiстрацiя

Зареєстрований статутний капітал (грн.)         1293496.75

Сплачений статутний капітал (грн.)    1293496.75

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                ПАТ Райффайзен Банк "Аваль" м.Київ

МФО банку       380805

Поточний рахунок        26003132401

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                д/н

Основні види діяльності

01.13.0 вирощування фруктiв, ягiд, горiхiв, культур для виробництва напоїв i прянощiв

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання      Місцезнаходження об'єднання

"Вiнницясадвинпром"                м.Вiнниця, вул.Келецька, 53

Опис     СВАТ "Дружба" входить до корпорацiї "Вiнницясадвинпром" з моменту створення товариства. Основна функцiя корпорацiї полягає в методологiчнiй та правовiй допомозi емiтенту.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника            Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника                Місцезнаходження      Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України у Вiнницькiй обл.            13327190             Україна Вінницька Ленiнський 21018 м.Вiнниця вул. Гоголя, 10   0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи     Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*                Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього  0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв пiдприємства склала 193 особи. Позаштатних працiвникiв, осiб, що працюють за сумiсництвом та осiб, що працюють на умовах неповного робочого часу - немає. Фонд оплати працi складає 2742 тис.грн. (фонд оплати працi збiльшився на 1535 тис.грн. в зв`язку iз збiльшенням кiлькостi працiвникiв). Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв потребам виробництва не передбачає пiдвищення професiйного рiвня працiвникiв.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада Член Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Богачук Iван Васильович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АА 279348 26.06.1996 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1965

Освіта**             Середньо-спецiальна

Стаж керівної роботи (років)**             20

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    СВАТ "Дружба", бригадир садової бригади №4

Опис     Член Ревiзiйної комiсiї в складi контролюючого органу Товариства - Ревiзiйної комiсiї, має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та робочих нарадах Директора у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Протягом звiтного року винагороди не отримував. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Посади на будь-якому пiдприємствi не займає.

Посада Член Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Петрунь Наталiя Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АВ 634354 17.03.2005 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1977

Освіта**             Чернятинський радгосп-технiкум

Стаж керівної роботи (років)**             18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    Бухгалтер СВАТ "Дружба"

Опис     Член Ревiзiйної комiсiї в складi контролюючого органу Товариства - Ревiзiйної комiсiї, має право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї має право брати участь у засiданнях Наглядової ради та робочих нарадах Директора у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 18 рокiв. Посади на будь-якому пiдприємствi не займає.

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Байда Володимир Михайлович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АВ 781867 11.12.2007 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1959

Освіта**             Уманський с/г iнститут, ф-т плодоовочiвництво i виноградарство

Стаж керівної роботи (років)**             25

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    Радгосп "Дружба", бригадир садової бригади; агроном-садовод; СВАТ "Дружба", гол.агроном

Опис     Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює керiвництво контролюючим органом Товариства - Ревiзiйною комiсiєю. Голова Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням вищого органу Товариства, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї може залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї. Складає висновки про дiяльнiсть Товариства на пiдставi рiчних звiтiв та балансу Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримував. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Попереднi посади: радгосп "Дружба", бригадир садової бригади; агроном-садовод; СВАТ "Дружба", гол.агроном. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

Посада Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Собко Олена Миколаївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АВ 010472 29.06.1999 Тульчинським РВУМВС України в Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1973

Освіта**             Чернятинський радгосп-технiкум, бух.облiк

Стаж керівної роботи (років)**             21

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    Радгосп "Дружба", секретар-машинiстка; СВАТ "Дружба", бухгалтер

Опис     Член Наглядової ради має повноваження та колегiально виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рiк. Попереднi посади: радгосп "Дружба", секретар-машинiстка; СВАТ "Дружба", бухгалтер. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

Посада Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Купренюк Тетяна Леонiдiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АВ 634024 31.03.2005 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1975

Освіта**             Уманська с/г академiя, менеджмент органiзацiй

Стаж керівної роботи (років)**             10

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    СВАТ "Дружба", вагар перевалки, секретар правлiння; бухгалтер, гол.економiст

Опис     Член Наглядової ради має повноваження та колегiально виконує обов`язки у складi Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства. Здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв.Попереднi посади: СВАТ "Дружба", вагар перевалки, секретар правлiння; бухгалтер, гол.економiст. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

Посада Голова Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Хворостовський Iгор Валерiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АВ 081865 23.12.1999 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1983

Освіта**             Вища

Стаж керівної роботи (років)**             5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    СВАТ "Дружба", зав.пунктом зберiгання та переробки плодiв

Опис     Голова Наглядової ради: 1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; 2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 3) вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 5) укладає вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором. Протягом звiтного року винагороди не отримував. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Попереднi посади: зав.пунктом зберiгання та переробки плодiв СВАТ "Дружба". Посади на будь-якому пiдприємствi не займає.

Посада Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Мiськова Марiя Олександрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АА 278531 07.06.1996 Тульчинським РВУМВС України у Вiнницькiй обл.

Рік народження**        1969

Освіта**             Чернятинський радгосп-технiкум, бух.облiк

Стаж керівної роботи (років)**             11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    Радгосп "Дружба", бухгалтер; СВАТ "Дружба", гол.бухгалтер

Опис     Головний бухгалтер забезпечує дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх бухгалтерських операцiй; бере участь в оформленi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням витрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв; контролює за ефективним використанням матерiальних ресурсiв; виконує рiшення вищого органу управлiння вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Змiн не вiдбувалось. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: радгосп "Дружба", бухгалтер; СВАТ "Дружба", гол.бухгалтер.Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не займає.

Посада Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       Хворостовський Валерiй Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи          АА 307675 20.07.1996 Шаргородським РВУМВС України у Вiнницької обл.

Рік народження**        1956

Освіта**             Уманський с/г iнститут, ф-т плодоовочiвництво i виноградарство

Стаж керівної роботи (років)**             26

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**    Радгосп "Дружба", агроном-садовод; СВАТ "Дружба", гол.агроном

Опис     Директор є виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган (Директора), а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) пiдписує голова Наглядової ради. Протягом звiтного року винагороди не отримував, заробiтна плата становила 62400 грн. Призначено згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 07.05.2011 р. (протокол № 1) згiдно Статуту товариства строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. Попереднi посади: радгосп "Дружба", агроном-садовод; СВАТ "Дружба", гол.агроном. Посади на будь-якому пiдприємствi не займає.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи            Дата внесення до реєстру        Кількість акцій (штук)      Від загальної кількості акцій (у відсотках)        Кількість за видами акцій

прості іменні    прості на пред'явника привілейовані іменні  привілейовані на пред'явника

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10

Член Ревiзiйної комiсiї                Богачук Iван Васильович           АА 279348 26.06.1996 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.              11.06.1998          4235      0.081852              4235      0             0             0

Член Ревiзiйної комiсiї                Петрунь Наталiя Петрiвна         АВ 634354 17.03.2005 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.              11.06.1998          26           0.000503              26           0             0             0

Голова Ревiзiйної комiсiї            Байда Володимир Михайлович            АВ 781867 11.12.2007 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.         11.06.1998          7092      0.13707                7092      0             0             0

Член Наглядової ради Собко Олена Миколаївна         АВ 010472 29.06.1999 Тульчинським РВУМВС України в Вiнницькiй обл.      11.06.1998          2230      0.0431   2230      0             0             0

Член Наглядової ради Купренюк Тетяна Леонiдiвна  АВ 634024 31.03.2005 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.                      0             0             0             0             0             0

Голова Наглядової ради            Хворостовський Iгор Валерiйович       АВ 081865 23.12.1999 Тульчинським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.         12.02.2006          381470  7.372844              381470  0             0             0

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна             АА 278531 07.06.1996 Тульчинським РВУМВС України у Вiнницькiй обл.              11.06.1998          13116    0.253499              13116    0             0             0

Голова правлiння          Хворостовський Валерiй Миколайович            АА 307675 20.07.1996 Шаргородським РВУМВС України у Вiнницької обл.         11.06.1998          3006795               58.113695           3006795               0             0             0

Усього  3414964               66.002562           3414964               0             0             0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи         Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         Місцезнаходження      Дата внесення до реєстру               Кількість акцій (штук)  Від загальної кількості акцій (у відсотках)        Кількість за видами акцій

прості іменні    прості на пред'явника привілейовані іменні  привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*   Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**         Дата внесення до реєстру        Кількість акцій (штук)  Від загальної кількості акцій (у відсотках)                Кількість за видами акцій

прості іменні    прості на пред'явника привілейовані іменні  привілейовані на пред'явника

Хворостовський Валерiй Миколайович            АА 307675 20.07.1996 Шаргородським РВУМВС України у Вiнницької обл.                11.06.1998          3006795               58.113695           3006795               0             0             0

Усього  3006795               58.113695           3006795               0             0             0

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів       чергові

Дата проведення          07.05.2011

Кворум зборів                 65.7

Опис     Порядок денний: 1. Звiт правлiння товариства за 2010 рiк та перспективи дiяльностi на 2011 рiк. 2. Звiт Наглядової ради за звiтний перiод. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу. 5. Про порядок розподiлу прибутку за 2010 рiк, порядок планового розподiлу прибуткiв за 2011 рiк. 6. Визначення типу та змiна найменування товариства у зв язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства . 7. Затвердження Статуту Товариства у нової редакцiї у зв язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України Про акцiонернi товариства та надання повноважень на його пiдписання та реєстрацiю. 8. Затвердження Положень Товариства у новiй редакцiї. 9. Обрання органiв управлiння та контролю Товариства. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв з обраними особами. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв. 10. Про списання непридатних для використання основних засобiв та передачу збиткових активiв товариства. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Всi питання порядку денного розглянутi. Позачергових зборiв не проводилось.

