«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Дружба-ВМ" від 12 квітня 2014 року"

E-mail Печать PDF

ПРОТОКОЛ № 1

чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства „Дружба-ВМ"

                                                                                                             “12” квітня 2014 р.                                                      

                                                                                                                                                  

Місце проведення: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Коліївська, вул.Леніна, 102, приміщення будинку культури, актовий зал.

Дата проведення зборів: 12.04.2014 року

Час початку реєстрації зборів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації зборів: 09 год.45 хв.

Початок зборів: 10 год. 00 хв.

Закінчення зборів: 11 год. 45 хв.

         Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у  загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у  загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08.04.2014року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 08.04.2014року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «Дружба-ВМ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 395 ( триста дев»яносто п»ять ).

         Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дружба-ВМ» зареєструвалось 19 (дев»ятнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 3712150   (три мільйона сімсот дванадцять тисяч сто п»ятдесят) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 12.04.2014 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії. (Протокол реєстраційної комісії додається). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 12.04.2014 р.

     Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 25.02.2014 року.

     Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в бюлетені « Цінні папери України», №43 від 06.03.2014 року та на власній веб.сторінці в Інтернеті: http://atdrugba.com.ua.

     Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 31.03.2014 року.

   Наглядова рада товариства призначила головою чергових загальних зборів акціонерів          Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

 

Порядок денний зборів:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство).
 2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.
 4. Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 5. Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р.      
 7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.
 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
 12. Обрання аудитора Товариства.
 13. Про списання непридатних для використання основних засобів.

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Дружба - ВМ» (далі - Товариство)».

   СЛУХАЛИ : Голову зборів Байду В.М., яким для надання акціонерам роз’яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати лічильну комісію в складі 3 осіб:

 1. Міськова Марія Олександрівна - голова лічильної комісії;
 2. Ященко Віра Павлівна - член лічильної комісії;
 3. Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу загальних зборів.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували: „За” -3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства»

СЛУХАЛИ : Голова лічильної комісії Міськова М.О., в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз’яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ»:

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- рішення загальних зборів з пропозицій по питанням № 1-8 та 10, 12-13 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

ü  надати виступаючим по питанням порядку денного – до 15 хв.,

ü  відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.,

ü  на виступи, довідки – до 10 хв.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували: „За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

ВИРІШИЛИ:Затвердити наступний порядок проведення роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

1. З питань порядку денного голосування проводиться бюлетенями, які отримані акціонерами під час реєстрації. При цьому, Голова зборів оголошує питання порядку денного, формулює проект рішення по оголошеному питанню і вказує номер бюлетеня, що використовується при даному голосуванні.

2. Доповідачам з питань порядку денного зборів надавати - не більше 15 хвилин для доповіді.

3. Усі запитання відносно питань порядку денного Зборів направляти Секретарю зборів у письмовому вигляді, підписані, з вказівкою прізвища, ім'я, побатькові або назви акціонера. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача).

4. Анонімні питання, нотатки та питання з місць не розглядаються.

5. Відповіді на питання проводити в кінці Зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. та перспективи діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 р. та перспективи діяльності на 2014 рік. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та перспективи діяльності на 2014 рік прийняти до відома.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” -3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та перспективи діяльності на 2014 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Ревізійної комісії за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володмира Михайловича, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Ревізійною комісією за звітній період. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 р.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували: „За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили :Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба-ВМ» за 2013 рік. Звіт Ревізійної комісії товариства прийняти до відома.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО«Звіт Наглядової ради за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, яка проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. (Доповідь додається).

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 р.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували: „За” -3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили :Звіт Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» за 2013 рік прийняти до відома.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 р»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2013 р., зачитано висновок незалежного аудитора.

Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2013 р.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ «Дружба-ВМ» за 2013 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2013 р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2014 рік. Про порядок виплати дивідендів за результатами роботи в 2013 р.»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2013 році отримано прибуток у сумі 10 млн.134 тис. грн.

Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2013 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2013 рік направити:

а) на покупку нової техніки, розширення виробництва;

б) на поповнення резервного фонду;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутків товариства.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили :Затвердити порядок розподілу прибутків ПАТ «Дружба - ВМ» за 2013 рік:

1) прибутки, отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дружба - ВМ» за 2013 рік направити:

а) на покупку нової техніки, розширення виробництва;

б) на поповнення резервного фонду;

2) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду В.М.. , який повідомив, що у відповідністі із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Наглядової ради: Хворостовського Ігора Валерійовича - Голови Наглядової ради; Собко Олени Миколаївни - члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни - члена Наглядової ради.

