«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол річних загальних зборів 21.04.2018 р. Протоколи про підсумки голосування 21.04.2018 р.

E-mail Печать PDF

 

ПРОТОКОЛ № 1

 

річних загальних зборів акціонерів

 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

«Дружба-ВМ»

 

                                                                                                                                                                    

 

  “21” квітня 2018 р.                                                                                                    с. Шура Копіївська  

 

                                          

 

Місце проведення загальних зборів:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

 

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 21.04.2018 року

 

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

 

Час проведення загальних зборів:  початок – 10:00 год., закінчення – 11:30 год.

 

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 8. Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 8 (вісім).

 

           

 

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657944 (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сорок чотири). Відсоток від загальної кількості (3657944) голосуючих акцій (голосів) – 100.

 

         

 

       Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

 

          Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома  інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв’язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була розміщена в офіційному виданні - «Бюлетень «Відомості НКЦПФР» (№ 53 від 19.03.2018 року), оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.03.2018 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного розміщено 19.03.2018 року на власному веб-сайті Товариства: http://atdrugba.com.ua.

 

 

 

Перелік акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2018 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

 

          Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить 3657944   (три мільйони шістсот п’ятдесят сім тисяч дев’ятсот сорок чотири) штук голосуючих акцій (голосів), що становить 99.182316 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій та 70.69874 відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій.

 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 21.04.2018 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

 

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»  Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 21.04.2018 р. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

 

          Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 10.04.2018 року.

 

     Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 10.04.2018 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

 

      До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

 

 

 

            Перелік питань, що виносяться на голосування, включених до порядку денного:

 

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

 

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

 

4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

 

5. Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2017 р.

 

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.

 

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Зміна  адреси місцезнаходження Товариства. Внесення змін до відомостей про засновників Товариства, а саме: зазначити засновниками Товариства акціонерів Товариства згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

 

9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

 

11.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

12.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

 

13.Про порядок списання основних засобів Товариства.

 

14.Прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

 

 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень».

 

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб:

 

            1) Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;

 

            2) Богач Петро Павлович - член лічильної комісії;

 

            3) Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

 

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

 

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

 

Проект рішення:1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 21.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

   ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

 

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 21.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

 

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства».

 

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Ященко Віра Павлівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

 

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

 

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

 

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

 

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування;

 

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

 

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням  порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

 

$1ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

 

$1ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

 

$1ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

 

      Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

          Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Затвердити наступний порядок проведення роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

 

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

  1.          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

 

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 р. та перспективи діяльності на 2018 рік. (Доповідь додається).

 

Проект рішення: 1. Роботу директора Товариства  в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

     ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Роботу директора Товариства  в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

 

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2017 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

 

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

 

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2017 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

 

Проект рішення: 1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформувала присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

 

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

 

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

 

У 2017 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

 

Проект рішення: Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік затвердити.

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1.Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

2. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік затвердити.

 

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2017 рік»

 

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2017 р., зачитано висновок незалежного аудитора. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2017 рік. 

 

Проект рішення:Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2017 рік.

 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2017 рік.

 

          Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

       ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.»

 

СЛУХАЛИ:Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2017 році отримано прибуток у сумі 32321  (тридцять два мільйони триста двадцять одна  тисяча) тис. грн.

 

     Запропоновано прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба-ВМ»  в 2017 році  направити на розширення виробництва;  за підсумками роботи Товариства в 2017 році, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Проект рішення:1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2017 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2017 році.

 

2) Чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва;

 

3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

         Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

       ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУДЕННОГО «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту». Зміна  адреси місцезнаходження Товариства. Внесення змін до відомостей про засновників Товариства, а саме: зазначити засновниками Товариства акціонерів Товариства згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства.

 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував, що у зв’язку із  необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

Проект рішення: 1) Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича  уповноваженою особою на підписання  нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

3) Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

4) місцезнаходження Товариства: вул.. Шевченка, 74 с. Шура-Копіївська, Тульчинський район, Вінницька область, 23622,

 

5) засновниками Товариства являються акціонери Товариства згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  акціонерного Товариства.

 

 

 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені              для голосування № 8. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

     ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1) Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича  уповноваженою особою на підписання  нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

 

3) Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

4) місцезнаходження Товариства: вул.. Шевченка, 74 с. Шура-Копіївська, Тульчинський район, Вінницька область, 23622,

 

5) засновниками Товариства являються акціонери Товариства згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах у загальних зборах акціонерного Товариства.

