«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Протокол чергових загальних зборів 25.04.2015 р.

E-mail Печать PDF

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства „Дружба-ВМ"

                                                                                                             “25” квітня 2015 р.                                                      

                                                                                                                                                  

Місце проведення:Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал.

Дата проведення зборів: 25.04.2015 року

Час початку реєстрації зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації зборів: 09 год.45 хв.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 11 год. 45 хв.

       Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у  загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2015року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2015року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 395 (триста дев’яносто п’ять)  осіб.

         Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дружба-ВМ» зареєструвалось 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 3655714   (Три мільйони шістсот пятдесят пять тисяч сімсот чотирнадцять) штук голосуючих акцій, що становить 70,6 %( сімдесят цілих шість десятих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 25.04.2015 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії. (Протокол реєстраційної комісії додається). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 25.04.2015 р.

     Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 12.03.2015 року.

     Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в бюлетені « Цінні папери України», №50 від 20.03.2015 року та на власній веб.сторінці в Інтернеті: http://atdrugba.com.ua.

     Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 10.04.2015 року.

   Наглядова рада товариства призначила головою чергових загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

Порядок денний зборів:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство). 2.Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р.та перспективи діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.

7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2014 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2015 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2014 р.

8. Обрання аудитора Товариства.

9.Про списання непридатних для використання основних засобів.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство)».

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати лічильну комісію в складі    3 осіб: 1. Міськова Марія Олександрівна - голова лічильної комісії;

         2. Ященко Віра Павлівна - член лічильної комісії;

         3. Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію в складі 3-х осіб:    

         1. Міськова Марія Олександрівна - голова лічильної комісії;

         2. Ященко Віра Павлівна - член лічильної комісії;

         3. Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ : Голова лічильної комісії Міськова Марія Олександрівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетеня для голосування, форма і текст якого відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- усі запитання відносно питань порядку денного зборів направляти секретарю зборів у письмовому вигляді, підписані, з вказівкою прізвища, ім'я, по батькові або назви акціонера. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача);

- анонімні питання, нотатки та питання з місць не розглядаються.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.,

ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.,

ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

Пропозиція виноситься на голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний порядок проведення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації.

2. Доповідачам з питань порядку денного зборів надавати - не більше 15 хвилин для доповіді.

3. Відповіді на питання проводити в кінці зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. та перспективи діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 р. та перспективи діяльності на 2015 рік. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та перспективи діяльності на 2015 рік прийняти до відома.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Роботу директора Товариства  в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт директора товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2014 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володмира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії товариства ознайомив присутніх на загальних зборах акціонерів із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2014 рік, з основними показниками фінансово-господарської діяльності товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2014 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Роботу Ревізійної комісії товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

2. Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2014 році затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Наглядової ради за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється  Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2014 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 р.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ :1.Роботу Наглядової ради Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

             2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2014 р., зачитано висновок незалежного аудитора. Річну фінансову звітність та баланс товариства за 2014 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2014 рік. 

Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2014 р.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ : Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2014 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2014 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2015 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2014 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2014 році отримано прибуток у сумі 6429000 грн.

Запропоновано затвердити наступний порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2014 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2014 рік направити на будівництво сховища для збереження фруктів;                                                     2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутків товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили :Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2014 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2014 рік направити на будівництво сховища для збереження фруктів;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання аудитора Товариства»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність обрання незалежного аудитора Товариства. Запропоновано заключити договір на аудиторську перевірку Товариства з приватною аудиторською фірмою «Світлана-аудит» (ЄДРПОУ 21326993).

Поступила пропозиція: Затвердити аудитора Товариства.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили : 1.Затвердити аудитора Товариства - приватну аудиторську фірму «Світлана-аудит» (ЄДРПОУ 21326993).

2. Уповноважити Директора на підписання договору з аудиторською фірмою.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПОДЕВЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про списання непридатних для використання основних засобів»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила про необхідність списання непридатних для використання основних засобів, а саме: автомобіль ГАЗ-52А 64-35 1985 р., балансова вартість 48691 грн.; автомобіль ЗІЛ-130 48-10 , 1988 р., балансова вартість 56504 грн.; бетономішалка 1989 р., балансова вартість 768 грн.; вентилятор 1986 р., балансова вартість 230 грн.; доїльні установки (2 шт.) 1987 р., балансова вартість 19830 грн.;

транспортер 1987 р., балансова вартість 3652 грн.; доїльні апарати (15 шт.) балансова вартість 678 грн.; транспортер 1985 р., балансова вартість 640 грн.; вакуумний насос 1985 р., балансова вартість 1035 грн.; транспортер 2004 р., балансова вартість 4500 грн.; доїльна установка балансова вартість 4140 грн.; електронагрівач  балансова вартість 1293 грн.; транспортер (2 шт.) балансова вартість 5996 грн.; транспортер 2005 р., балансова вартість 4500 грн.; борона БДТ-3 балансова вартість 3997 грн.; борона БДН-3 балансова вартість 5917 грн.; борона БДС-3,5 балансова вартість 6784 грн.; борона БДСТ-2,5 балансова вартість 6380 грн.; борона БДСТ-2,5 балансова вартість 8500 грн.; жатка ШРБ-4,2 балансова вартість 9844 грн.; культиватори: КСП-4 балансова вартість 8960 грн., КСГ-5 балансова вартість 6522 грн., КСГ-5 балансова вартість 13170 грн., КСГ-5 балансова вартість 6441 грн., КРН-5,6 балансова вартість 6368 грн.; катки 2,8 (12 шт.) балансова вартість 6702 грн., оприскувач ОШУ-50 балансова вартість 3394 грн., підборщик до КСК-100 балансова вартість 3500 грн., премікс балансова вартість 4258 грн., прицепи:1 ПТС-9 балансова вартість 10606 грн., 2 ПТС-4 балансова вартість 6606 грн., 2 ПТС-4 балансова вартість 6930 грн., розкидач лійка НВУ-0,6 (2 шт.) балансова вартість 9462 грн., прицеп МВУ-5 балансова вартість 13722 грн.,

ПЛН 5-35 балансова вартість 4992 грн., сівалка зернова СЗ-3,6 (3 шт.) балансова вартість 21336 грн. Загальна суму списання 326848 тис.грн.

Поступила пропозиція: Списати непридатні для використання основні засоби на суму 326848 тис.грн.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

3655714

Голосів

100.00 %

Голосувало «За»

3655714

Голосів

100 %

Голосувало «Проти»

0

Голосів

0 %

Голосувало «Утримався»

0

Голосів

0 %

Не брало участь у голосуванні

0

Голосів

0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Вирішили : Списати непридатні для використання основні балансовою вартістю 326848 тис.грн.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

Голова загальних зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

         Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» оголошено закритими.

На підставі прийнятого 25.04.2015 р. загальними зборами акціонерів рішення, повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення загальних зборів акціонерів товариства, скликаних на 25.04.2015р. припинені.

 

Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

                   Голова зборів     __________________ Байда Володимир Михайлович

Секретар зборів __________________   Маркова Тетяна Андріївна

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.