«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2016повідомлення про збори

E-mail Печать PDF

      Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74) відбудуться 02 квітня 2016 року о 10:00 годині за адресою: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74, в приміщенні адмінбудинку, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09: 00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах буде складено станом на 29 березня 2016 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з 01 березня 2016 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74, кабінет “бухгалтерія”, а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний зборів):

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство).

2.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р.та перспективи діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2016 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2015 р.

8. Обрання аудитора Товариства.

9.Про списання непридатних для використання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

За 2015 рік

За 2014рік

Усього активів

118710

90587

Основні засоби

57865

       58398

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

18150

14952

Сумарна дебіторська заборгованість

10062

10945

Грошові кошти та їх еквіваленти

19017

3497

Нерозподілений прибуток

89180

61192

Власний капітал

26949

26949

Статутний капітал

1293

1293

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

-

1153

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

148

171

                                                                                                      Наглядова рада ПАТ«Дружба - ВМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Дружба-ВМ» розміщено в бюлетені «Цінні папери України» № 34 від 24.02.2016 року та оприлюднено на офіційному сайті НКЦПФР 26.02.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні: директор ПАТ «Дружба-ВМ» Хворостовський В.М. 26.02.2016 р.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.