«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Положення про винагороду членів Наглядової ради

E-mail Печать PDF

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Публічного акціонерного товариства

"Дружба-ВМ"

Протокол N 1

від "22" квітня 2019 р.

                 Голова  зборів

______________

(підпис) 

    Байда В.М.

           (П. І. Б.) 

                  Секретар  зборів  

______________

(підпис) 

Маркова Т.А.

(П. І. Б.) 

М. П. 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО   ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  

ТА ДИРЕКТОРА

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДРУЖБА-ВМ»

 
 

с. Шура Копіївська

Тульчинський район

Вінницька область

2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1.  Положення «Про винагороду членів Наглядової ради та Директора Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ»  (далі – Положення)  розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ»  (далі – Товариство) та Положення про Наглядову раду Товариства.

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства та встановлює порядок виплати винагороди Директору та членам Наглядової ради Товариства за їхню діяльність на посадах, визначення розміру їх винагороди.

1.3.  Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

2. УМОВИ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

 2.1. Члену Наглядової ради за виконання ним своїх обов’язків може виплачуватись винагорода.

 2.2. Виплата винагороди члену Наглядової ради Товариства здійснюється з дати його обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі цивільно-правового договору, що укладається з ним.

 2.3. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо укладення з членом Наглядової ради безоплатного цивільно-правового договору.

 2.4. Директор за виконання своїх функцій отримує заробітну плату, процедура виплати якої регулюється внутрішніми документами Товариства.

 2.5. З Директором Товариства укладається трудовий договір (контракт), на підставі якого виникають трудові відносини між Директором та Наглядовою радою Товариства.

 

3.   ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ДИРЕКТОРУ ТОВАРИСТВА
   3.1. За кожний календарний рік, протягом якого член Наглядової ради Товариства буде виконувати свої функції, член Наглядової ради має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород.

    3.2. Загальні збори Товариства приймають рішення про розмір річної винагороди членам Наглядової ради та щороку переглядають її розмір.

 Загальні збори можуть прийняти рішення про виплату додаткової винагороди членам Наглядової ради Товариства.

  3.3. Сума річної та додаткової винагород члену Наглядової ради Товариства за виконання ним своїх функцій зазначається у цивільно-правовому договорі, який укладається між ним і Товариством.

 Сума винагороди включає податок на доходи фізичних осіб, будь-які інші застосовані податки і обов’язкові збори відповідно до вимог законодавства України.

 Товариство виступає податковим агентом члена Наглядової ради Товариства і утримує необхідні суми податків та обов’язкових платежів з джерела виплати.

 3.4. ЧленуНаглядової ради Товариства може виплачуватись додаткова винагорода за виконання ним функцій Голови Наглядової ради Товариства – 20 відсотків річної винагороди, зазначеної у договорі.

 3.5. Річна та додаткова винагороди виплачуються після утримання всіх податків і зборів (обов’язкових платежів), визначених законодавством, після прийняття рішення про виплату Загальними зборами акціонерів. Додаткові винагороди та премії виплачуються з урахуванням активності члена Наглядової ради протягом року за рішення Загальних зборів акціонерів.

  3.6. Річна та додаткова винагороди можуть виплачуватись у національній валюті України або у натуральній формі.

  3.7. Виплата річної та додаткової винагород здійснюється протягом 10 календарних днів з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

  3.8. Виплата річної та додаткової винагороди здійснюється на підставі акта між членом Наглядової ради та Товариством. В акті зазначається сума річної та додаткової винагород. Порядок та строки підписання акта визначаються у договорі.

   3.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, розмір його винагороди розраховується пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний період.

  3.10. Компенсація витрат, понесених Директором при виконанні ним своїх функціональних обов’язків здійснюється у випадках прямо передбачених законодавством України та в порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

  3.11. Директор може отримувати додаткові заохочувальні виплати за рішенням Наглядової ради.

  3.12. Визначення чистого прибутку, рівня рентабельності та розміру додаткових виплат Директору здійснюється на підставі даних бухгалтерського звіту за рік.

 3.13. Директору можуть сплачуватися кошти на представницькі витрати, згідно з кошторисом.

 3.14. У разі дострокового припинення контракту з Директором встановлюються  додаткові гарантії та компенсації: матеріальна допомога у розмірі шести середніх заробітних плат Директора, обчислених за останні три місяці.

 3.15. У разі смерті Директора в період дії контракту його сім'ї сплачується одноразова допомога в розмірі дванадцяти середніх заро­бітних плат Директора, обчислених за останні три місяці, інші виплати, передбачені законодавством України.

                                        4.   ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Товариство щороку готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України.

  4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається у письмовій формі.

Звіт оголошується Головою Наглядової ради чи іншою особою, уповноваженою Наглядовою радою Товариства, на Загальних зборах акціонерів.

  4.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради затверджується Загальними зборами Товариства.

                                                                         5.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1.Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними зборами акціонерів. 

5.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

 

 

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.