«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол загальних зборів 24.04.2021 року

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

  ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дружба-ВМ»

                                                                                                                                                                    

  “24” квітня 2021 р.                                                                                       с. Шура Копіївська  

                                                                                   

Місце проведення загальних зборів:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 24.04.2021 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

Час проведення загальних зборів:  початок – 10:00 год., закінчення – 11:30 год.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 6.

 Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) –    6 ( шість).

           

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657818 (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять).

         

       Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПрАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

          Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома  інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань та проектами рішень, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2021 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства: http://atdrugba.com.ua.

 

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2021року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

          Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» зареєструвалось 6 ( шість) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 3657818   (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч вісімсот вісімнадцять) штук голосуючих акцій (голосів), що становить 99.178899 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 70.69631 відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 24.04.2021 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 24.04.2021 р. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

          Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 15.04.2021 року.

     Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 15.04.2021 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

      До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

 

            Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2020 р.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

 

8. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2020 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2020 р.

9. Про списання основних засобів Товариства.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень»

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

            1) Бойко Оксана Володимирівна - голова лічильної комісії;

            2) Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії;

            3) Собко Ганна Віталіївна- член лічильної комісії.

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення:1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Бойко Оксана Володимирівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Собко Ганна Віталіївна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 24.04.2021 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

   ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Бойко Оксана Володимирівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Собко Ганна Віталіївна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 24.04.2021 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Бойко Оксана Володимирівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням  порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

$1ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

$1ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

$1ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

      Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

          Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 рік»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 р. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2021 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу директора Товариства  в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Ревізійної комісії за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2020 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

     У звiтному роцi Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» iз змiнами та доповненнями на пiдставi фактичних облiкових даних і дає правдиве і неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2020 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2020 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення:1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував                                                                      присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2020 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту  Товариства за 2020 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2020 р. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2020 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2020 рік. 

Проект рішення:Затвердити річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2020 рік.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2020 рік.

          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

       ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2020 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2020 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2020 році отримано прибуток у сумі 9017  (дев’ять мільйонів сімнадцять тисяч) тис. грн.

     Запропоновано за підсумками роботи Товариства в 2020 році чистий прибуток направити на розширення виробництва, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2020 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2020 році.

2) Чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва;

3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           аудитом фінансової звітності ПрАТ «Дружба-ВМ», що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. Запропоновано затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

Проект рішення:Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

                              

ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Про порядок списання основних засобів Товариства»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка запропонувала списати 76 га багаторічних насаджень балансовою вартістю  2331634 грн.

Проект рішення: Списати 76 га багаторічних насаджень балансовою вартістю  2331634 грн.

 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

   ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657818 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Списати 76 га багаторічних насаджень балансовою вартістю  2331634 грн.

         Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                                          

 

       

 

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування.

       Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 00 хв..             

                

                   Голова зборів      __________________  Байда Володимир Михайлович

 

                     Секретар зборів  __________________    Маркова Тетяна Андріївна

 

                Директор товариства_____________________ Хворостовський Валерій Миколайович 

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.