«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол чергових загальних зборів 02.04.2016 року

E-mail Печать PDF

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства „Дружба-ВМ"

                                                                                         “02” квітня 2016 р. 

                                                                                                                                                  

Місце проведення:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал.

Дата проведення зборів: 02.04.2016 року

Час початку реєстрації зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації зборів: 09 год.45 хв.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 12 год. 05 хв.

         Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у  загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 29.03.2016року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 29.03.2016року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 395 (триста дев’яносто п’ять)  осіб.

         Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дружба-ВМ» зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 3657944   (Три мільйони шістсот пятдесят сім тисяч девятсот сорок чотири) штук голосуючих акцій, що становить 70,69 % ( сімдесят цілих шістдесят девять сотих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 02.04.2016 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії. (Протокол реєстраційної комісії додається). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 02.04.2016 р.

     Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 22.02.2016 року.

     Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в бюлетені « Цінні папери України», №34 від 24.02.2016 року та на власній веб.сторінці в Інтернеті: http://atdrugba.com.ua.

     Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 21.03.2016 року.

   Наглядова рада товариства призначила головою чергових загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний зборів):

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство). 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та перспективи діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2016 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2015 р.

8. Обрання аудитора Товариства.

9.Про списання непридатних для використання основних засобів.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство)».

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати лічильну комісію в складі   3 осіб: 1. Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;

           2. Богач Петро Павлович - член лічильної комісії;

           3. Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію в складі 3-х осіб:    

           1. Ященко Віра Павлівна - голова лічильної комісії;

           2. Богач Петро Павлович - член лічильної комісії;

           3. Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ : Голова лічильної комісії Ященко Віра Павлівна згідно порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетеня для голосування, форма і текст якого відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- усі запитання відносно питань порядку денного зборів направляти секретарю зборів у письмовому вигляді, підписані, з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові або назви акціонера. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача);

- анонімні питання, нотатки та питання з місць не розглядаються.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.,

-    відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.,

-    на виступи, довідки – до 10 хв.

Пропозиція виноситься на голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний порядок проведення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації.

2. Доповідачам з питань порядку денного зборів надавати - не більше 15 хвилин для доповіді.

3. Відповіді на питання проводити в кінці зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. та перспективи діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 р. та перспективи діяльності на 2016 рік. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та перспективи діяльності на 2016 рік прийняти до відома.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

 Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Роботу директора Товариства  в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт директора товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2015 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2015 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2015 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Роботу Ревізійної комісії товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2015 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Наглядової ради за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

 СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2015 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 р.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ :1.Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

             2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2015 р., зачитано висновок незалежного аудитора. Річну фінансову звітність та баланс товариства за 2015 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2015 рік. 

 Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2015 р.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ : Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2015 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2016 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2015 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2015 році отримано прибуток у сумі 27 млн. 988 тис. грн..

Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2015 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2015 рік направити на будівництво фруктосховища;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутків товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили :Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2015 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2015 рік направити на будівництво фруктосховища;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання аудитора Товариства»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність обрання незалежного аудитора Товариства. Запропоновано заключити договір на аудиторську перевірку Товариства з приватною аудиторською фірмою «Світлана-аудит» (ЄДРПОУ 21326993).

Поступила пропозиція: Затвердити аудитора Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили : 1.Затвердити аудитора Товариства - приватну аудиторську фірму «Світлана-аудит» (ЄДРПОУ 21326993).

