«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2015повідомлення про збори

E-mail Печать PDF

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74) відбудуться 25 квітня 2015 року о 10:00 годині за адресою: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74, в приміщенні адмінбудинку, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09: 00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах буде складено станом на 21 квітня 2015 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з 25 березня 2015 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74, кабінет “бухгалтерія”. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.                                  Порядок денний зборів:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство). 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.та перспективи діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2014 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2015 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2014 р.

8. Обрання аудитора Товариства.

9.Про списання непридатних для використання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

За 2014рік

За 2013 рік

Усього активів

90587

86125

Основні засоби

       58398

60027

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

14952

10691

Сумарна дебіторська заборгованість

10945

12077

Грошові кошти та їх еквіваленти

3497

1412

Нерозподілений прибуток

61192

55025

Власний капітал

26949

26949

Статутний капітал

1293

1293

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

1153

2858

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

171

161

                                                                                                            Наглядова рада ПАТ«Дружба - ВМ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         Повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Дружба-ВМ» розміщено в бюлетені «Цінні папери України» № 50 від 20.03.2015 року.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.