 

Вид загальних зборів   чергові

Дата проведення          31.03.2012

Кворум зборів                 66.8

Опис     Порядок денний зборiв: 1.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк та перспективи дiяльностi на 2012 рiк. 2.Звiт Наглядової ради за 2011 рiк. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк. 4.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк. 5.Про порядок розподiлу прибутку за 2011 рiк, порядок планового розподiлу прибуткiв за 2012 рiк. 6.Визначення типу та змiна найменування товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть з вимогами закону України "Про акцiонернi товариства". 7.Про внесення змiн до Статуту товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами закону України "Про акцiонернi товариства" та надання повноважень на його пiдписання та реєстрацiю. 8.Затвердження Положень товариства у новiй редакцiї. 9.Про списання непридатних для використання основних засобiв. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Всi питання порядку денного розглянутi.

Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду     За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями   за привілейованими акціями  за простими акціями   за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.     0             0             0             0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.  0             0             0             0

Сума виплачених дивідендів, грн.       0             0             0             0

Опис     За звiтний перiод дивiденди не нараховувались i не виплачувались.

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи     Приватна аудиторська фiрма"Свiтлана-аудит"

Організаційно-правова форма               Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         21326993

Місцезнаходження      Україна Хмельницька д/н 29000 м. Хмельницький вул. Проскурiвського пiдпiлля, 48/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                А № 001995

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа     26.01.2001

Міжміський код та телефон    (0382) 763301

Факс      (0382) 763301

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис     Аудиторська фiрма проводить щорiчну перевiрку фiнансової звiтностi з наданням аудиторського висновку про фiнансову звiтнiсть акцiонерного товариства. Аудиторська перевiрка здiйснюється згiдно "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням ДКЦПФР 29.09.2011 р. № 1360.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи     Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма               Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         30370711

Місцезнаходження      Україна Київська д/н 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                АВ № 189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР на пiдставi рiшення № 823

Дата видачі ліцензії або іншого документа     19.09.2006

Міжміський код та телефон    (044) 279-13-22

Факс      (044) 279-13-22

Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис     СВАТ "Дружба" 26.07.2010 року уклало договiр з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" про обслуговування емiсiї цiнних паперiв в зв`язку з дематерiалiзацiєю акцiй товариства. ВАТ "НДУ" надає товариству послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: зберiгання глобального сертифiкату СВАТ "Дружба", вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента, складання зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи     Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"

Організаційно-правова форма               Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ         34045290

Місцезнаходження      Україна Київська д/н 01013 м. Київ вул. Промислова, буд.1, корпус лiтера А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                АВ №390869

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа     21.01.2010

Міжміський код та телефон    (044) 3901607

Факс      (044) 3901607

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис     01.07.2010 р. товариство уклало договiр на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах з ТОВ "НВП "Магiстр". Зберiгач вiдкриває рахунки, здiйснює зарахування дематерiалiзованого випуску на рахунки в цiнних паперах акцiонерiв, зберiгає ЦП дематерiалiзованого випуску на рахунках акцiонерiв у цiнних паперах до звернення акцiонерiв до зберiгача, пiсля чого надає їм послуги щодо зберiгання та обслуговування рахункiв ЦП акцiонерiв вiдповiдно до Положення про депозитарну дiяльнiсть.

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску             Номер свідоцтва про реєстрацію випуску       Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер            Тип цінного паперу      Форма існування та форма випуску                Номінальна вартість акцій (грн.)           Кількість акцій (штук)  Загальна номінальна вартість (грн.)    Частка у статутному капіталі (у відсотках)

21.05.2010          5/02/1/10           Вiнницьке ТУ ДКЦП ФР               UA 0203171006 Акції Іменні прості        Бездокументарна   Іменні  0.25       5173987               1293496.75         100

Опис     Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах в звiтному роцi не було, додаткова емiсiя не проводилась. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало.

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)       Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружба" утворене на пiдставi рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi (наказ № 93-ПП вiд 2 лютого 1996 року) шляхом перетворення державного пiдприємства - держгоспу "Дружба" у Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство " Дружба" вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України № 51-93 вiд 17.05.1993 року "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" i є правонаступником держгоспу "Дружба". Держгосп "Дружба" утворився пiсля подiлу радгоспу "Жовтень" в 1974 роцi на два радгоспи, якi спецiалiзувались на виробництвi плодово-ягiдної продукцiї. Протягом звiтного року фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлення не було.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом      Засновниками товариства є трудовий колектив та прирiвнянi до них особи. Господарство керується в своїй дiяльностi Статутом, який затверджено загальними зборами акцiонерiв 07.05.2011 року. Вищий орган правлiння - Загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган - директор. Керiвник господарства - директор, якого призначає Наглядова рада товариства. В господарствi iснуюють такi галузi: 1) рослинництва, яка подiляється на галузь садiвництва i рiльництва; 2) тваринництва; 3) механiзацiї; 4) допомiжнi галузi: автопарк i ремонтна майстерня. В галузi садiвництва працюють 5 садових бригад, в галузi механiзацiї 2 тракторнi бригади, в галузi тваринництва - ферма великої рогатої худоби. СВАТ "Дружба" входить до корпорацiї "Вiнницясадвинпром". Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не передбачається. В консорцiуми, концерни за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій     Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї товариства протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансовi звiти CВАТ складенi на пiдставi нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, якi не протирiчать чинним Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку. На пiдприємствi ведеться журнально-ордерна система рахiвництва вiдповiдно до нацiональних Положень бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Нарахування амортизацiї проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством, тобто за ставками амортизацiї, передбаченими ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом зменшувального залишку iз застосуванням норм, встановлених для нарахування амортизацiї у податковому облiку, за ставками, передбаченими ст.8.6 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї вiд 22.05.1997 р. № 238/97-ВР, iз змiнами та доповненнями, у розрiзi груп, порядок формування яких встановлено п.п.2.2 "Закону про прибуток". Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть придбаних запасiв складається з цiни придбання, а також всiх iнших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Оцiнка запасiв здiйснюється з використанням методу ФIФО. Дебiторська заборгованiсть вiдображається в Балансi за їх номiнальною вартiстю за вирахуванням вiдповiдної суми резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв формується на пiдставi аналiзу перiодизацiї дебiторської заборгованостi, вiдображеної в балансi. Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується та вiдображається в балансi за номiнальної вартiстю. Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зменшенням або збiльшенням зобов'язань. Доходи i витрати, якi вiдповiдають критерiям визнання, наводяться у Звiтi про фiнансовi результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звiтного перiоду. Вiдповiдно до Наказу "Про облiкову полiтику пiдприємства" в 2011 роцi тривалiсть операцiйного циклу складала 3 мiсяцi. Кордон суттєвостi при формуваннi показникiв фiнансової звiтностi встановлений в розмiрi 0.1 тис.грн. Протягом 2011 року облiкова полiтика в товариствi не змiнювалась. Фiнансових iнвестицiй в звiтному роцi не було, тому облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестицiй не проводились.