2. Уповноважити Директора на підписання договору з аудиторською фірмою.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ДЕВЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про списання непридатних для використання основних засобів»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила про необхідність списання непридатних для використання основних засобів, а саме: автомобіль Нива ВАЗ-2121 37-34 1985 р., балансова вартість 15314 грн.; станок горизонтальний, балансова вартість 48434 грн.; автомагнітола, балансова вартість 694 грн.; радіостанція, балансова вартість 725 грн.; водонагрівач, балансова вартість 69 грн.; котел КПЕ-100, балансова вартість 2381 грн.; лінія прилавка, балансова вартість 5135 грн.; електросковорідки (2 шт.), балансова вартість 2546 грн.; електрокотли (2 шт.), балансова вартість 6721 грн.; холодильна камера, балансова вартість 3123 грн.; електроплити (5 шт.), балансова вартість 2089 грн.; столи (81 шт.), балансова вартість 4658 грн.; камін, балансова вартість 100 грн.; автопокривало, балансова вартість 480 грн.; сейф ( 16 шт.), балансова вартість 740 грн.; картоплечистка, балансова вартість 745 грн.; електром’ясорубка, балансова вартість 429 грн.; кіоск БК-1, балансова вартість 6723 грн.; газ плита, балансова вартість 330 грн.; казани, балансова вартість 63 грн.; термоса малі (7 шт.), балансова вартість 760 грн.; вага тарна (2 шт.), балансова вартість 80 грн.; стільці (153 шт.), балансова вартість 1635 грн.; карнізи (22 шт.), балансова вартість 349 грн.; вішалки (14 шт.), балансова вартість 49 грн.; тумба, балансова вартість 38 грн.; стіл роздаточний, балансова вартість 54 грн.; рації (6 шт.), балансова вартість 1351 грн.; холодильники ( 3 шт.), балансова вартість 1480 грн.; диван, балансова вартість 95 грн.; вентилятор (5 шт.), балансова вартість 6915 грн.; станція сигнал, балансова вартість 2500 грн.; електростанція, балансова вартість 833 грн.; телефонні апарати (4 шт.), балансова вартість 121 грн.; камін (5 шт.), балансова вартість 501 грн.; резервуар РПО, балансова вартість 9823 грн.; воскотопка, балансова вартість 61 грн.; вулики (71 шт.), балансова вартість 1105 грн.; медогонка, балансова вартість 120 грн.; двигун ЯМЗ-236, балансова вартість 8333 грн.; телевізор (2 шт.), балансова вартість 1502 грн.; установка УВС (2 шт.), балансова вартість 15662 грн.; закаточна машина, балансова вартість 2000 грн.; автоклав, балансова вартість 2000 грн.; насос СОМ, балансова вартість 1000 грн.; щит управління, балансова вартість 6000 грн.; водопійна установка, балансова вартість 1373 грн.; насос водяний, балансова вартість 1848 грн.; електроводонагрівач, балансова вартість 2500 грн.; станок СМЗ, балансова вартість 759 грн.; електрообладнання, балансова вартість 284 грн.; котел, балансова вартість 2859 грн.; пральна машина (2 шт.), балансова вартість 9567 грн.; центрифуга, балансова вартість 1239 грн.; прес гладильний, балансова вартість 6622 грн.; ванна, балансова вартість 653 грн.; стільці театральні (16 шт.), балансова вартість 123 грн.; зварювальний агрегат (2 шт.), балансова вартість 13022 грн.; молот, балансова вартість 10276 грн.; компресор, балансова вартість 1998 грн.; генератор ацетил, балансова вартість 387 грн.; віз парокінний, балансова вартість 244 грн.; сани, балансова вартість 246 грн.; ліжка (43 шт.), балансова вартість 1624 грн.; транспортер ТСП-2, балансова вартість 90000 грн.; трос 90 м, балансова вартість 135 грн.; вага тарна, балансова вартість 50 грн.; друкарська машинка (2 шт.), балансова вартість 974 грн.; газовий конвектор, балансова вартість 400 грн.; шкаф (7 шт.), балансова вартість 1383 грн.; набір меблів, балансова вартість 370 грн.; тумба-стіл, балансова вартість 120 грн.; тумбочка (6 шт.), балансова вартість 180 грн.

     Загальна суму списання 182530 грн.

Поступила пропозиція: Списати непридатні для використання основні засоби на суму 182530 грн.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3657944

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3657944

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили : Списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 182530 грн.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

Голова загальних зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

         Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 02.04.2016 р. загальними зборами акціонерів рішення, повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 02.04.2016р. припинені.

 

Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

                   Голова зборів     __________________ Байда Володимир Михайлович

Секретар зборів __________________   Маркова Тетяна Андріївна

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.