«ДРУЖБА-ВМ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Статут

E-mail Печать PDF
  1. АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

$11.1.   Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Дружба-ВМ»(надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

$11.2.    Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов’язковими для Засновників,  акціонерів Товариства, посадових осіб його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством у правовідносини.

$11.3.   Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

$11.4.   Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ», зміна типу якого приведена у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є правонаступником Сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Дружба", утвореного на підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (наказ № 93-ПП від 2 лютого  1996 року) шляхом перетворення державного підприємства – держгоспу „Дружба" у Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство " Дружба" відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України № 51-93 від 17.05.1993 року «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» і є  правонаступником держгоспу «Дружба».

$11.5.          Засновником Товариства було  Регіональне відділення Фонду Державного майна України у Вінницькій області.

$11.6.          Найменування Товариства:

-   повне   українською   мовою-   Публічне акціонерне товариство «Дружба-ВМ».

-   скорочене українською мовою ПАТ «Дружба-ВМ».

1.7.   Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації. Місцезнаходження  Товариства:  вул. Шевченка, 74, с. Шура Копіївська, Тульчинський район, Вінницька область, 23622.

1.8. Тип Товариства: Публічне акціонерне товариство.

 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1.    Товариство є юридичною особою приватного права від дня його державної реєстрації.

2.2.    Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та інших нормативних актів.

2.3.    У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, діють норми законодавства.

2.4.    Товариство є правонаступником майнових прав та обов’язків держгоспу "Дружба".

2.5.    Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

Джерелом формування майна Товариства є:

-        доходи, що отримані від господарської діяльності;

$1-                 кредити (позички) банків та інших кредиторів;

$1-                 доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;

$1-                 надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;

$1-                 безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;

$1-                 інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.6.    Товариство є власником:

-        майна та грошових коштів, переданих йому акціонерами (засновниками, учасниками) у власність, як вклад до Статутного капіталу;

$1-                 майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;

$1-                 продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

$1-                 одержаних доходів;

$1-                 капітальних  вкладень;

$1-                 доходів від цінних паперів;

$1-                 кредитів банків;

$1-                 благодійних внесків та пожертвувань;

$1-                 іншого майна, набутого в процесі діяльності та на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство, здійснюючи права власності, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, безоплатної передачі, обміну, передачі в оренду та лізинг чи застави засобів виробництва та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх в інший спосіб, якщо інше не передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

2.7.    Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством за винятком форс-мажорних обставин.

2.8.    Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.

2.9.    Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити, а також може мати знак для товарів і послуг.

2.10.  Товариство володіє відокремленим майном, може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов’язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними особами та громадянами договори (контракти), зокрема, купівлі-продажу, підряду, поставки, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, тощо, здійснювати юридичні акти, в тому числі кредитні і вексельні, нести обов`язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем та третьою особою в судах (в тому числі третейському) в Україні, а також у судах інших держав. Договори (угоди) на надання послуг можуть укладатись з фізичними та юридичними особами за готівку та безготівковий розрахунок.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

2.11.  Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

$1-                 будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно;

$1-                 самостійно продавати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, а також списувати їх з балансу;

$1-                 надавати короткострокові безвідсоткові позики Засновникам (Акціонерам) та працівникам Товариства;

$1-                 випускати цінні папери;

$1-                 засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами підприємницької діяльності;

$1-                 здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

$1-                 створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні (залежні) підприємства;

$1-                 проводити операції на біржах, проводити аукціони, виставки, ярмарки;

$1-                 розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

$1-                 здійснювати експортно-імпортні операції;

$1-                 наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);

$1-                 одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

$1-                 самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам;

$1-                 користуватись всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

2.12.  Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи – філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами, які належать Товариству. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством. Керівництво їх діяльністю здійснюється за довіреністю особами, що призначаються Правлінням Товариства за погодженням Наглядової ради.

Товариство може бути засновником та учасником інших господарських товариств, спільних підприємств за участю іноземного капіталу, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об`єднань.

2.13.  Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на послуги, на вироблену продукцію, роботи та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, а також підвищення доходів власників іменних цінних паперів акціонерного Товариства, для чого складає договори, угоди, контракти, укладені із споживачами, покупцями продукції, послуг, робіт та постачальниками матеріально-технічних ресурсів та товарів. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків в межах, що не суперечить чинному законодавству України.