Текст аудиторського висновку               Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2011 року сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Дружба" Акцiонерам та керiвництву СВАТ "Дружба" Звiт щодо фiнансової звiтностi Ми провели аудит фiнансової звiтностi сiльськогосподарського вiдкритого акцiонерного товариства "Дружба" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 00414262; мiсцезнаходження - 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с.Шура-Копiївська, вул.Ленiна, 74; зареєстровано Тульчинською районною державною адмiнiстрацiєю Вiнницької областi 02.04.1996 р. за № 1 168 120 0000 000375), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360, iнших законодавчих та нормативних вимог. Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 1. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань, яка вiдбулася перед складанням рiчної фiнансової звiтностi СВАТ "Дружба" оскiльки дата проведення iнвентаризацiї передувала нашому призначенню аудиторами такої рiчної фiнансової звiтностi. Пiд час аудиту нами проведенi альтернативнi процедури щодо стану та оцiнки активiв i зобов'язань, якi пiдлягали iнвентаризацiї, але iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку, не мають всеохоплюючого та суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть. II. Справедлива вартiсть об'єктiв основних засобiв на дату балансу не визначалася, що не вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Справедлива вартiсть об'єктiв бiологiчних активiв на дату балансу не визначалася, що не вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 30 "Бiологiчнi активи". У зв'язку з цим ми не можемо стверджувати, що облiковi оцiнки цих активiв, що впливають на показники рiчної фiнансової звiтностi СВАТ "Дружба" станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року, повною мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi на звiтну дату. III. Резерв сумнiвних боргiв з метою покриття у майбутньому безнадiйної дебiторської заборгованостi не створювався, чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi не визначена вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть". У зв'язку з цим ми не можемо стверджувати, що вiд усiєї зазначеної у фiнансовiй звiтностi суми дебiторської заборгованостi iснують майбутнi економiчнi вигоди та чиста реалiзацiйна вартiсть достовiрно визначена. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан СВАТ "Дружба" станом на 31 грудня 2011 року, а також фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Пояснювальний параграф: На дату Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) проведено змiну найменування товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Дружба-ВМ" у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв Аудитор згiдно Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096, висловлює думку щодо: Вартiсть чистих активiв СВАТ "Дружба" станом на 31.12.2011 року бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Вiдсутнi суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю СВАТ "Дружба", що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; Аудитором не виявлено значних правочинiв СВАТ "Дружба" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у СВАТ "Дружба" не в повному обсязi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; Аудитором не виявленi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування - Приватна аудиторська фiрма "Свiтлана-аудит" (код 21326993) Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0238 вiд 26.01.2001 р., продовжено до 30.11.2015 р. Мiсцезнаходження - 29000, м.Хмельницький, вул.Проскурiвського пiдпiлля 48/1, к.28 Електронна адреса - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Телефон/факс - (0382) 763301, (050) 6889838 Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Дата та номер договору - 07.02.2012 р., № 3 Перiод, яким охоплено проведення аудиту - 01.01.2011 р. - 31.12.2011 р. Дата початку аудиту - 07.02.2012 р. Дата закiнчення аудиту - 24.04.2012 р. ДИРЕКТОР АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ "СВIТЛАНА-АУДИТ" ДРАЧ С.В. сертифiкат серiї А № 001995 чинний до 27 травня 2013 року. 24 квiтня 2012 року 29000, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Проскурiвського пiдпiлля, 48/1, к.28

