«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол річних загальних зборів 22.04.2019 р. Протоколи про підсумки голосування 22.04.2019 р.

E-mail Печать PDF

СКАЧАТИ ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ 22.04.2019 р.

СКАЧАТИ КВАЛІФІКАЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ ПЕЧАТКУ

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дружба-ВМ»

                                                                                                            

  “22” квітня 2019 р.                                                                                                    с. Шура Копіївська  

                                          

Місце проведення загальних зборів:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 22.04.2019 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

Час проведення загальних зборів:  початок – 10:00 год., закінчення – 11:20 год.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 8. Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 8 (вісім).

           

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657944 (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сорок чотири). Відсоток від загальної кількості (3657944) голосуючих акцій (голосів) – 100.

         

       Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

          Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома  інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань та проектами рішень, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.03.2019 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного розміщено 22.03.2019 року на власному веб-сайті Товариства: http://atdrugba.com.ua.

 

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2019року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

          Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 3657944   (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сорок чотири) штук голосуючих акцій (голосів), що становить 99.182316 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 70.69874 відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 22.04.2019 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 22.04.2019 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

          Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 10.04.2019 року.

     Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 10.04.2019 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

      До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

 

            Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 р.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

8. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р.

9.Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.

11. Про порядок списання основних засобів Товариства. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень».

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

            1) Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;

            2) Богач Петро Павлович - член лічильної комісії;

            3) Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення:1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

   ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Ященко Віра Павлівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням  порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

$1ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

$1ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

$1ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

      Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

          Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний порядок проведення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

  1.          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1. Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2018 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

     У звiтному роцi Ревiзiйна комiсiя провела перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Висновок за результатами перевiрки: Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк складена у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» iз змiнами та доповненнями на пiдставi фактичних облiкових даних і дає правдиве і неупереджене вiдображення фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2018 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення: 1. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2018 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Проект рішення: Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2018 рік затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт Наглядової ради  за 2018 рік затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 рік»

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2018 р. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2018 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2018 рік. 

Проект рішення:Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 рік.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 рік.

          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

       ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду»

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила з удитом фінансової звітності ПАТ «Дружба-ВМ», що складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На думку аудитора, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р.»

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2018 році отримано збиток у сумі 3312  (три мільйони триста дванадцять тисяч) тис. грн.

     Запропоновано за підсумками роботи Товариства в 2018 році, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:1) Затвердити збиток у розмірі 3312 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2018 році. 2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Затвердити збиток у розмірі 3312 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2018 році.

2) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства».

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігоря Валерійовича, який повідомив, що у відповідності до ст..53 ч.11 Закону України «Про акціонерні товариства» членам Наглядової ради за виконання ним своїх обов’язків може виплачуватись винагорода. Виплата винагороди члену Наглядової ради  здійснюється з дати його обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства на підставі цивільно-правового договору, що укладається з ним. Запропоновано, всім членам Наглядової ради  за добросовісне виконання своїх функцій протягом звітного року затвердити винагороду у розмірі однієї мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 р. у розмірі 1(однієї) мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

   ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 р. у розмірі 1(однієї) мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

         Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                                           

 

        ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який запропонував затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства згідно проекту, наданим Наглядовою радою товариства.

Проект рішення:  Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

  ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

 

      ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:   

       Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

        Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                     

 

          ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Про порядок списання основних засобів Товариства»

