«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

E-mail Печать PDF

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

28.03.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

23622, с.Шура Копіївська, вул.Леніна, 70

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Електронна поштова адреса

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

23.03.2017

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

№ 59, "Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

28.03.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://atdrugba.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

28.03.2017

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.03.2017

Припинено повноваження

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

АА, 307675, 20.07.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

62,686400

Зміст інформації:

Зміни в складі посадових осіб ПАТ "Дружба-ВМ" відбулись згідно рішення  Наглядової ради товариства  від 23.03.2017 року (протокол №2). В зв'язку із закінченням строку дії припинено повноваження директора  Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.), строк перебування на посаді з 07.05.2011 р. Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

23.03.2017

Призначено

Директор

Хворостовський Валерiй Миколайович

АА, 307675, 20.07.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

62,686400

Зміст інформації:

Призначено згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Дружба - ВМ" 23.03.2017 р. (протокол № 2) згідно Статуту товариства строком на 3 роки: директора  ПАТ "Дружба-ВМ"  Хворостовського Валерiя Миколайовича (паспорт серія АА № 307675 виданий 20.07.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Особа  володіє 62.6864 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій емітента, які належать особі 810846,25 грн. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ПАТ "Дружба-ВМ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Директор

 

 

 

Хворостовський Валерій Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

04.05.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Публічне акціонерне товариство "Дружба - ВМ"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Публічне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

23622, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Шура Копіївська, вул. Шевченка, 70

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

00414262

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(04335) 44-7-92, (04335) 44-7-92

 

6. Електронна поштова адреса

 

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

28.04.2017

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

№ 83, "Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

 

04.05.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

http://atdrugba.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

04.05.2017

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

Припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради,  Голови Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Собко Олени Миколаївни (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Припинено повноваження

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001930

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Дружба-ВМ " у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради - Купренюк Тетяни Леонідівни (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 03.03.2007 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

АВ, 781867, 11.12.2007, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,137070

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ" у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Ревізійної комісії,  Голови Ревізійної комісії - Байди Володимира Михайловича (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 7092 шт., що складає 0,13707% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

АВ, 634354, 17.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,000500

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ" у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Ревізійної комісії  - Петрунь Наталії Петрівни (паспорт АВ 634354 виданий 17.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.03.2008 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 26 шт., що складає 0,000503% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Припинено повноваження

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

АА, 279348, 26.06.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,081900

Зміст інформації:

Згiдно рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "Дружба-ВМ" у повному складі, зокрема припинено повноваження члена Ревізійної комісії  - Богачука Івана Васильовича (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Пiдстава такого рiшення: закiнчення термiну повноважень особи на цiй посадi. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річних Загальних зборів ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Термін перебування на даній посаді -  з 07.05.2011 р. Дана особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 4235 шт., що складає 0,0819% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Олена Миколаївна

АВ, 010472, 29.06.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Собко Олену Миколаївну (паспорт АВ 010472 виданий 29.06.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бухгалтер.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Наглядової ради

Купренюк Тетяна Леонідівна

АВ, 634024, 31.03.2005, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,001930

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Купренюк Тетяну Леонідівну (паспорт АВ 634024 виданий 31.03.2005 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт., що складає 0,001933% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  економіст.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Наглядової ради

Собко Петро Олександрович

АТ, 167740, 01.10.2016, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Собка Петра Олександровича (паспорт АТ 167740,   виданий  01.10.2016  р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади №2.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Наглядової ради

Шевчук Наталія Олександрівна

АВ, 081872, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,043100

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Наглядової ради - Шевчук Наталію Олександрівну (паспорт АВ 081872, виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 2230 шт., що складає 0,0431% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади №5.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Голова Ревізійної комісії

Байда Володимир Михайлович

АВ, 781867, 11.12.2007, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,137070

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано Головою Ревізійної комісії - Байду Володимира Михайловича (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 7092 шт., що складає 0,13707% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними Загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Статуту члени Ревізійної комісії обираються на 3 (три) роки.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  головний агроном.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Ревізійної комісії

Петрунь Наталія Петрівна

АВ, 781867, 11.12.2007, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,000500

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Ревізійної комісії - Петрунь Наталію Петрівну (паспорт АВ 781867 виданий 11.12.2007 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 26 шт., що складає 0,000503% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Статуту члени Ревізійної комісії обираються на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заступник головного бухгалтера.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Член Ревізійної комісії

Богачук Іван Васильович

АА, 279348, 26.06.1996, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

0,081900

Зміст інформації:

Рiшенням річних Загальних зборiв акцiонерiв Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. (Протокол № 1) обрано членом Ревізійної комісії - Богачука Івана Васильовича (паспорт АА 279348 виданий 26.06.1996 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 4235 шт., що складає 0,0819% в статутному капiталi емiтента. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення річними загальними зборами ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 1 від 27.04.2017 року). Вiдповiдно до Статуту члени Ревізійної комісії обираються на 3 (три) роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  бригадир садової бригади.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

27.04.2017

Обрано

Голова Наглядової ради

Хворостовський Ігор Валерiйович

АВ, 081865, 23.12.1999, Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.

7,372800

Зміст інформації:

Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" вiд 27.04.2017 р. прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради Товариства Хворостовського Ігора Валерiйовича (паспорт АВ 081865 виданий 23.12.1999 р. Тульчинським РВ УМВС України у Вінницькій обл.).  Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв Наглядової ради до переобрання. Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть обрання членами Наглядової ради Голови Наглядової ради, зi складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акцiонерiв. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою ПАТ "Дружба-ВМ" (протокол № 4 від 27.04.2017 року). Посадова особа є акціонером Товариства, яка володіє простими iменними акцiями в кiлькостi 381470 шт., що складає 7,3728 % в статутному капiталi емiтента. Вiдповiдно до Закону України "Про акціонерні товариства" члени Наглядової ради обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Дружба-ВМ",  заст. директора по реалізації. 

Змiни у персональному складi посадових осiб Товариства обґрунтованi вимогами чинного законодавства та Статутом товариства. Збільшення кількості членів Наглядової ради відбулося в зв'язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.