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання            Основними видами продукцiї товариства є: зерновi i зернобобовi; ягоди зернятковi, кiсточковi, сажанцi; молоко i м'ясо. Виробництво сiльськогосподарської продукцiї - це перспективна галузь, але надзвичайно залежна вiд клiматичних та економiчних умов. Особливiстю галузi сiльськогосподарського виробництва є його сезонний характер: обрiзка дерев - лютий, березень; посiв зернових культур - березень, квiтень, травень; збiр урожаю зернових - липень, серпень; збiр урожаю фруктiв - липень-листопад; взимку - лише тваринницька продукцiя. Основними ринками збуту виробленої продукцiї являються переробнi пiдприємства України. Сортовi плоди закупають в господарствi пiдприємцi i реалiзують на ринках Вiнниччини. Основнi ризики в дiяльностi емiтента: - цiнова полiтика держави; - клiматичнi умови; - невiдповiднiсть високих цiн на паливно-мастильнi матерiали, запаснi частини до сiльськогосподарської технiки, хiмiчний захист рослин та цiни реалiзацiї виробленої сiльськогосподарської продукцiї. Цей дисбаланс має дуже значний негативний вплив на дiяльнiсть господарства. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi: розширення ринкiв збуту виробленої продукцiї, збiльшення кiлькостi запасiв матерiально-технiчних засобiв. Методи продажу - оплата по факту одержання продукцiї, готiвковий та безготiвковий розрахунок. Джерелами сировини виступає продукцiя, яку виробляє пiдприємство, а також iншi органiзацiї, якi надають товари та послуги необхiднi для роботи господарства. Цiни на продукцiю в основному диктує покупець. Динамiка цiн на продукцiю господарства: найбiльша цiна самих раннiх сортiв яблук - 4 грн. на 1 кг, в кiнцi сезону - 6,0 грн. за 1 кг; середнiх сортiв яблук - в серпнi 3,5 грн. за 1 кг, вересень-жовтень - 4,0 грн. за 1 кг; несортових яблук - 1,9 грн. за 1 кг. Рiвень впровадження нових технологiй знаходиться на дуже низькому рiвнi через брак коштiв. Перспективнi плани розвитку господарства: - збiльшення обсягiв виробництва сiльськогосподарської продукцiї; - збiльшення поголiв`я великої рогатої худоби. В умовах ринкової економiки функцiонують iншi господрства такого ж напрямку, тому конкуренцiя постiйно зростає. Господарство прагне покращити своє матерiальне становище i випускати бiльш якiсну продукцiю, вiд реалiзацiї якої залежить прибуток, який необхiдний для впровадження нових технологiй та закупiвлю якiсних сортiв зернових та плодовоягiдних надсаджень. Товариство має 525 га плодових багаторiчних насаджень, в тому числi зернятковi 405 га, кiсточкових 36 га, ягiдники 4 га розсадники 3 га, 650 га зернових i зернобобових культур, 385 га кормових культур. Особливостi стану розвитку галузi сiльськогосподарського виробництва є знецiнення с/г продукцiї, виручки вiд якої достатньо тiльки на придбання необхiдної для виробництва i зовсiм не достатньо для сортооновлення, для придбання технiки, засобiв для догляду за рослинами, що в свою чергу призводить до збитковостi основної кiлькостi пiдприємств галузi. Для впровадження нових технологiй потрiбнi кошти, а їх немає в достатнiй кiлькостi, видаткiв на 2012 рiк не заплановано. Основнi конкуренти господарства по вирощуванню зернових: - СТОВ "Сiльницьке" (с. Сiльниця Тульчинського р-ну); - ПСП "Зоря" (с.Дранка Тульчинського р-ну); - ТОВ "Зелена долина" (Томашпiльського р-ну). По вирощуванню яблук конкурентiв в Тульчинському районi немає. Розвиток сiльського господарства в галузi садiвництва залежить вiд клiматичних умов та невiдповiдностi встановлених комерцiйними структурами цiн на сiльськогосподарську продукцiю та засобiв матерiально-технiчного постачання. Особливiсть розвитку галузi садiвництва в тому, що до вступу у плодоношення зерняткових необхiдно 5 рокiв. В галузi садiвництва конкуренцiя постiйно зростає . Вiдкриваються новi фiрми такого ж напрямку. Тому пiдприємство шукає бiльш дешевих постачальникiв, а також новi нiшi ринку. Основними постачальниками за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об`ємi постачання є: - ПрАТ "Мратс", ТОВ "Компанiя Європа", ТОВ "Iнтерiлопт" - паливно-мастильнi матерiали; - ТОВ "Остер", ПАТ "Компанiя Райз", ТОВ "Українська агрохiмiчна компанiя" - засоби захисту рослин; - ПП агрофiрма "Серпень", ПП "Подiлля Агрохiмсервiс" - мiнеральнi добрива; - ПП "Агротехпостач плюс", ТОВ "Агро-Союз Хмельницький", ПП Коханський А.В. - запаснi частини.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування      За останнi 5 рокiв товариством було придбано такi активи: - молодий сад (балансова вартiсть - 462 тис.грн.); - автомобiль "Нива" (балансова вартiсть - 15,120 тис.грн.); - автомобiль Москвич (балансова вартiсть - 3,5 тис.грн.); - прес-пiдборщик "Киргизстан" (балансова вартiсть - 8,5 тис.грн.); - пересувна кухня (балансова вартiсть - 3,0 тис.грн.); - холодильна установа (балансова вартiсть - 42 тис.грн.); - культиватори (балансова вартiсть - 420 тис.грн.); - автобус (балансова вартiсть - 8,5 тис.грн.); - оприскувач (балансова вартiсть - 105.95 тис.грн.); - комбайн (балансова вартiсть - 1962,25 тис.грн.); - трактор (балансова вартiсть - 155 тис.грн.); - жатка, косарка (балансова вартiсть - 388,47 тис.грн.); - обладнання для зрошення (балансова вартiсть - 63,96 тис.грн.); - автомобiль (балансова вартiсть - 221 тис.грн.); - автомобiль ПАЗ (2 шт.) балансова вартiсть - 463 тис.грн.; - Погрузчик R-50-15 (балансова вартiсть - 70 тис.грн.); - 2 трактори (балансова вартiсть - 296 тис.грн.); - iншi основнi засоби на суму 4214 тис.грн. В звiтному роцi придбано: - прес-пiдборщик рулонний (балансова вартiсть - 113 тис.грн.); - косарка - подрiбнювач лози (балансова вартiсть - 85 тис.грн.); - одностороннiй обрiзувач дерев (балансова вартiсть - 168 тис.грн.); - граблi "Сонечко" (балансова вартiсть - 4300 грн.); - косилка роторна (балансова вартiсть - 10 тис.грн.); - косарка Fischer 2 шт. (балансова вартiсть - 280 тис.грн.); - борона 6*4 (балансова вартiсть - 198 тис.грн.); - трактор NEW HOLLAND (балансова вартiсть - 1261 тис.грн.); - SSD з катками (балансова вартiсть - 147 тис.грн.); - зернонавантажувач (балансова вартiсть - 63 тис.грн.); - ГАЗ-3309 (балансова вартiсть - 213 тис.грн.); - ПАЗ 32053 (балансова вартiсть - 236 тис.грн.); - Mitsubishi L200 (балансова вартiсть - 243 тис.грн.); - Лада 21214 3 шт. (балансова вартiсть - 264 тис.грн.); - Нива Chevrolet (балансова вартiсть - 150 тис.грн.). В 2011 роцi списано сiльськогосподарської технiки на суму 767337 грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Визнання та оцiнка основних засобiв, аналiтичний та синтетичний облiк вiдповiдають критерiям П(С)БО № 7 "Основнi засоби". В облiку та звiтностi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя, ремонти основних засобiв вiдображаються у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшується в зв'язку з частковою лiквiдацiєю об'єкта основних засобiв. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат. Амортизацiя визначається у вiдповiдностi до П(С)БО № 7 "Основнi засоби" та обраної пiдприємством облiкової полiтики, застосовуючи норми i методи, передбаченi податковим законодавством. Облiк iнших необоротних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби". Облiк довгострокових бiологiчних активiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 30 "Довгостроковi бiологiчнi активи". Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року - 13 144,0 тис. грн., сума зносу на початок року - 8 142,0 тис. грн., сума нарахованої амортизацiї - 412,0 тис. грн., первiсна вартiсть на кiнець звiтного року - 18 187,0 тис. грн. та сума зносу на кiнець звiтного року - 8 499,0 тис. грн. Iнформацiя про надходження основних засобiв - на 5098,0 тис. грн. придбано машини та обладнання; на 411,0 тис. грн. придбано транспортнi засоби; на 463,0 тис. грн.; iншi основнi засоби на 4 214,0 тис. грн.. Списано повнiстю вiд амортизованих основних засобiв на 55,0 тис. грн. Ступiнь використання основних засобiв 50 %. Обмежень в використаннi ОЗ не має. Орендованi основнi засоби не використовуються, будь-якi правочини щодо основних засобiв не укладались. Виробничi потужностi використовуються повнiстю. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження емiтента. Дiяльнiсть пiдприємства не шкодить навколишньому середовищу, екологiя не порушується. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на найближчий час немає, видаткiв не заплановано. Методiв фiнансування на вдосконалення основних засобiв в господарствi не передбачено, видатки не заплановано.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень            На дiяльнiсть товариства суттєво впливає економiчний та фiнансовий стан вiтчизняного виробника та споживача, оскiльки обсяг реалiзацiї пiдприємства як постачальника залежить вiд попиту споживача, та його платоспроможностi. Крiм того на ринку збуту з кожним роком зростає конкуренцiя, отже кiлькiсть пiдприємств зростає i тому обсяги робiт падають. Фiнансовi показники господарства в великiй мiрi залежать вiд обсягу виробництва та реалiзацiйних цiн на вироблену продукцiю. Також на обсяг виробництва продукцiї вплинула недостатня кiлькiсть мiнеральних добрив, ядохiмiкатiв та запасних частин для технiки та недостатнiсть обiгових коштiв, недостаток с/г технiки. Господарство спецiалiзується на вирощуваннi продукцiї садiвництва, яка має попит на ринку, є прибутковою, то для успiшної життєдiяльностi пiдприємства необхiдно розвивати саме цю галузь, для розвитку якої є сприятливi умови (природно-клiматичнi, квалiфiкованi робiтники, матерiально-технiчна база). Звичайно в даний час, при важких економiчних умовах, дуже важко вести розширення виробництва i знаходити кошти для розширення галузi садiвництва, але господарство все таки насаджує молодi сади i ягiдники, закладає маточники i розсадники, веде догляд на ними. На дiяльнiсть товариства впливають проблеми: недостатнiсть обiгових коштiв, виробничо-технологiчнi - знос основних засобiв, екологiчнi - веснянi заморозки.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства в звiтному роцi немає.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента         Полiтика щодо фiнансування господарської дiяльностi - погашення дебiторської заборгованостi, iнновацiйнi проекти. Шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства - пiдвищення рентабельностi виробництва за рахунок зниження собiвартостi продукцiї i одержання прибуткiв, погашення боргiв перед державою i iншої кредиторської заборгованостi за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів           СВАТ "Дружба" виконало всi укладенi договори, з довгостроковими договорами не працює. У зв'язку з сезоним характером виробництва договори на 2012 рiк не заключались. Передбачити прибуток за важких фiнансово-економiчних та клiматичних умов неможливо.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)                На майбутнiй рiк планується розширити в плодовому виробництвi саджанцiв нових перспективних сортiв вiтчизняної та зарубiжної селекцiї. При правильнiй полiтицi держави (дотацiя сiльськогосподарського виробника) господарство може прогнозувати вартiсний об`єм виробництва сiльськогосподарської продукцiї, а також цiну реалiзацiї цiєї продукцiї. Товариством заплановано виробити в 2012 роцi 2360 ц зернових, 100 ц соняшника, 10020 ц плодiв i ягiд. Товариством заплановано досягти урожайностi зернових 60 ц з га, зерняткових - 300 ц. Планується реалiзувати 1910 т зерна, 90 т соняшника, 10000 т плодiв зерняткових, 20 т ВРХ, 18 т свиней, 200 т молока. Сума очiкуваного прибутку 11891 тис.грн. Стабiльне економiчне становище в державi може позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік                Дослiдження та розробки в виробництвi за звiтний рiк товариством не проводились.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається        Судових справ, стороною яких виступало товариство, в 2011 роцi не провадилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі              В звiтному перiодi дивiденди не виплачувались. Товариством в 2010 роцi здiйснена змiна форми випуску акцiй (акцiї переведено в бездокументарну форму у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства"). Товариством укладено договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв з ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" та iз зберiгачем цiнних паперiв ТОВ "НВП "Магiстр". Товариство не викупало акцiї власної емiсiї, облiгацiї не випускались.Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках ЦП не здiйснювалася. Заяви для включення на бiржi не подавались. Договори з торговцями ЦП, юридичними особами, уповнаваженими емiтентом продавати чи виплачувати доход за ЦП, а також з юридичними особами, якi надають страховi послуги не укладались. Пiдприємство не входить до будь-яких iнших об'єднань, крiм корпорацiї "Вiнницясадвинпром". Змiни розмiру Статутного фонду не вiдбувались. Всi акцiї розмiщеннi повнiстю. Iншi ЦП не продавались i не випускались. Iнвестицiй у виглядi ЦП не було. Юридичнi особи акцiонерами товариства не являються. В 2011 роцi СВАТ "Дружба" досягнуло найбiльших фiнансових результатiв за усi роки iснування господарства. В порiвняннi з попереднiми роками прибуток зрiс в 2 рази. При розрахунку показникiв (коефiцiєнтiв) вивчення дiяльностi господарства, усi коефiцiєнти значно зросли, що показує спроможнiсть товариства розвиватись i збiльшувати об`єми виробництва та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї. Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн.) за останнi три роки: - усього активiв: в 2011 р. - 62000; в 2010 р.- 47136; в 2009 р. - 32718; - сумарна дебiторська заборгованiсть: в 2011 р. - 4260; в 2010 р.- 3889; в 2009 р. - 1730; - запаси: в 2011 р. - 12453; в 2010 р. - 5614; в 2009 р. - 2709; - поточнi зобов'язання: в 2011 р. - 512; в 2010 р. - 367; в 2009 р. - 364; - грошовi кошти та їх еквiваленти: в 2011 р. - 8336; в 2010 р. - 9678; в 2009 р. - 5424; - нерозподiлений прибуток: в 2011 р. - 33246; в 2010 р. - 21205; в 2009 р. - 8788; - основнi засоби: в 2011 р. - 29521; в 2010 р. - 27588; в 2009 р. - 23581; - чистий прибуток: в 2011 р. - 29521; в 2010 р. - 14241; в 2009 р. - 5045. Iз характеристики приведених показникiв можна зробити висновок, що фiнансовий стан товариства станом на 31.12.2011 р. стiйкiй, товариство платоспроможне, але в деякiй мiрi фiнансово залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, в звiтному роцi прибуткове.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів          Власні основні засоби (тис. грн.)           Орендовані основні засоби (тис. грн.)                Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду      на кінець періоду          на початок періоду      на кінець періоду          на початок періоду      на кінець періоду