СЛУХАЛИ:  Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність списання непридатних для використання основних засобів, а саме: трактор ЮМЗ-6  1992 р. (3 шт.) – балансовою вартістю 76176 грн., трактор ДТ-75 - балансовою вартістю 69917 грн.,   борона БІГ-3 (2 шт.) - балансовою вартістю 3680 грн., борона БДСТ-2,5 - балансовою вартістю  8500 грн., бочка ЗЖВ 3,2  - балансовою вартістю 5000 грн., агрегат грунтообробний АГ-2,6  - балансовою вартістю 11400 грн., бур садовий КЯУ-100 (2 шт.) - балансовою вартістю 2710 грн., водяні катки (3 шт.) - балансовою вартістю 2155 грн.,  жатка ЖВУ-5,6 - балансовою вартістю 35500 грн., КТН-2,2 - балансовою вартістю 15131 грн., картоплесаджалка  - балансовою вартістю 47899 грн., картоплекопач - балансовою вартістю 4960 грн., навісний бульдозер - балансовою вартістю 229586 грн., погрузчик стогомет ПФ-1 (2 шт.) - балансовою вартістю 21000 грн., ПВСВ 0,5 (4 шт.)  - балансовою вартістю 13494 грн., причіп 2ПТС-4  - балансовою вартістю 32593 грн., плуг ПЛН 3-35  (3 шт.) - балансовою вартістю 4874 грн., сівалка СОМ 4,2 - балансовою вартістю 9460 грн., комбайн «Єнісей»  1990 р.  - балансовою вартістю 90599 грн.,

комбай «Єнісей»  1992 р. - балансовою вартістю 87778 грн.; транспортні засоби: САЗ 3507 23-48 1985 р. - балансовою вартістю 39888 грн., САЗ 3507 72-91 1988 р. - балансовою вартістю 38936 грн., КАВЗ  685  95-95 2004 р. - балансовою вартістю 28500 грн.; багаторічні насадження: яблуня кв. №10 - балансовою вартістю 545307 грн., яблуня кв.№11 - балансовою вартістю 588754 грн.,

суниця  4 га  - балансовою вартістю 433682 грн., смородина 2 га - балансовою вартістю 103731 грн. Загальна сума списання 2551,2 тис.грн.

Проект рішення: Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 2551,2 тис.грн.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №11 для  голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

     ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 2551,2 тис.грн.

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

 

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування.

       Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 20 хв..             

                

                   Голова зборів      __________________  Байда Володимир Михайлович

 

  Секретар зборів  __________________    Маркова Тетяна Андріївна

 

                Директор товариства_____________________ Хворостовський Валерій Миколайович 

 

 

Протокол  №1

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни, та членів тимчасової Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 10.04.2019 року) склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №1, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Голосування проводилось бюлетенем №1.

 

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна – голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович – член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 22.04.2019 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голова тимчасової Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени тимчасової Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №2

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №2.

 

Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №3

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №3, винесене на голосування:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та перспективи діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №3.

 

Проект рішення: 1. Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1. Роботу директора Товариства  в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №4

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №4, винесене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

 

Голосування проводилось бюлетенем №4.

 

Проект рішення:

1. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1. Роботу Ревізійної комісії в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №5

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №5, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №5.

 

Проект рішення: Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2018 рік затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

               Роботу Наглядової ради в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2018 рік затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №6

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2018 рік.

 

Голосування проводилось бюлетенем №6.

 

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 рік.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 рік.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

le=

Протокол  №7

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №7, винесене на голосування:

Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

 

Голосування проводилось бюлетенем №7.

 

Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома зауваження і вжити необхідні заходи.

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №8

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №8, винесене на голосування:

Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2019 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2018 р.

 

Голосування проводилось бюлетенем №8.

 

Проект рішення: 1) Затвердити збиток у розмірі 3312 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2018 році. 2) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити збиток у розмірі 3312 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2018 році.

2) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

Протокол  №9

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

Питання №9, винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради товариства.

 

 

Голосування проводилось бюлетенем №9.

 

Проект рішення:Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 р. у розмірі 1(однієї) мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити винагороду членам Наглядової ради  ПАТ «Дружба-ВМ» за 2018 р. у розмірі 1(однієї) мінімальної зарплати, встановленої законодавством. Додаткову винагороду члена Наглядової ради за виконання ним функцій Голови Наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена Наглядової ради.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

      

Протокол  №10

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №10, винесене на голосування:

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №10.

 

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та директора товариства.     

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

      

Протокол  №11

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 22.04.2019 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 22.04.2019 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №11, винесене на голосування:

Про порядок списання основних засобів Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №11.

 

Проект рішення:    Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 2551.2 тис.грн.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Списати непридатні для використання основні засоби балансовою вартістю 2551.2 тис.грн.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

      

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.