«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Особлива інформація

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ ОСОБЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ 24.03.2020 Р.

 

СКАЧАТИ ЕЛЕКТРОННУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ПЕЧАТКУ

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

24.03.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

20

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайлвич

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Вінницька, 23622, с.Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Адреса електронної пошти

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

http://atdrugba.com.ua

 

24.03.2020

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.03.2020

Припинено повноваження

Директор

Хворотовський Валерій Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Зміни в складі посадових осіб ПАТ "Дружба-ВМ" відбулись згідно рішення  Наглядової ради товариства  від 24.03.2020 року (протокол №2). У зв'язку із закінченням строку дії  припинено повноваження  директора ПАТ "Дружба-ВМ" Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серії АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Строк перебування на посаді директора товариства з 07.05.2011 року, Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

24.03.2020

Призначено

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

 

62,686400

Зміст інформації:

Призначено згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Дружба - ВМ" 24.03.2020 р. (протокол № 2) згідно Статуту товариства строком на 3 роки: директора  ПАТ "Дружба-ВМ"  Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серія АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПАТ "Дружба-ВМ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 «Дружба». Все права защищены.