«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 24.04.2021 РОКУ

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

 

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться  24 квітня 2021 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1.

       Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу.Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

    Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 20 квітня 2021 р.    

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до порядку денного річних загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Проект рішення: 1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Бойко Оксана Володимирівна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Собко Ганна Віталіївна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 24.04.2021 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021 рік. Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2020 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2020 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.  Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.                                                                                                                                                                                          

6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2020 р. Проект рішення:Затвердити річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2020 рік.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2020 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2020 р. Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2020 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 9017 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити.

9.  Про порядок списання основних засобів Товариства.Проект рішення: Списати 76 га багаторічних насаджень балансовою вартістю  2331634 грн.

         Акціонери до проведення річних загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 24 березня 2021 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О.

Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                                                                                                                                                                                     

 Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://atdrugba.com.ua.                                                                                                                     

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядкута документ, що посвідчує особу.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 17.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5173987 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3657944штук.                                                                                     

          Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

            період

звітний

попередній

Усього активів

194083

175803

Основні засоби (за залишковою вартістю)

96651

80708

Запаси

39356

34930

Сумарна дебіторська заборгованість

5377

6722

Гроші та їх еквіваленти

854

409

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

147919

138902

Власний капітал

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2543

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

18252

11532

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9017

525

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Наглядова рада ПрАТ «Дружба-ВМ»                                                                        

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ                                  

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах 24.04.2021 року, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.04.2021року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.