1. Виробничого призначення:                5206      8154      0             0             5206      8154

будівлі та споруди        1065      1042      0             0             1065      1042

машини та обладнання             3396      5409      0             0             3396      5409

транспортні засоби      704         1663      0             0             704         1663

інші       41           40           0             0             41           40

2. Невиробничого призначення:          4482      4455      0             0             4482      4455

будівлі та споруди        0             0             0             0             0             0

машини та обладнання             0             0             0             0             0             0

транспортні засоби      0             0             0             0             0             0

інші       4482      4455      0             0             4482      4455

Усього  9688      12609    0             0             9688      12609

Опис     Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу товариства станом на 31.12.2011 р. первiсна вартiсть основних фондiв становить 20872 тис. грн., залишкова вартiсть основних фондiв становить 12609 тис. грн. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Основнi фонди, якi непридатнi для подальшого використання списувались (лiквiдовувались). Пiд час демонтажу основних засобiв оприбутковувались запаснi частини та матерiали. Бухгалтерський облiк руху основних засобiв проводився вiдповiдно до чинного законодавства. Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення на 31.12.2011 року: - будiвлi та споруди - 23 тис., що становить 2 %; - машини та обладнання - 332 тис.грн., що становить 5% ; - транспортнi засоби - 150 тис.грн., що становить 2% ; - iншi - 32 тис. грн., що становить 5 %. Ступiнь використання ОЗ - 50 %. Нарахування зносу (амортизацiї) по основних засобах в перiодi, що перевiрявся, проводилось вiдповiдно до п.8.6.1 п.8.6. ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями до нього). Норми та порядок нарахування амортизацiї за П(С)БО 7 не застосовувалися. Орендованих основних засобiв господарство не використовує. Обмежень на використання ОЗ немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника        За звітний період           За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)           61488    46595

Статутний капітал (тис. грн.)   1293      1293

Скоригований статутний капітал (тис. грн)      1293      1293

Опис     Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок           Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 60195 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 60195 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань          Дата виникнення          Непогашена частина боргу (тис. грн.)                Відсоток за користування коштами (відсоток річних)       Дата погашення

Кредити банку                X             0             X             X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами    X             0             X             X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):              X             0             X             X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):  X             0             X             X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):          X             0             X             X

за векселями (всього) X             0             X             X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):                X             0                X             X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):       X             0             X             X

Податкові зобов'язання             X             6             X             X

Фінансова допомога на зворотній основі         X             0             X             X

Інші зобов'язання          X             506         X             X

Усього зобов'язань       X             512         X             X

Опис:    Кредиторська заборгованiсть (в тис.грн.) складає: - за товари, роботи, послуги - 279.0; - з бюджетом - 6.0; - з позабюджетних платежiв - 0; - з оплати працi - 113.0; - зi страхування - 0; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 93,0; - iншi поточнi зобов`язання - 21.0.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п   Основний вид продукції            Обсяг виробництва      Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)             у грошовій формі (тис.грн.)      у відсотках до всієї виробленої продукції                у натуральній формі (фізична од. вим.)             у грошовій формі (тіс. грн.)      у відсотках до всієї реалізованої продукції

1             Зерновi та зернобобовi             30893 кг               2233.70                17.50     33470 кг               4420.00                15.00

2             Плоди зернятковi          134956 кг            8775.60                67.00     126458 кг            24909.00              82.30

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п   Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1             Мiнеральнi добрива та засоби захисту рослин             42.00

2             Нафтопродукти              6.00

3             Оплата працi    11.00

4             Амортизацiя     9.00

5             Запчастини       5.00

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події                  Дата оприлюднення   Повідомлення у стрічці новин             Вид інформації

07.05.2011          10.05.2011          Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п   Рік          Кількість зборів, усього              У тому числі позачергових

1             2009      1             0

2             2010      1             0

3             2011      1             0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так         Ні

Реєстраційна комісія   X

Акціонери                         X

Реєстратор                       X

Депозитарій                    X

Інше (запишіть):            Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так         Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                         X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків            X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так         Ні

Підняттям карток                          X

Бюлетенями (таємне голосування)                    X

Підняттям рук X

Інше (запишіть):            Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так         Ні

Реорганізація                  X

Внесення змін до статуту товариства                                 X

Прийняття рішення про зміну типу товариства                            X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства                              X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства                            X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень                                X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень                  X

Інше (запишіть): Не скликались            Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?               Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?       (осіб)

1             Кількість членів наглядової ради          3

2             Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві          3

3             Кількість представників держави         0

4             Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій               0

5             Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій            3

6             Кількість представників акціонерів - юридичних осіб               0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?               4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так         Ні

Стратегічного планування                       X

Аудиторський                                 X

З питань призначень і винагород                         X

Інвестиційний                                 X

Інші (запишіть)

Інші (запишіть)               Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)                Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так         Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій                        X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                          X

Члени наглядової ради не отримують винагороди    X

Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так         Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                            X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                            X

Особисті якості (чесність, відповідальність)    X

Відсутність конфлікту інтересів                             X

Граничний вік                  X

Відсутні будь-які вимоги                           X

Інше (запишіть):                            X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так         Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                 X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                     X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)                    X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                       X

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)               Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів        Засідання наглядової ради       Засідання правління

1             Члени правління (директор) Так         Ні            Так

2             Загальний відділ            Ні            Ні            Ні

3             Члени наглядової ради (голова наглядової ради)       Ні            Так         Ні

4             Юридичний відділ (юрист)       Ні            Ні            Ні

5             Секретар правління     Ні            Ні            Ні

6             Секретар загальних зборів      Ні            Ні            Ні

7             Секретар наглядової ради       Ні            Ні            Ні

8             Корпоративний секретар         Ні            Ні            Ні

9             Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами          Ні            Ні            Ні

10           Інше(запишіть):             Ні            Ні            Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів        Наглядова рада              Виконавчий орган         Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)               Так         Ні            Ні            Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)         Так         Ні            Ні            Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету   Так         Ні            Ні            Ні

Обрання та відкликання голови правління     Ні            Так         Ні            Ні

Обрання та відкликання членів правління      Ні            Ні            Ні            Так

Обрання та відкликання голови наглядової ради        Так         Ні            Ні            Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради         Так         Ні            Ні            Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії   Так         Ні            Ні            Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління      Ні            Так         Ні            Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради        Так         Ні            Ні            Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління          Так         Ні            Ні            Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій      Так         Ні            Ні            Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій      Так         Ні            Ні            Ні

Затвердження аудитора           Ні            Ні            Так         Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів             Так         Ні            Ні            Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так         Ні

1             Положення про загальні збори акціонерів     X

2             Положення про наглядову раду           X

3             Положення про виконавчий орган (правління)           X

4             Положення про посадових осіб акціонерного товариства     X

5             Положення про ревізійну комісію       X

6             Положення про акції акціонерного товариства                           X

7             Положення про порядок розподілу прибутку                              X

8             Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах                 Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів    Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві   Копії документів надаються на запит акціонера                 Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1             Фінансова звітність, результати діяльності      Так         Так         Ні            Ні            Так

2             Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу            Ні            Так         Ні                Ні            Так

3             Інформація про склад органів управління товариства              Так         Так         Ні            Ні            Так

4             Статут та внутрішні документи              Ні            Ні            Так         Ні            Так

5             Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення               Ні            Ні            Так         Ні            Так

6             Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства              Ні            Ні            Так         Ні            Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так         Ні

1             Не проводились взагалі                            X

2             Менше ніж раз на рік                  X

3             Раз на рік           X

4             Частіше ніж раз на рік                 X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так         Ні

Загальні збори акціонерів                        X

Наглядова рада                              X

Правління або директор           X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так         Ні

