«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Повідомлення про проведення річних загальних зборів

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ 29.04.2020 Р.

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться  29 квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1.

       Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу.Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

    Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 23 квітня 2020 р.    

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до порядку денного річних загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Проект рішення: 1)Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2020 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік. Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2020 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2019 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2019 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.  Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.                                                                                                                                                                                         

 6. Затвердження річного звіту  Товариства за 2019 р. Проект рішенняЗатвердити річний звіт ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 рік.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2019 р.  Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2019 р. Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2019 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 525 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства. Проект рішення: Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2019 р. у розмірі однієї  мінімальної зарплати, встановленої законодавством.

9.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи. 

10.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.                                                                                                                                                         

 11. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». Проект рішення: 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ». 3) Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» є повним правонаступником усіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».                                                                                                                                                  

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Проект рішення: 1) Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ». 2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  та реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».                                                                                                                                                         

  13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.  Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства. 2) Затвердити нові  редакції  "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію".  3) Визначити Голову та секретаря загальних   зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства  викладених у новій редакції.                                                                                                                                              

14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Проект рішення: У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради;  Собка Петра Олександровича  – члена Наглядової ради; Шевчук  Наталії  Олександрівни - члена Наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 15.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.  Проект рішення: У зв’язку із зміною типу товариства та прийняттям нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

16.Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».                                                                                                                         

17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

18.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб:  Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

19.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.  

       Акціонери до проведення річних загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 25 березня 2020 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О.

Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                                                                                                                                               Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://atdrugba.com.ua.                                                                                                                    

  Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам  ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові  відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання , але не пізніше дати проведення зборів. 

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати:паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу;представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядкута документ, що посвідчує особу.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.  

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 10.03.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5173987 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3657944штук.                                                                                     

          Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

            період

звітний

попередній

Усього активів

175803

172650

Основні засоби (за залишковою вартістю)

80708

82573

Запаси

34930

33865

Сумарна дебіторська заборгованість

6722

4728

Гроші та їх еквіваленти

409

851

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

138902

138377

Власний капітал

26949

26949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1293

1293

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

11532

8904

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Наглядова рада ПАТ «Дружба-ВМ»     

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах 29.04.2020 року, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2020року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.