«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Повідомлення про проведення чергових зборів акціонерів

E-mail Печать PDF

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74) відбудуться  27 квітня 2017 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал №1.

       Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:00до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі  документів,  що посвідчують особу.Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

    Дата складення  переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах - 21 квітня 2017 р.  

        Перелік питань та проекти рішень, щодо питань,

включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів:

1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.  Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі  3 осіб: Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії; Богач Петро Павлович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 27.04.2017 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.   Проект рішення: Голосування на чергових загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування;підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів, що підписують голова та член лічильної комісії;результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;направлені секретарю загальних зборів питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Затвердити наступний регламент проведення чергових загальних зборів акціонерів:  час для доповіді до 10 хвилин;час для виступу до 3 хвилин;час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.та перспективидіяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.  Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства  в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2016 році затвердити.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2016 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення:1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.                                                                                              

   6. Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2016 р. Проект рішення:Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2016 рік.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2016 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2017 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2016 р. Проект рішення: 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 17315 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ» у 2016 році. 2) Чистий прибуток у розмірі 17315 тис.грн., отриманий ПАТ «Дружба-ВМ», направити на будівництво фруктосховища; 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.                                                                                                                                                          9. Прийняття рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Дружба-ВМ" на Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». Проект рішення: 1) Змінити назву Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ» на «Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ». 2) Затвердити наступні повне і скорочене найменування Товариства:повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Дружба-ВМ»;скорочене найменування українською мовою:  ПрАТ «Дружба-ВМ».         

  10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту. Проект рішення: 1)Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» відповідно до наданого Наглядовою радою проекту. 2)Визначити директора Товариства - Хворостовського Валерія Миколайовича – уповноваженою особою на підписання  від імені загальних зборів  нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» . 3)Доручити Міськовій Маріїї Олександрівні забезпечити відповідно до чинного законодавства України  державну реєстрацію нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані їй цим рішенням (протоколом), будь-якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством.                                                                                                                                           

11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.  Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства, а саме: "Положення про загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду", "Положення про виконавчий орган (директора)", "Положення про Ревізійнукомісію" та викласти їх у новій редакції на підставі Закону України «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та внесених змін до Статуту Товариства.                                                                                                                                                          2) Затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. 3) Визначити Голову та секретаря чергових загальних зборів уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Товариства, викладених у новій редакції.                                                                                                                                               12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови на членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради.                                                                                                           

 13.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.  Проект рішення: У зв’язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

14.Обрання членів Наглядової ради Товариства.Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».                                                                                                                       

  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради. Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства Хворостовського Валерія Миколайовича.

15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Відповідно підпункту 5 пункту 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення за цим питанням не включається до повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ».

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ»  в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2)Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.  

16. Про порядок списання основних засобів Товариства. Проект рішення:Списати непридатні для використання основні засоби.                                                                                                                                

          Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2017 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Шевченка, 74,  кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                               Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою  http://atdrugba.com.ua                                                                             Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

За 2016 рік

За 2015 рік

Усього активів

140698

118710

Основні засоби

62526

57865

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

24153

18150

Сумарна дебіторська заборгованість

6703

10062

Грошові кошти та їх еквіваленти

8572

19017

Нерозподілений прибуток

106495

89180

Власний капітал

26949

26949

Статутний капітал

1293

1293

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

-

-

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

127

148


        
                                                                                          Наглядова рада ПАТ "Дружба-ВМ"

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №50 від 15.03.2017 року та розміщено на офіційному сайті НКЦПФР 15.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: директор ПАТ «Дружба-ВМ» Хворостовський В.М. 15.03.2017 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.