Не задовольняв професійний рівень                 X

Не задовольняли умови договору з аудитором           X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                              X

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так         Ні

Ревізійна комісія            X

Наглядова рада                              X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства                             X

Стороння компанія або сторонній консультант                           X

Перевірки не проводились                     X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так         Ні

З власної ініціативи                      X

За дорученням загальних зборів                          X

За дорученням наглядової ради           X

За зверненням виконавчого органу                   X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                               X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так         Ні

1             Випуск акцій                    X

2             Випуск депозитарних розписок                            X

3             Випуск облігацій                            X

4             Кредити банків                              X

5             Фінансування з державного і місцевих бюджетів                        X

6             Інше (запишіть):                            X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років          X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) -  Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так         Ні

Не задовольняв професійний рівень особи                   X

Не задовольняли умови договору з особою                  X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів                         X

суду                      X

Інше (запишіть)              Не змiнювали

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність     Дата            20.04.2012

Підприємство  Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Дружба"   за ЄДРПОУ        00414262

Територія          Вінницька Тульчинський 23622 с.Шура Копiївська вул.Ленiна, 70      за КОАТУУ         0524387001

Організаційно-правова форма господарювання          ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                за КОПФГ            231

Орган державного управління                              за СПОДУ           06020

Вид економічної діяльності     Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів       за КВЕД     01.13.0

Одиниця виміру:           тис. грн.              Контрольна сума

Адреса:               23622, Тульчинський, с.Шура Копiївська, вул.Ленiна, 70

Середня кількість працівників:              193

Баланс станом на 2011 рік

Актив   Код рядка          На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду

1             2             3             4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість    010         0             0

- первісна вартість        011         0             0

- накопичена амортизація        012         ( 0 )        ( 0 )

Незавершене будівництво      020         63           4758

Основні засоби:

- залишкова вартість    030         9688      12609

- первісна вартість        031         18187    20872

- знос    032         ( 8499 ) ( 8263 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість   035         17837    16912

- первісна вартість        036         21829    21465

- накопичена амортизація        037         ( 3992 ) ( 4553 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040         0             0

- інші фінансові інвестиції          045         0             0

Довгострокова дебіторська заборгованість    050         0             0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості            055         0             0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056         0             0

Знос інвестиційної нерухомості            057         ( 0           ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060         0             0

Гудвіл   065         0             0

Інші необоротні активи             070         0             0

Гудвіл при консолідації              075         0             0

Усього за розділом I     080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси          100         4653      12453

Поточні біологічні активи          110         388         669

Незавершене виробництво    120         257         300

Готова продукція           130         316         859

Товари 140         0             0

Векселі одержані          150         0             0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість   160         3889      4260

- первісна вартість        161         3889      4260

- резерв сумнівних боргів         162         ( 0 )        ( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом                170         0             8

- за виданими авансами            180         0             0

- з нарахованих доходів            190         0             0

- із внутрішніх розрахунків       200         0             0

Інша поточна дебіторська заборгованість       210         367         836

Поточні фінансові інвестиції     220         0             0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті              230         9678      8336

- у т.ч. в касі      231         21           26

- в іноземній валюті     240         0             0

Інші оборотні активи   250         0             0

Усього за розділом II   260

III. Витрати майбутніх періодів              270         0             0

IV. Необоротні активи та групи вибуття            275         0             0

Баланс 280

Пасив   Код рядка          На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду

1             2             3             4

I. Власний капітал

Статутний капітал         300         1293      1293

Пайовий капітал            310         0             0

Додатковий вкладений капітал            320         0             0

Інший додатковий капітал       330         21886    23774

Резервний капітал        340         2211      323

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        350         21205    36098

Неоплачений капітал  360         ( 0 )        ( 0 )

Вилучений капітал       370         ( 0 )        ( 0 )

Накопичена курсова різниця  375         0             0

Усього за розділом I     380         46595    61488

Частка меншості            385         0             0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу         400         0             0

Інші забезпечення        410         0             0

Сума страхових резервів          415         0             0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах  416         0             0

Цільове фінансування 420         0             0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)               421         0

Усього за розділом II   430         0             0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків               440         0             0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання     450         0             0

Відстрочені податкові зобов’язання   460         0             0

Інші довгострокові зобов’язання          470         0             0

Усього за розділом III  480         0             0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків          500         0             0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями            510         0             0

Векселі видані 520         0             0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги      530         260         279

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540         0             0

- з бюджетом   550         52           6

- з позабюджетних платежів   560         0             0

- зі страхування              570         0             0

- з оплати праці              580         21           113

- з учасниками 590         0             0

- із внутрішніх розрахунків       600         188         93

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу          605         0                0

Інші поточні зобов'язання        610         20           21

Усього за розділом IV  620         541         512

V. Доходи майбутніх періодів                630         0             0

Баланс 640

Примітки            Облiк основних засобiв (ОЗ) у товариствi ведеться за первiсною вартiстю iз дотриманням принципiв обачностi, переваги сутностi над формою, згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р.№ 92 iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 р.№ 304 та вiд 25.11.2002 р. № 989. Операцiї з находження ОЗ вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi у вiдповiдностi з чинним законодавством.Класифiкацiя ОЗ за групами здiйснювалася у вiдповiдностi з П(С)БО № 7. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється за прямолiнейним методом. Податковий облiк основних фондiв на нарахування амортизацiї здiйснювався у вiдповiдностi з вимогами ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" в редакцiї вiд 22.05.97 р. № 283/97-ВР iз врахуванням послiдуючих доповнень i змiн. В 2011 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей товариство застосувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого Мiнiстерсвом фiнансiв України 3 246 вiд 20.10.99 р. iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України, а також вибраної облiкової полiтики. Запаси вiдображенi в бухгалтерському облiку та звiтностi за первiсною вартiстю. Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО. Класифiкацiя та оцiнка запасiв у бухгалтерському облiку вiдповiдає даним аналiтичного та синтетичного облiку. У вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затверженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р.№ 237. Первiсна вартiсть дебiторської заборгованостi створюється за вартiстю реалiзацiї. Товариство дотримується податкового законодавства (методоологiї) нарахування податкiв та зборiв. Облiк та оцiнка зобов'язань товариства проводиться у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.02.2000 р. № 20 iз змiнами i доповненнями, а також обраної облiкової полiтики. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Кредиторська заборгованiсть (в тис.грн.) складає: - за товари, роботи, послуги - 279.0; - з бюджетом - 6.0; - з позабюджетних платежiв - 0; - з оплати працi - 113.0; - iз внутрiшнiх розрахункiв - 93,0; - iншi поточнi зобов`язання - 21.0.

Керівник            Хворостовський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття  Код рядка          За звітний період           За попередній період

1             2             3             4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       010         36256    27282

Податок на додану вартість     015         6043      3830

Акцизний збір 020         ( 0 )        ( 0 )

025         ( 0 )        ( 0 )

Інші вирахування з доходу       030         ( 0 )        ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        035         30213    23452

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        040         ( 12068 )              ( 7648 )

Валовий прибуток:

- прибуток         050         18145    15804

- збиток              055         ( 0 )        ( 0 )

Інші операційні доходи             060         4527      2702

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності         061         0             0

Адміністративні витрати            070         ( 450 )   ( 385 )

Витрати на збут              080         ( 543 )   ( 468 )

Інші операційні витрати            090         ( 6959 ) ( 3929 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності         091         ( 0 )        ( 849 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток         100         14720    13724

- збиток              105         ( 0 )        ( 0 )

Доход від участі в капіталі        110         0             0

Інші фінансові доходи 120         173         513

Інші доходи      130         0             0

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)          131         0

Фінансові витрати         140         ( 0 )        ( 0 )

Втрати від участі в капіталі        150         ( 0 )        ( 0 )

Інші витрати     160         ( 0 )        ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті     165         0             0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток         170         14893    14237

- збиток              175         ( 0 )        ( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності          176         0             0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності              177         ( 0 )        ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності              180         ( 0 )        ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності              185         0             0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток         190         14893    14237

- збиток              195         ( 0 )        ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи             200         0             0

- витрати            205         ( 0 )        ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку    210         ( 0 )        ( 0 )

Частка меншості            215         0             0

Чистий:

- прибуток         220         14893    14237

- збиток              225         ( 0 )        ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення      226         0             0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника        Код рядка          За звітний період           За попередній період

Матеріальні затрати    230         15581    8991

Витрати на оплату праці            240         2668      1207

Відрахування на соціальні заходи        250         1046      440

Амортизація     260         1582      1569

Інші операційни витрати           270         10           206

Разом   280         20887    12413

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті       Код рядка          За звітний період           За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій             300         5173987.00000000           5173987.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310         5173987.00000000           5173987.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію        320         2.87844000         2.75165000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію         330         2.87844000         2.75165000

Дивіденди на одну просту акцію          340         0.00000000         0.00000000

Примітки            Згiдно представленої звiтностi за 2011 р. (тис.грн.): - дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 36256,0; - собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 12068,0; - iншi операцiйнi доходи - 4527,0; - адмiнiстративнi витрати - 450,0; - iншi операцiйнi витрати - 6959,0; - прибуток вiд операцiйної дiяльностi - 14720,0; - прибуток вiд звичайної дiяльностi - 14893,0; - чистий прибуток - 14893,0.