 

 

 

       Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                                                    

 

 

 

ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції».  

 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства.

 

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства. 

 

2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у  новій  редакції.                                                                                                                                    3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.                                                                                                                                              

 

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

   ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

     ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ`ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства. 

 

2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у  новій  редакції.                                                                                                                                    3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.   

 

         Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                                          

 

 

 

        ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради».

 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Наглядової ради:  Хворостовського Ігора Валерійовича - Голови Наглядової ради; Собко Олени Миколаївни - члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни - члена Наглядової ради.

 

Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради;  Шевчук  Наталії  Олександрівни – члена Наглядової ради.                                                                                                                                                                   

 

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

 

  ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

 

 

 

      ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:   

 

       У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради;  Шевчук  Наталії  Олександрівни – члена Наглядової ради.                                                                                                                                                                    

 

        Рішення прийняте в повному обсязі.                                                                                                                     

 

 

 

          ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що до Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п’яти) осіб терміном на 3 (три) роки Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну, Собка Петра Олександровича, Шевчук  Наталію  Олександрівну. 

 

Проект рішення: 1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п’яти) осіб терміном на 3 (три) роки Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну, Собка Петра Олександровича, Шевчук  Наталію  Олександрівну. 

 

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №11 для кумулятивного голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Хворостовський Ігор Валерійович

3657944

Кандидат обраний

Собко Олена Миколаївна

3657944

Кандидат обраний

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657944

Кандидат обраний

Собко Петро Олександрович

3657944

Кандидат обраний

Шевчук Наталія Олександрівна

3657944

Кандидат обраний

 

          Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

     ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п’яти) осіб терміном на 3 (три) роки Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну, Собка Петра Олександровича, Шевчук  Наталію  Олександрівну. 

 

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

  ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради».

 

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів, з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №12.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу.

 

2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

        Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про порядок списання основних засобів Товариства».

 

СЛУХАЛИ:  Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила про необхідність списання непридатних для використання основних засобів, а саме: .

 

Загальна суму списання 2676 тис. грн.

 

Проект рішення:  Списати непридатні для використання основні засоби на суму 2676 тис. грн.

 

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №13.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

       ВИРІШИЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Списати непридатні для використання основні засоби на суму 2676 тис. грн.

 

 

       ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

 

  1.    СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив, що в процесі господарської діяльності товариства виникла необхідність в оновленні основних засобів.

 

  Проект рішення:  Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року), а саме: купівля основних засобів.  Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати  50  млн. грн. Уповноважити директора товариства,  протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних  правочинів.                       

 

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №14.

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

Підсумки підрахування голосів:

 

“за” – 3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

 

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

 

Рішення з цього питання приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

 

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

 

 

 

ВИРІШИЛИ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року), а саме: купівля основних засобів.  Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн. Уповноважити директора товариства,  протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних  правочинів.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування

       Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 30 хв..             

                   Голова зборів      __________________  Байда Володимир Михайлович

                   Секретар зборів  __________________    Маркова Тетяна Андріївна

       Директор товариства_____________________ Хворостовський Валерій Миколайович 

 

Протокол  №1

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Тимчасова Лічильна комісія у складі: Голови тимчасової Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни, та членів тимчасової Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №2 від 10.04.2018 року) склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №1, винесене на голосування:

Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Голосування проводилось бюлетенем №1.

 

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна – голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович – член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна – член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 21.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 21.04.2018 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

 

Голова тимчасової Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени тимчасової Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

_________________________

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №2

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №2, винесене на голосування:

Затвердження порядку проведення та регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №2.

 

Проект рішення:Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

Протокол  №3

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №3, винесене на голосування:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. та перспективи діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №3.

 

Проект рішення: 1. Роботу директора Товариства  в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1. Роботу директора Товариства  в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2. Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

 

Протокол  №4

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №4, винесене на голосування:

Звіт Ревізійної комісії за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

 

Голосування проводилось бюлетенем №4.

 

Проект рішення:

1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1. Роботу Ревізійної комісії в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №5

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №5, винесене на голосування:

Звіт Наглядової ради за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №5.

 

Проект рішення: Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік затвердити.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

               Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради  за 2017 рік затвердити.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №6

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №6, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2017 рік.

 

Голосування проводилось бюлетенем №6.

 

Проект рішення: Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2017 рік.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2017 рік.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №7

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №7, винесене на голосування:

Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2017 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2018 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2017 р.

 

Голосування проводилось бюлетенем №7.

 

Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2017 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2017 році.