2.14.  Товариство має право, у відповідності із законодавством України, на добровільних засадах, об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з іншими підприємствами, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України та об'єднуватись в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

2.15.  Товариство має право визначати інформацію, що складає його комерційну таємницю. Товариство розпоряджається комерційною таємницею на свій розсуд.

2.16.  Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями всім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства лише у межах загальної вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. Після повної сплати належних їм акцій до акціонерів не можуть бути пред’явлені вимоги про відшкодування боргів Товариства.

Товариство відповідає за зобов'язаннями своїх відокремлених підрозділів.

2.17.  Спори Товариства з юридичними та фізичними особами, в тому числі, з акціонерами, розглядаються згідно із законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами України чи іноземних держав, якщо договором не передбачено інше.

2.18.  Товариство визнає профспілковий комітет, як повноважного представника найманих працівників при вирішенні питань стосовно виробничого процесу, праці, побуту, культури, а також укладання колективного договору.

 

3.1.    Метою діяльності Товариства є:

-        діяльність Товариства, спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку від господарської діяльності для задоволення інтересів Засновників (Акціонерів) і членів трудового колективу;

-        задоволення попиту споживачів на товари та послуги в сферах, що визначені у предметі діяльності;

-        здійснення ринкових взаємовідносин.

3.2  Предметом діяльності Товариства є:    

-        виробництво сільськогосподарської продукції зі спеціалізацією – вирощування продукції садівництва;

-        переробка плодоовочевої продукції та їх реалізація;

-        забезпечення населення якісною продукцією, виготовлення та реалізація продуктів харчування, тощо;

-        переробка давальницької сировини;

-        виробництво яблучного пектину;

-        виробництво, заготівля, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції (тваринництва, рільництва, рибництва, лісництва, бджільництва та інше);

-        купівля за готівку продуктів харчування у фізичних та юридичних осіб для потреб закладів громадського харчування;

-        соління та копчення риби;

-        виробництво та випуск теплової енергії;

-        виготовлення та реалізація товарів народного споживання та інше;

-        капітальний, поточний і заявочний ремонт, технічне обслуговування та діагностика і експертна оцінка технічного стану техніки, вантажних та легкових автомобілів, агрегатів, вузлів, пристроїв, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, побутової та іншої техніки;

-        виготовлення та реставрація пристроїв, обладнання до технічних засобів, запасних частин, вузлів, інших пристроїв, що належать підприємствам, організаціям, населенню, розробка і виготовлення обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та товарів широкого вжитку;

-        ремонт побутової техніки, в тому числі перемотування електродвигунів;

-        застосування прогресивних форм і методів організації виробництва та впровадження досягнень науково-технічного прогресу;

-        організація підготовки виробництва, здійснення технічного переозброєння діючих та створення нових потужностей, проведення будівельно-монтажних, ремонтних та реставраційних робіт в промисловості та житлі;

-        вивчення кон'юнктури товарних ринків, потреб юридичних та фізичних осіб в товарах широкого вжитку, іншої продукції та послугах та, при можливості, їх виготовлення та реалізація;

-        реалізація продукції та товарів через торгівельну мережу, товарні біржі, посередників та інших споживачів;

-        надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним та фізичним особам для перевезення вантажів;

-        проведення всіх форм рекламних заходів, організація виставок, аукціонів, випуск та реалізація буклетів, плакатів брошур, учбово-наукових посібників та іншої друкованої продукції, тощо;

-        надання на договірних засадах посередницьких, інформаційних, консультаційних та комерційних послуг юридичним та фізичним особам в придбанні матеріалів, устаткування, сировини, комплектуючих та напівфабрикатів, виконання інших непрофільних робіт, що забезпечують отримання прибутку;

-        купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках запчастин, продукції, товарів комплектуючих, напівфабрикатів та технологій, а також автотранспортних засобів;

-        ведення торговельно-закупівельної діяльності, виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів, в т.ч. промислової та сільськогосподарської продукції;

-        виробництво будівельних матеріалів, виконання проектних та будівельно-монтажних робіт, будівництво, ремонт та реставрація приміщень, в т.ч. житлових, об'єктів соціального побутового, культурного та виробничого призначення;

-        організація мережі оптової та роздрібної торгівлі, будівництво та організація магазинів, ларків, кіосків, виїзної торгівлі та інших об'єктів обслуговування населення;

-        організація мережі громадського харчування з відкриттям кафе, їдалень, ресторанів, барів, організація туризму, відпочинку і оздоровлення, надання готельних та інших видів сервісного обслуговування;

-        створення автозаправочних станцій, автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;