Керівник            Хворостовський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

Стаття  Код рядка          За звітний період           За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010         35866    21264

Погашення векселів одержаних           015         0             0

Покупців і замовників авансів 020         0             0

Повернення авансів     030         0             0

Установ банків відстотків за поточними рахунками   035         266         150

Бюджету податку на додану вартість 040         0             0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)              045         0             0

Отримання субсидій, дотацій 050         0             0

Цільового фінансування            060         0             299

Борників неустойки (штрафів, пені)    070         0             0

Інші надходження        080         0             645

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)               090         29264    9582

Авансів                095         239         256

Повернення авансів     100         0             0

Працівникам    105         2668      1207

Витрат на відрядження              110         0             0

Зобов'язань з податку на додану вартість        115         320         0

Зобов'язань з податку на прибуток     120         0             0

Відрахувань на соціальні заходи           125         1046      383

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)            130         323         175

Цільових внесків           140         0             0

Інші витрачання             145         156         512

Чистий рух коштів до надзвичайних подій      150         2116      10243

Рух коштів від надзвичайних подій      160         0             0

Чистий рух коштів від операційної діяльності                170         2116      10243

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій              180         0             0

- необоротних активів                190         0             0

- майнових комплексів              200         0             0

Отримані:

- відсотки           210         0             0

- дивіденди       220         0             0

Інші надходження        230         0             0

Придбання:

- фінансових інвестицій              240         0             0

- необоротних активів                250         3458      5989

- майнових комплексів              260         0             0

Інші платежі     270         0             0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій      280         -3458     -5989

Рух коштів від надзвичайних подій      290         0             0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності             300         -3458     -5989

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу          310         0             0

Отримані позики           320         0             0

Інші надходження        330         0             0

Погашення позик          340         0             0

Сплачені дивіденди     350         0             0

Інші платежі     360         0             0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій      370         0             0

Рух коштів від надзвичайних подій      380         0             0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності   390         0             0

Чистий рух коштів за звітній період     400         -1342     4254

Залишок коштів на початок року          410         9678      5424

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        420         0             0

Залишок коштів на кінець року             430         8336      9678

Примітки            Звiт про рух грошових коштiв, вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв" складено з використанням непрямого методу, який передбачає визначення чистого надходження чи видатку вiд операцiйної дiяльностi через коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування. Станом на 31.12.2011 р. надходження вiд: - реалiзацiї продукцiї - 35866 тис.грн.; - установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками - 266 тис.грн. За звiтний перiод витрачання на оплату: - товарiв (робiт, послуг) - 29264 тис.грн.; - авансiв - 239 тис.грн.; - працiвникам - 2668 тис.грн.; - зобов`язаннь з податку на додану вартiсть - 320 тис.грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи - 1046 тис.грн.; - зобов`язаннь з iнших податкiв i зборiв - 323 тис.грн.; - iншi витрачання - 156 тис.грн. На пiдприємствi чистий рух коштiв на 2011 р. сформувався внаслiдок: - чистого руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi - 2116 тис.грн.; - чистого руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - (-3458) тис.грн.

Керівник            Хворостовський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна

Звіт про власний капітал за 2011 рік

Стаття  Код        Статутний капітал         Пайовий капітал            Додатковий вкладений капітал            Інший додатковий капітал                Резервний капітал        Нерозподілений прибуток      Неоплачений капітал  Вилучений капітал       Разом

Залишок на початок року         010         1293      0             0             21886    2211      21205    0             0             46595

Коригування:

Зміна облікової політики          020         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Виправлення помилок              030         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Інші зміни          040         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Скоригований залишок на початок року          050         1293      0             0             21886    2211      21205    0             0             46595

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів      060         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Уцінка основних засобів            070         ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва             080         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Уцінка незавершеного будівництва    090         ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів       100         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Уцінка нематеріальних активів             110         ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )        ( 0 )

120         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період   130         0             0             0             0             0             14893    0             0             14893

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)           140         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Спрямування прибутку до статутного капіталу            150         0             0             0             0             0             0             0             0                0

Відрахування до резервного капіталу               160         0             0             0             0             0             0             0             0             0

170         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Внески учасників:

Внески до капіталу       180         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Погашення заборгованості з капіталу                190         0             0             0             0             0             0             0             0             0

200         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)    210         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Перепродаж викуплених акцій (часток)          220         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Анулювання викуплений акцій (часток)           230         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Вилучення частки в капіталі    240         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Зменшення номінальної вартості акцій            250         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків    260         0             0             0             0             0             0             0             0             0

Безкоштовно отримані активи              270         0             0             0             0             0             0             0             0             0

280         0             0             0             1888      -1888     0             0             0             0

Разом змін в капіталі   290         0             0             0             1888      -1888     14893    0             0             14893

Залишок на кінець року            300         1293      0             0             23774    323         36098    0             0             61488

Примітки            Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi власного капiталу здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал". Товариством забезпечений аналiтичний облiк по рахунку 40 "Статутний капiтал", вiдповiдає синтетичному облiку та вимогам П(С)БО. Статутний фонд товариства становить 1293496,75 грн., який розподiлений на 5173987 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. за одну акцiю. Заявлений Статутний фонд повнiстю сформований та сплачений. 100 % статутного капiталу належить акцiонерам - фiзичним особам.

Керівник            Хворостовський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів               Код рядка          Залишок на початок року         Надійшло за рік              Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)   Вибуло за рік   Нараховано амортизації за рік               Втрати від зменшення корисності за рік                Інші зміни за рік             Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість             накопичена амортизація          первісної (переоціненої вартості)        накопиченої амортизації       первісна (пероцінена) вартість             накопичена амортизація          первісної (переоціненої вартості)                накопиченої амортизації          первісна (пероцінена) вартість             накопичена амортизація

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13           14           15

Права користування природними ресурсами               010         0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Права користування майном  020         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0

Права на комерційні позначення         030         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0

Права на об'єкти промислової властивості     040         0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0

Авторське право та суміжні з ним права          050         0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0

060         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

Інші нематеріальні активи       070         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0

Разом   080         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

Гудвіл   090         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності            (081)     0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів         (082)     0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)     0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)     0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності                (085)     0

II. Основні засоби

Групи основних засобів             Код рядка          Залишок на початок року         Надійшло за рік              Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)   Вибуло за рік   Нараховано амортизації за рік               Втрати від зменшення корисності за рік                Інші зміни за рік             Залишок на кінець року            у тому числі

одержані за фінансовою орендою      передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість             знос      первісної (переоціненої вартості)        зносу    первісна (пероцінена) вартість               знос      первісної (переоціненої вартості)        зносу    первісна (пероцінена) вартість             знос                первісна (пероцінена) вартість             знос      первісна (пероцінена) вартість             знос

1             2             3             4             5             6             7             8             9             10           11           12           13           14           15           16                17           18           19

Земельні ділянки          100         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Інвестиційна нерухомість         105         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0

Капітальні витрати на поліпшення земель     110         0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0             0             0

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120         4226      3161      0             0             0             0             0             23           0                0             0             4226      3184      0             0             0             0

Машини та обладнання            130         7299      3903      2345      0             0             771         771         332         0             0             0                8873      3464      0             0             0             0

Транспортні засоби      140         1136      432         1109      0             0             0             0             150         0             0             0             2245                582         0             0             0             0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)          150         47           6             4             0             0             0             0             5             0                0             0             51           11           0             0             0             0

Тварини              160         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0

Багаторічні насадження             170         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0

Інші основні засоби      180         5479      997         0             0             0             2             2             27           0             0             0             5477                1022      0             0             0             0

Бібліотечні фонди         190         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Малоцінні необоротні матеріальні активи     200         0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0             0             0

Тимчасові (нетитульні) споруди           210         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0             0

Природні ресурси         220         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Інвентарна тара             230         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Предмети прокату       240         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Інші необоротні матеріальні активи   250         0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0             0             0

