«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Календарний план на 2018 рік

E-mail Печать PDF

Календарний план 
Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ
на 2018 рік 
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Дата розміщення

Інформація, що розміщується

Розміщення на власному веб-сайті www.atdrugba.com.ua

Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua

Не пізніше 31 січня

Календарний план на 2018 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації

Перелік афілійованих осіб

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про проведення загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

Так

Так

Не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

Так

Ні

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Так

Ні

Протягом двох робочих днів після їх отримання товариством

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій

Так

Ні

Не пізніше 24 години
останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів

Протокол загальних зборів

Так

Ні

Протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів

Протоколи про підсумки голосування                       

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Наглядової ради

Так

Так
(у складі річної інформації)

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Директора

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду звіту загальними зборами

Звіт Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження висновків загальними зборами

Висновки Ревізійної комісії

Так

Ні

Протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту

Статут

Так

Ні

Протягом 10 робочих днів з дати затвердження загальними зборами

Положення про загальні збори              

Положення про наглядову раду            

Положення про виконавчий орган (директора)

Положення про ревізійну комісію

Так

Ні

 

   

 

       
       
       

До 30.04.2018

Річна інформація за 2018 рік

Так

Так

До 30.04.2018

Річна фінансова звітність за 2017 рік

Так
(окремо та у складі річної інформації)

Так
(у складі річної інформації)

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.