«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА В 2020 р.

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ 24.03.2020 Р.

 

СКАЧАТИ ЕЛЕКТРОННУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ПЕЧАТКУ

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

24.03.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

20

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайлвич

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Вінницька, 23622, с.Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Адреса електронної пошти

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

http://atdrugba.com.ua

 

24.03.2020

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.03.2020

Припинено повноваження

Директор

Хворотовський Валерій Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Зміни в складі посадових осіб ПАТ "Дружба-ВМ" відбулись згідно рішення  Наглядової ради товариства  від 24.03.2020 року (протокол №2). У зв'язку із закінченням строку дії  припинено повноваження  директора ПАТ "Дружба-ВМ" Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серії АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Строк перебування на посаді директора товариства з 07.05.2011 року, Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.03.2020

Призначено

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Призначено згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Дружба - ВМ" 24.03.2020 р. (протокол № 2) згідно Статуту товариства строком на 3 роки: директора  ПАТ "Дружба-ВМ"  Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серія АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПАТ "Дружба-ВМ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

29.04.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

60

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський В.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Вінницька, 23622, Тульчинський район, с.Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Адреса електронної пошти

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

 

0, 0, 0

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

 

0, 0, 0

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

http://atdrugba.com.ua

 

29.04.2020

учасника фондового ринку

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

                         


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2020

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

 

7,372800

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради,  Голови Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ". Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

 

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Собко Олени Миколаївни (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ".  Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

 

0,001933

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Купренюк Тетяни Леонідівни (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ". Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Петро Олександрович

 

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Собка Петра Олександровича (паспорт АТ 167740,   виданий  01.10.2016  р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ". Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 27.04.2017 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шевчук Наталія Олександрівна

 

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Шевчук  Наталії  Олександрівни (паспорт АВ 081872, виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ".  Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 27.04.2017 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

 

0,137070

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження Голови Ревізійної комісії - Байди Володимира Михайловича (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ".  Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi - 7092 шт., що складає 0,13707% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

 

0,000503

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Петрунь Наталії Петрівни (паспорт АВ 634354 виданий 17.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ".  Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді - з 07.03.2008 р.  Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi - 26 шт., що складає  0,000503% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

 

0,081900

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Ревізійної комісії - Богачука Івана Васильовича (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi та у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ".  Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Термін перебування на даній посаді - з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi - 4235 шт., що складає  0,0819% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Член Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

 

7,372800

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

 

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020  р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Собко Олену Миколаївну (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бухгалтер.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

 

0,001933

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Купренюк Тетяну Леонідівну (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Наглядової ради обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  економіст.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

 

0,137070

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) обрано  Головою Ревізійної комісії - Байду Володимира Михайловича (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi  7092 шт., що складає 0,13707% статутного капіталу товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Ревізійної комісії обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  ПАТ "Дружба-ВМ",  головний агроном. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

 

0,081900

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) обрано  членом Ревізійної комісії - Богачука Івана Васильовича (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 4235 шт., що складає 0,0819% статутного капіталу товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Ревізійної комісії обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

 

0,000503

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 29.04.2020 р. (Протокол № 1) обрано  членом Ревізійної комісії - Петрунь Наталія Петрівна (паспорт АВ 634354 виданий 17.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 26 шт., що складає 0,000503% статутного капіталу товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 29.04.2020 року). Вiдповiдно до Статуту товариства члени Ревізійної комісії обираються на строк  3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  ПАТ "Дружба-ВМ",  заступник головного бухгалтера. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

 

7,372800

Зміст інформації:

Наглядовою радою  Приватного акціонерного товариства "Дружба-ВМ"  вiд 29.04.2020 р. прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПрАТ "Дружба-ВМ" (протокол №4 від 29.04.2020 року). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації. 

29.04.2020

Припинено повноваження

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Наглядовою радою  Приватного акціонерного товариства "Дружба-ВМ"  вiд 29.04.2020 р. прийнято рішення у зв'язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ" припинити повноваження директора Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серії АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Строк перебування на посаді директора товариства з 07.05.2011 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради № 4 від 29 квітня 2020 року. Посадова особа є акціонером Товариства, яка  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2020

Обрано

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Наглядовою радою  Приватного акціонерного товариства "Дружба-ВМ"  вiд 29.04.2020 р. прийнято рішення про обрання на посаду директора ПрАТ "Дружба-ВМ"  Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серія АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа обрана згідно Статуту  ПрАТ "Турбівське" та Положення про виконавчий орган (директора) товариства строком на 5 (п'ять) років. Пiдстава такого рiшення: зміна типу товариства та прийняття нової редакції Статуту ПрАТ "Дружба-ВМ". Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою товариства (протокол № 4 від 29.04.2020 року) про призначення Хворостовського В.М. на посаду директора ПрАТ "Дружба-ВМ" на новий термiн повноважень, починаючи з 29 квiтня 2020 року. Посадова особа є акціонером Товариства, яка  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПАТ "Дружба-ВМ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Змiни у персональному складi посадових осiб товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства та Статутом товариства. Зменшення кількості членів Наглядової ради відбулося в зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Дружба-ВМ".

 

 СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

08.05.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

63

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський В.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Вінницька, 23622, Тульчинський район, с.Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-17, (04335) 44-7-17

 

6. Адреса електронної пошти

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

 

д/н, 0, 0

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

 

д/н, 0, 0

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

http://atdrugba.com.ua

 

08.05.2020

учасника фондового ринку

 

(URL-адреса веб-сайту)

 

(дата)

                         


Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

06.05.2020

Публічне акціонерне товариство "Дружба-ВМ"

Приватне акцiонерне товариство "Дружба-ВМ"

Зміст інформації:

Рiшення про змiну типу акцiонерного товариства прийняте 29.04.2020 року річними загальними зборами акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" (Протокол №1 вiд 29.04.2020 року). Державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу щодо змiни типу акцiонерного товариства, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань здiйснено 06.05.2020 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публічне акціонерне товариство "Дружба-ВМ". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Дружба-ВМ". Рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне прийнято вiдповiдно та в порядку передбаченому ст.5 Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiна типу товариства не є його перетворенням, у зв'язку iз цим не застосовуються положення законодавства щодо вимог кредиторiв пiдчас реорганiзацiї товариства.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.