Поступила пропозиція: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Хворостовського Ігора Валерійовича - Голови Наглядової ради; Собко Олени Миколаївни - члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни - члена Наглядової ради.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Хворостовського Ігора Валерійовича - Голови Наглядової ради;

- Собко Олени Миколаївни - члена Наглядової ради;

- Купренюк Тетяни Леонідівни - члена Наглядової ради.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

   ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду В.М. , який повідомив, що відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Хворостовський Ігор Валерійович, Собко Олена Миколаївна, Купренюк Тетяна Леонідівна.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2 для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Хворостовський Ігор Валерійович

3712150

Кандидат обраний

Собко Олена Миколаївна

3712150

Кандидат обраний

Купренюк Тетяна Леонідівна

3712150

Кандидат обраний

Члени Наглядової ради Товариства обрані більшістю голосів, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Вирішили:1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Хворостовського Ігора Валерійовича;

- Собко Олену Миколаївну;

- Купренюк Тетяну Леонідівну.

2. Затвердити умовидоговорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу.

3. Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Дружба-ВМ» Голову чергових загальних зборів акціонерів Байду В.М.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду В.М., який повідомив, що у відповідністі із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, закінчився термін повноважень членів Ревізійної комісії:

- Байди Володмира Михайловича - Голови Ревізійної комісії;

- Петрунь Наталії Претрівни - члена Ревізійної комісії;

- Богачука Івана Васильовича - члена Ревізійної комісії.

Поступила пропозиція: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича - Голови Ревізійної комісії; Петрунь Наталії Претрівни - члена Ревізійної комісії; Богачука Івана Васильовича - члена Ревізійної комісії.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Припинити повноваження Ревізійної комісії товариства:

- Байди Володмира Михайловича - Голови Ревізійної комісії;

- Петрунь Наталії Претрівни - члена Ревізійної комісії;

- Богачука Івана Васильовича - члена Ревізійної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду В.М., який повідомив, що відповідно до отриманих пропозицій в бюлетень для кумулятивного голосування внесені наступні кандидати: Байда Володимир Михайлович, Петрунь Наталія Претрівна, Богачук Іван Васильович.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №3 для кумулятивного голосування.

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Байда Володмир Михайлович

3712150

Кандидат обраний

Петрунь Наталія Претрівна

3712150

Кандидат обраний

Богачук Іван Васильович

3712150

Кандидат обраний

Члени Ревізійної комісії   обрані більшістю голосів, Ревізійна комісія сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Вирішили: 1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

- Байду Володмира Михайловича;

- Петрунь Наталію Претрівну;

- Богачук Івана Васильовича.

2. Затвердити умовидоговорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу.

3. Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

 

 

ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання аудитора Товариства»

СЛУХАЛИ: Директора товариства Хворостовського Валерія Миколайовича, який повідомив про необхідність обрання незалежного аудитора Товариства: приватне підприємство Приватна аудиторська фірма « Світлана-аудит» аудитор Драч Світлана Василівна.

Поступила пропозиція: Затвердити аудитора Товариства.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Затвердити аудитора Товариства та уповноважити Директора на підписання договору з ним.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про списання непридатних для використання основних засобів»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила про необхідність списання непридатних для використання основних засобів, а саме:

Автомобіль ВАЗ 2121 АВ 12-85 ВО Нива на суму 15314 грн.,

Транспортер ТСН -2Б – 4 шт. , молочно-товарна ферма, на суму 14288 грн.,

Віз парокінний, молочно-товарна ферма, 2 шт., на суму 1680 грн.,

Стільці театральні – 30 шт. на суму 413 грн.,

Зняти з балансу господарства в зв»язку з продажею автомобіль KIASorento АВ 45-22 ВЕ на суму 221100 грн.

Поступила пропозиція: Списати непридатні для використання основні засоби на суму        252795 грн.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №1.

Голосували:„За” - 3712150 голоси (100% від зареєстрованих на зборах);

           „Проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах);

           “Утримались” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах).

Вирішили : Списати непридатні для використання основні засоби на суму 252795 грн.

Рішення прийняте в повному обсязі.

 

Голова загальних зборів Байда В.М. повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

 

 

 

Протокол складено у 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

.                   

 

                   Голова зборів     __________________ Байда В.М.

Секретар зборів __________________   Маркова Т.А.

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2022 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.