«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

2013

E-mail Печать PDF

ПРОТОКОЛ №1
.
чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства „Дружба-ВМ"

"ЗО" березня 2013 р.

Місце проведення:

Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура Коліївська, вул.Леніна, 102, в приміщенні Будинку культури, актовий зал

Дата проведення зборів: 30.03.2013 року

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 45 хв.

Початок зборів: 10год. 00 хв.

Закінчення зборів: 12 год.00 хв.

Перелік  акціонерів,   які  мають  право   участі   в  загальних  зборах  складено   станом   на 26.03.2012 року.

Кількість осіб, включених до переліку, які мають право на участь у зборах - 406 . За даними реєстраційної комісії загальна кількість акціонерів - власників голосів акцій товариства, які зареєструвалися   для участі в загальних зборах: 18 чол., 3680040 штук акцій, які в совокупності володіють 71,12% акцій.

Порядок денний зборів затверджений рішенням Наглядової ради № 1 від 15.02.2013 року.

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів надіслано всім акціонерам простими поштовими листами та оприлюднене в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Бюлетені « Цінні папери України», № 34 від 21.02.2013 року та на власній веб.сторінці в Інтернеті:

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма яких затверджена рішенням наглядової ради № 2 від 15.03.2013 року. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Наглядова рада товариства обирає головою чергових загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича

Секретар зборів - Маркова Тетяна Андріївна

Реєстраційна комісія в складі:

Міськова Марія Олександрівна, голова комісії,

Бойко Оксана Володимирівна, член комісії,

Ященко Віра Павлівна, член комісії.

I. Слухали: Голову реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів за протоколом
реєстраційної комісії №1 від 30.03.2013 року.

На зборах присутні  акціонери та їх представники у кількості 18 осіб, які володіють 3680040 акціями, що складає 71,12 %  від загальної кількості акцій.

Вирішили: Розпочати роботу, так як збори є правомочними.

II. Слухали : Про обрання лічильної комісії.

Голова зборів Байда В.М. запропонував обрати лічильну комісію у складі 3чол..: Міськова Марія Олександрівна, голова комісії, Члени комісії: Бойко Оксана Володимирівна, Ященко Віра Павлівна.

Голосували: „За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно): „Проти"    - 0 голосів,

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : доручити виконання функцій лічильної комісії наступним особам:

Міськовій Марії Олександрівні,

Бойко Оксані Володимирівні,

Ященко Вірі Павлівні.


Про затвердження порядку денного зборів.

Слухали: Голова зборів Байда В.М. повідомив, що в визначений законом термін пропозиції щодо доповнення порядку денного не надходило, тому збори проводяться за порядком денним, який було затверджено Наглядовою радою товариства.

Порядок денний:

І.Звіт  директора  про  результати   фінансово-господарської  діяльності  товариства  за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік.

2.Звіт Наглядової ради за 2012 рік.

З.Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

4.3атвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

5.Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2013 рік.

6. Про списання непридатних для використання основних засобів. Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    - 0 голосів,

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили: Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

-  основна доповідь - 15 хвилин:

-  співдоповідь - 10 хвилин;

-  виступи в дебатах - 3 хвилини;

-  відповіді на запитання - 5 хвилин.

Про порядок голосування на зборах.

Слухали: Голову зборів Байду В.М., який запропонував голосування проводити бюлетнями відкритим голосуванням. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    - 0 голосів,

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили: По всіх питаннях порядку денного голосування проводити мандатами відкритим голосуванням.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання.

Слухали    :    Звіт   директора   про    результати    фінансово-господарської   діяльності товариства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік.

Виступили : Директор Хворостовський В.М., який надав інформацію про проведене будівництво і реконструкцію в господарстві, про фінансовий стан господарства, про виробництво і реалізацію продукції, запропонував план діяльності на 2013 рік.

Доповідь додається.

Поступила пропозиція: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік затвердити. Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    - 0 голосів,

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та перспективи діяльності на 2013 рік.


2


2 питання.
Слухали
: Звіт Наглядової ради за 2012 рік.

Виступили :  Голова Наглядової ради Хворостовський І.В.  - проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітній період. (Доповідь додається)

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р.

Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    -   0 голосів, "

Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 р.

3 питання.
Слухали
: Звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Виступили : Голова Ревізійної комісії Байда В.М. - повідомив присутніх про те, що Ревізійна комісія   зробила   аналіз   фінансового   стану   господарства   за   минулий   рік.   Перевірено використання коштів господарства та ін. (Доповідь додається)

Поступила пропозиція: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    -   0 голосів,

"Утримались" - 0 голосів. Вирішили : Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012 рік.

4 питання.
Слухали
: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 р.

Виступили : Головний бухгалтер Міськова М.О. - ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом товариства за 2012 р., зачитано висновок незалежного аудитора.

Поступила пропозиція: Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2012 р. Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2012 р.

5 питання.

Слухали : Про порядок розподілу прибутку за 2012 рік, порядок планового розподілу прибутків за 2013 рік.

Виступили : Головний бухгалтер Міськова М.О., яка повідомила, що за підсумками роботи у 2012 році отримано прибуток у сумі 11822000 грн.

Запропоновано дивідендів не виплачувати, кошти направити на завершення будівництва нового холодильника, покупку нової техніки, розширення виробництва.

Поступила пропозиція: Затвердити запропонований розподіл прибутку.

Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"     - 0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : Затвердити запропонований розподіл прибутку.

З


 


/

6 питання.

Слухали : Про списання непридатних для використання основних засобів.

Виступили : Директор Хворостовський В.М., який повідомив про необхідність списання основних засобів, які прийшли в непридатність для подальшого використання: Молочно-товарна ферма і свиноферма:

віз парокінний - 2 шт.,

електроводонагрівач - 3 шт.,

доїльні агрегати - 2 шт.,

транспортери - 5 шт.,

вакуумний насос - 2 шт.,

тракторна бригада:

БДСТ-2,5 -2 шт.,

волокуша ВГУ-10 - 1 шт.,

КСС-2,6 - 1 шт.,

погрузчик БУР -СПС - 1 шт.,

КРН- 5,6 - 1 шт.,

УСНК-5,4-2шт.,

КСГ-5-2шт.

пилорама:                                                    /

станок СДП, 1989 р. випуску - 1 шт., бетономішалка, 1989 року випуску - 1 шт.

Поступила пропозиція: 1. Списати вищевказані непридатні основні засоби.

2. Для організації і проведення контролю за виконанням даної роботи створити комісію у складі трьох чоловік:

  1. Міськова Марія Олександрівна - головний бухгалтер;
  2. Байда Володимир Михайлович - голова Ревізійної комісії;
  3. Петрунь Наталія Петрівна - член Ревізійної комісії. Голосували:

„За" - 3680040 голосів (100% голосів від присутніх на зборах (одноголосно);

„Проти"    -   0 голосів;

"Утримались" - 0 голосів.

Вирішили : 1. Списати непридатні основні засоби.

2. Для організації і проведення контролю за виконанням даної роботи створити комісію у складі трьох чоловік:

  1. Міськова Марія Олександрівна - головний бухгалтер;

2)  Байда Володимир Михайлович - голова Ревізійної комісії;

  1. Петрунь Наталія Петрівна - член Ревізійної комісії.

Рішення прийняте в повному обсязі. Протокол складено 5-ти оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.


 


Голова зборів Секретар зборів


Байда В.М. Маркова Т.А.


 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2021 ПАТ«Дружба-ВМ». Все права защищены.