«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2013

E-mail Печать PDF

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Дружба - ВМ” (код ЄДРПОУ 00414262, місцезнаходження: 23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 74) відбудуться  30 березня 2013 року о 10 годині за адресою:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні будинку культури, актовий зал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09: 00 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Порядок денний зборів:

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік.
  2. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
  3. Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.
  4. Затвердження річного звіту та балансу  товариства за 2012 рік.
  5. Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2013 рік.
  6. Про списання непридатних для використання основних засобів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

період

За 2011 рік

За 2012 рік

Усього активів

62000

74783

Основні засоби

29521

56220

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

12453

7566

Сумарна дебіторська заборгованість

4260

2687

Грошові кошти та їх еквіваленти

8336

3753

Нерозподілений прибуток

33246

45068

Власний капітал

26949

26949

Статутний капітал

1293

1293

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

512

1473

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5173987

5173987

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

177

213

Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення цих загальних зборів складено на 15 лютого 2013 року. Перелік акціонерів,  які  мають  право  на участь у цих загальних зборах буде складено  на 26 березня 2013 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери  товариства  можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з «20» лютого 2013 року, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства:  23622, Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Копіївська, вул. Леніна, 74,  кабінет “бухгалтерія”. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Міськова М.О.

Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу; доручення на право участі у зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлене відповідно до діючого законодавства і документ, що посвідчує його особу.                                                                          Наглядова рада ПАТ «Дружба - ВМ»
 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.