Разом   260         18187    8499      3458      0             0             773         773         537         0             0             0             20872    8263      0                0             0             0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності              (261)     0

вартість оформлених у заставу основних засобів        (262)     0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)    (263)                0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів              (264)     0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів               (264.1)  0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів              (265)     0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій     (265.1)  0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування         (266)     0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду       (267)     0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності            (268)     0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю      (269)     0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника        Код рядка          За рік    На кінець року

Капітальне будівництво            280         0             4758

Придбання (виготовлення) основних засобів               290         3458      0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів           300         0             0

Придбання (створення) нематеріальних активів        310         0             0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів        320         1354      0

Інші       330         0             0

Разом   340         4812      4758

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість         (341)     0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій          (342)     0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника        Код рядка          За рік    На кінець року

довгострокові  поточні

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства         350         0             0             0

дочірні підприємства  360         0             0             0

спільну діяльність         370         0             0             0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380         0             0             0

акції      390         0             0             0

облігації              400         0             0             0

інші       410         0             0             0

Разом (розд. А + розд. Б)          420         0             0             0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю   (421)     0

за справедливою вартістю       (422)     0

за амортизованою вартістю    (423)     0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю          (424)     0

за справедливою вартістю       (425)     0

за амортизованою собівартістю            (426)     0

V. Доходи і витрати

Найменування показника        Код рядка          Доходи               Витрати

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів     440         0             0

Операційна курсова різниця   450         0             0

Реалізація інших оборотних активів   460         0             0

Штрафи, пені, неустойки          470         0             0

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення  480         0             0

Інші операційні доходи і витрати         490         4527      6959

у тому числі:

відрахування до резерву сумнівних боргів     491         X             0

непродуктивні витрати і втрати            492         X             138

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства         500         0             0

дочірні підприємства  510         0             0

спільну діяльність         520         0             0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди         530         173         X

Проценти          540         X             0

Фінансова оренда активів         550         0             0

Інші фінансові доходи і витрати             560         0             0

Г. Інші доходи та витрати

Реалізація фінансових інвестицій         570         0             0

Доходи від об'єднання підприємств   580         0             0

Результат оцінки корисності   590         0             0

Неопераційна курсова різниця              600         0             0

Безоплатно одержані активи 610         0             X

Списання необоротних активів             620         X             0

Інші доходи і витрати  630         0             0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)              (631)     0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами            (632)     0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)     0

VI. Грошові кошти

Найменування показника        Код рядка          На кінець року

Каса      640         26

Поточний рахунок у банку       650         8310

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)    660         0

Грошові кошти в дорозі             670         0

Еквіваленти грошових коштів 680         0

Разом   690         8336

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено                (691)     0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів   Код рядка          Залишок на початок року         Збільшення за звітний рік         Використано у звітному році               Сторновано використану суму у звітному році             Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення     Залишок на кінець року

нараховано (створено)              додаткові відрахування

Забезпечення на виплату відпусток працівникам       710         0             0             0             0             0             0             0

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення         720         0             0             0             0             0                0             0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань       730         0             0             0             0             0                0             0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію             740         0             0             0             0             0             0             0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів  750         0             0             0                0             0             0             0

760         0             0             0             0             0             0             0

770         0             0             0             0             0             0             0

Резерв сумнівних боргів           775         0             0             0             0             0             0             0

Разом   780         0             0             0             0             0             0             0

VIII. Запаси

Найменування показника        Код рядка          Балансова вартість на кінець року       Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації уцінка

Сировина і матеріали  800         161         0             0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби               810         0             0             0

Паливо                820         1390      0             0

Тара і тарні матеріали 830         2118      0             0

Будівельні матеріали 840         4536      0             0

Запасні частини              850         43           0             0

Матеріали сільськогосподарського призначення       860         4047      0             0

Поточні біологічні активи          870         669         0             0

Малоцінні та швидкозношувані предмети     880         158         0             0

Незавершене виробництво    890         300         0             0

Готова продукція           900         859         0             0

Товари 910         0             0             0

Разом   920         14281    0             0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації             (921)     0

переданих у переробку            (922)     0

оформлених в заставу                (923)     0

переданих на комісію (924)     0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)              (925)     0

Балансу запаси, призначені для продажу        (926)     0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника        Код рядка          Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців       від 3 до 6 місяців            від 6 до 12 місяців

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги         940         4260      4000      260         0

Інша поточна дебіторська заборгованість       950         836         836         0             0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості    (951)     0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами  (952)     0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника        Код рядка          Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          960         138

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році                970         0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)    980         0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника        Код рядка          Сума

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік    1110      0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників     1120      0

- валова замовникам   1130      0

- з авансів отриманих  1140      0

Сума затриманих коштів на кінець року           1150      0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами            1160      0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника        Код рядка          Сума

Поточний податок на прибуток            1210      0

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року        1220      0

- на кінець звітного року           1225      0

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року        1230      0

- на кінець звітного року           1235      0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього               1240      0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток          1241      0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів              1242      0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань    1243      0

Відображено у складі власного капіталу - усього        1250      0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток          1251      0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів              1252      0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань    1253      0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника        Код рядка          Сума

Нараховано за звітний рік         1300      1582

Використано за рік - усього      1310      1582

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311      0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів            1312      1582

- з них машини та обладнання               1313      0

- придбання (створення) нематеріальних активів      1314      0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик            1315      0

1316      0

1317      0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів         Код рядка          Обліковуються за первісною вартістю               Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року         Надійшло за рік              Вибуло за рік   Нараховано амортизації за рік               Втрати від зменшення корисності              Вигоди від відновлення корисності     Залишок на кінець року            Залишок на початок року      Надійшло за рік              Зміни вартості за рік     Вибуло за рік   Залишок на кінець року

первісна вартість           накопичена амортизація          первісна вартість           накопичена амортизація          первісна вартість               накопичена амортизація

Довгострокові біологічні активи - усього

у тому числі:     1410      21829    3992      1354      484         484         1045      0             0             22699    4553      0             0             0                0             0

робоча худоба               1411      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0

продуктивна худоба   1412      198         0             120         0             0             0             0             0             318         0             0             0                0             0             0

багаторічні насадження            1413      21631    3992      1234      484         484         1045      0             0             22381    4553      0                0             0             0             0

1414      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0

інші довгострокові біологічні активи  1415      0             0             0             0             0             0             0             0             0             0                0             0             0             0             0

Поточні біологічні активи - усього

у тому числі:     1420      388         X             387         106         X             X             0             0             669         X             0             0             0                0             0

тварини на вирощуванні та відгодівлі               1421      388         X             387         106         X             X             0             0             669                X             0             0             0             0             0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)         1422      0             X                0             0             X             X             0             0             0             X             0             0             0             0             0

1423      0             X             0             0             X             X             0             0             0             X             0             0             0             0                0

інші поточні біологічні активи 1424      0             X             0             0             X             X             0             0             0             X             0                0             0             0             0

Разом   1430      22217    3992      1741      590         484         1045      0             0             23368    4553      0             0             0             0                0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування             (1431)                0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                (1432)                0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності               (1433)   0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника        Код рядка          Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями          Результат від первісного визнання      Уцінка  Виручка від реалізації Собівартість реалізації                Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід    витрати               реалізації           первісного визнання та реалізації

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

у тому числі:     1500      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             3221      ( 2390 ) 831         831

зернові і зернобобові 1510      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             474         ( 273 )   201         201

з них: пшениця               1511      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             238         ( 135 )   103         103

соя        1512      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             141         ( 135 )   6             6

соняшник          1513      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             84           ( 60 )      24           24

ріпак     1514      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

цукрові буряки (фабричні)       1515      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

картопля            1516      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

плоди (зерняткові, кісточкові)               1517      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             2636      ( 2047 ) 589         589

інша продукція рослинництва               1518      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             27           ( 10 )      17           17

додаткові біологічні активи рослинництва      1519      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

у тому числі:     1520      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             17           ( 13 )      4             4

приріст живої маси - усього     1530      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

з нього: великої рогатої худоби            1531      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

свиней 1532      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

молоко               1533      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

вовна   1534      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

яйця      1535      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

інша продукція тваринництва                1536      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

додаткові біологічні активи тваринництва      1537      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             17           ( 13 )      4             4

продукція рибництва  1538      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

1539      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0             0             ( 0 )        0             0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом        1540      0             ( 0 )        0             ( 0 )        0                3238      ( 2403 ) 835         835

 

Керівник            Хворостовський Валерiй Миколайович

Головний бухгалтер    Мiськова Марiя Олександрiвна

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.