-        виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних, коньячних виробів, пива, вина, торгівля тютюновими виробами;

-        купівля, продаж, оренда і здача в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна;

-        організація навчання кадрів, в тому числі обслуговуючого персоналу, участь і проведення нарад, конференцій, семінарів, стажування на підприємствах, організаціях України та за її межами;

-        товарообмінні (бартерні) операції, в тому числі, зовнішньоекономічні;

-        фінансове забезпечення діяльності Товариства за рахунок випуску власних цінних паперів, купівлі та продажу цінних паперів інших емітентів, купівлі та продажу іноземної валюти;

-        здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

-        благодійність та спонсорство;

-        виконання мобілізаційних завдань на вимогу Міністерства Оборони України;

-        інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.3.    Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.

3.4.      Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших законодавчих актів України.

Виконавчий орган Товариства організує військовий облік та мобілізаційну підготовку, виконання заходів по протипожежній безпеці згідно чинного законодавства України

 

$14.1.        Засновником Товариства була держава в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Вінницькій області.

$14.2.        Акціонерами Товариства є фізичні особи, які є власниками акцій Товариства. Акціонерами ( учасниками) Товариства можуть бути державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів

Фізична або юридична особа має право розпоряджатися належними їй іменними акціями Товариства тільки після внесення відповідних змін до реєстру власників іменних цінних паперів.

$14.3.        Акціонери не мають відокремлених прав на повернення активів, внесених ними до Статутного капіталу або в рахунок оплати акцій.

$14.4.        Акціонери здійснюють свої права по управлінню Товариством через уповноважені ними органи. Акціонери або уповноважені ними органи можуть делегувати ці права Правлінню чи іншому органу, який передбачений цим Статутом та представляє інтереси акціонерів та трудового колективу.

$14.5.        Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

$1-              брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

$1-              обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;

$1-              вносити пропозиції по формуванню порядку денного Загальних зборів акціонерів;

$1-              брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їх частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів;

$1-              отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Загальних зборів акціонерів;

$1-              вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

$1-              виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

$1-              при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов’язань перед державою, акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;

-           на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

$1-                      акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

$14.6.       Акціонери Товариства зобов'язані:

$1-                    виконувати рішення Загальних зборів Товариства, дотримуватись вимог цього Статуту;

$1-                    не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

-           вчасно повідомляти Товариство або реєстратора/зберігача про зміну власних реквізитів;

$1-                    виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

$14.7.       Акціонери здійснюють свої права та обов’язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.

$14.8.       Трудові відносини в акціонерному Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом.

$14.9.       За працівниками, що працюють на підприємстві згідно з угодами (контрактом) і не є членами акціонерного Товариства, зберігаються всі права, гарантовані законодавством України та угодою (контрактом).

$14.10.    Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1.    Для забезпечення діяльності Товариства створено Статутний капітал.

5.2.    Статутний капітал Товариства становить 1 293 496,75 (один мільйон двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто шість грн. 75 коп.)гривень.

5.3.    Статутний капітал поділений на 5 173 987 (п’ять мільйонів сто сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

5.4.    Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений цим Законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5.5.    Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в випадках, встановлених чинним законодавством.

Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Акціонерне Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства для покриття збитків не допускається.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.6.    Статутний капітал акціонерного Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом Товариства.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу акціонерного Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення акціонерним Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.7.    Акціонерне Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

5.8.    Акціонерне Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Акціонерне Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу акціонерного Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту акціонерного Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9.    Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до Державного реєстру.

 

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

$16.1.     Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства.

$16.2.     Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

$16.3.     Акції Товариства неподільні. У випадку, коли одна акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером, та здійснюють свої права та обов’язки або спільно, або через одного представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов’язаннями, покладеними на акціонерів.

$16.4.     Акціонер набуває право власності на акції після внесення відповідної інформації до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

$16.5.     Товариство не несе відповідальності перед акціонерами щодо викупу належних акціонерам акцій крім випадків, передбачених чинним законодавством.

$16.6.     Акції Товариства забезпечуються всім його майном. При реорганізації Товариства всі обов’язки щодо цінних паперів Товариства переходять до правонаступників згідно чинного законодавства.

$16.7.     Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання.

$16.8.     Товариство має право випускати інші цінні папери, похідні цінних паперів та інші фінансові інструменти відповідно до законодавства України.

$16.9.     Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.

6.10. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

6.11. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

6.12. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

6.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі при додаткових емісіях акцій - у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше затвердження результатів  розміщення акцій.

