«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік

E-mail Печать PDF

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2017 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

            період

звітний

попередній

Усього активів

171698

140698

Основні засоби (за залишковою вартістю)

64973

62526

Запаси

37581

24153

Сумарна дебіторська заборгованість

7918

6703

Гроші та їх еквіваленти

13774

8572

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

141689

106495

Власний капітал

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4640

5961

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.