2) Чистий прибуток у розмірі 32321 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на розширення виробництва.

3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

      

Протокол  №8

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №8, винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту.

 

Голосування проводилось бюлетенем №8.

 

Проект рішення:

1) Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича  уповноваженою особою на підписання  нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

3) Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

2) Визначити директора Товариства  Хворостовського Валерія Миколайовича  уповноваженою особою на підписання  нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ».

3) Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

 

__________________________

 

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

      

Протокол  №9

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

Питання №9, винесене на голосування:

Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

 

Голосування проводилось бюлетенем №9.

 

Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства. 

2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у  новій  редакції.                                                                                                                                    3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.

                                                                                                                                              

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається більш  як  трьома  чвертями  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

 

Прийняте рішення:

 

1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійну комісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  акціонерні товариства» та внесених змін до Статуту Товариства. 

2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у  новій  редакції.                                                                                                                                    3) Визначити Голову та секретаря річних загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.                                                                                                                                               

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

Протокол  №10

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №10, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №10.

 

Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради;  Шевчук  Наталії  Олександрівни – члена Наглядової ради.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради; Собка Петра Олександровича – члена Наглядової ради;  Шевчук  Наталії  Олександрівни – члена Наглядової ради.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

Протокол  №11

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

       

          Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №11, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 
 

Голосування проводилось бюлетенем №11 для кумулятивного голосування.

 
 

Проект рішення: 1) Обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п’яти) осіб терміном на 3 (три) роки Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну, Собка Петра Олександровича, Шевчук  Наталію  Олександрівну. 

 

 
 

Голосували:

ПІБ

Кількість голосів

Відсоток

 
 

Хворостовський Ігор Валерійович

3657944

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Собко Олена Миколаївна

3657944

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657944

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Собко Петро Олександрович

3657944

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

 

Шевчук Наталія Олександрівна

3657944

100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 
 

Результат голосування:

Кандидати обрані до складу Наглядової ради товариства

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Прийняте рішення:

 

Обрати членів Наглядової ради в кількості 5 (п’яти) осіб терміном на 3 (три) роки Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну, Собка Петра Олександровича, Шевчук  Наталію  Олександрівну. 

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
                     

Протокол  №12

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №12, винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.

 

Голосування проводилось бюлетенем №12.

 

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

1) Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 

'MsoNormal'>    

Протокол  №13

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

Питання №13, винесене на голосування:

Про порядок списання основних засобів Товариства.

 

Голосування проводилось бюлетенем №13.

 

Проект рішення: Списати непридатні для використання основні засоби на суму 2676 тис. грн.

 

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

Прийняте рішення:

 

Списати непридатні для використання основні засоби на суму 2676 тис. грн.

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

_________________________

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

Протокол  №14

про підсумки  голосування на річних  загальних  зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства

«Дружба-ВМ» 21.04.2018 року

 

 

Місце проведення: Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  приміщення адмінбудівлі, актовий зал №1.

           Дата проведення  голосування: 21.04.2018 року

                  

 

 

        Лічильна комісія у складі: Голови Лічильної комісії – Ященко Віри Павлівни та членів Лічильної комісії – Богача Петра Павловича та Бойко Оксани Володимирівни, здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно рішення річних Загальних зборів склали даний протокол про наступне:

 

 

 

Питання №14, винесене на голосування:

     Прийняття рішення про   попереднє надання згоди  на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як  одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

 

Голосування проводилось бюлетенем №14.

 

Проект рішення:

        Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року), а саме: купівля основних засобів.  Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 10 млн. грн. Уповноважити директора товариства,  протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних  правочинів.

 

 

Голосували:

«За»3657944 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“не прийняли участь в голосуванні0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

 

Результат голосування:

Рішення з цього питання приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення прийняте одноголосно.

 

 

Прийняте рішення:

 

       Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року (з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року), а саме: купівля основних засобів.  Гранична вартість правочинів не повинна перевищувати 10 млн. грн. Уповноважити директора товариства,  протягом одного року з дати прийняття даного рішення Зборами від 21.04.2018 року, визначати умови правочинів, приймати усі рішення щодо укладання та підписання вище зазначених значних  правочинів.

 

 

 

Голова Лічильної комісії

 

 

 

 

_________________________

 

 

 

Ященко Віра Павлівна

 

 

Члени Лічильної комісії:

 

__________________________

 

Богач Петро Павлович

 

 

 

_________________________

 

Бойко Оксана Володимирівна

 
             

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.