«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2014

E-mail Печать PDF

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74) відбудуться  12 квітня 2014 року о 10:00 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні будинку культури, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09: 00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний зборів:

1.       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство).

2.       Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

3.       Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

4.       Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5.       Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6.       Затвердження річного звіту та балансу  Товариства за 2013 р.  

7.       Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.

8.       Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9.       Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

10.   Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

11.   Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

12.   Обрання аудитора Товариства.

13.   Про списання непридатних для використання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника

період

За 2012 рік

За 2013 рік

Усього активів

74783

86125

Основні засоби

56220

60027

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

10077

10691

Сумарна дебіторська заборгованість

2687

12077

Грошові кошти та їх еквіваленти

3753

1412

Нерозподілений прибуток

45068

55025

Власний капітал

26949

26949

Статутний капітал

1293

1293

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1473

2858

Чистий прибуток (збиток)

   

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

195

161

                Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; доручення на право участі у зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлене відповідно до діючого законодавства і документ, що посвідчує його особу.Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів складено станом на 27 лютого 2014 року. Перелік акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах буде складено  станом на 08 квітня 2014 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери  товариства  можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з «27» лютого 2014 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74,  кабінет “бухгалтерія”. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О. Телефон для довідок: (04335) 44-7-92.     

          Наглядова рада ПАТ«Дружба-ВМ»                                                                                                                                                                                   Оголошення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Дружба-ВМ" опубліковано в бюлетені "Цінні папери України" №46 від 06.03.2014 року та оприлюднено на офіційному сайті НКЦПФР.                                                                         

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.