6.14. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, строк та порядку укладання договорів на придбання акцій, строк, порядок та форми оплати акцій, порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції, строк повернення коштів при відмові від випуску акцій, дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі тощо, визначаються рішенням про розміщення акцій Товариства додаткового випуску.

6.15.  Якщо в процесі проведення додаткової емісії Товариством, збільшення статутного капіталу в обсязі передбаченому умовами емісії, не досягнуто, та Загальними зборами акціонерів Товариства ухвалене рішення про відмову від випуску акцій, Товариство повертає особам, які підписалися на акції, внесені ними кошти або інше майно протягом 30 днів з моменту прийняття цього рішення.

6.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Товариство зобов’язано здійснити такий викуп протягом року та не несе додаткових зобов’язань перед власниками акцій щодо викупу акцій.

У разі невиконання зобов’язань по викупу акцій Товариством, власник акцій має право оскаржити дії Товариства в суді.

6.17. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.18. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.19. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

$17.1.       Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

$17.2.       Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Конкретні напрями використання чистого прибутку за результатами календарного року визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Правління.

$17.3.       За рахунок чистого прибутку Товариство може створювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення та матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів акціонерам, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань.

У випадку необхідності Товариство може створювати додаткові фонди.

Нормативи створення, порядок формування і використання фондів визначається Товариством самостійно.

$17.4.       За рішенням Загальних зборів частина чистого прибутку може бути направлена на виплату дивідендів пропорційно часткам акціонерів у Статутному фонді Товариства.

$17.5.       На отримання дивідендів мають право акціонери, які обліковуються в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства на дату початку виплати дивідендів.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у розмірі та терміни, що встановлюються Загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Розмір планової та нарахованої за рік суми фонду дивідендів затверджується вищим органом Товариства за поданням Правління Товариства. Порядок виплати дивідендів встановлюється вищим органом Товариства

Дивіденди виплачуються протягом 3 місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів через касу Товариства, або шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера за його письмовою вимогою, або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів. 

На неотриманні дивіденди проценти не нараховуються.

$17.6.       Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди до повної сплати статутного капіталу та при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу та резервного фонду.

$17.7.       За рішенням Загальних зборів прибуток може бути направлений на збільшення статутного капіталу Товариства або на розвиток виробництва.

$17.8.       Для покриття непередбачених витрат та відшкодування можливих збитків від господарської діяльності Товариства створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менш як 5 відсотків чистого прибутку Товариства, які провадяться до досягнення фондом зазначеного розміру.

Рішення про використання коштів резервного фонду приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради Товариства. За рішенням Директора Товариства частина коштів резервного фонду може бути використана на виплату заробітної плати з відновленням їх у наступному періоді.

У разі повного або часткового використання резервного фонду його поновлення здійснюється у порядку, передбаченому першим абзацом цього пункту.

$17.9.       Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності – у порядку, що визначається Загальними зборами.

 

8.1.      Органами управління та контролю Товариства є:

$1-                      Загальні збори акціонерів;

$1-                      Наглядова рада Товариства

$1-                      Виконавчий орган – директор ;

$1-                      Ревізійна комісія.

        8.2.    Загальні збори  є вищим органом Товариства.

            8.2.1. У загальних зборах Товариства   можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.4. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою або органом товариства, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Товариства.

8.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

8.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змін і доповнень , а також прийняття Статуту у новій редакції;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, генерального директора та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту та балансу товариства;

11) розподіл прибутку і збитків товариства;

12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

18) обрання  ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84  Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту генерального директора, звіту ревізійної комісії;

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

23) обрання комісії з припинення Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.

8.4.1. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, з таких питань :

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про розміщення акцій ;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку , передбаченого частиною четвертою статті 84  Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства , обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації , порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу .

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, або їх представників, які беруть участь у загальних зборах.

8.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік наглядовою радою скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

8.6. Позачергові загальні збори Товариства   скликаються наглядовою радою:

$1ü  з власної ініціативи;

$1ü  на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

$1ü  на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

$1ü  на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

$1ü  в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

8.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства   із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

8.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства   або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.9. Позачергові загальні збори Товариства   мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства   та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам поштою персонально, особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення акціонерам  - це повідомлення, що містить передбачену законом та Статутом Товариства інформацію і направляється  акціонеру персонально простим листом.

8.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.11.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

8.11.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. 

6.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані:

$1Ø  повне найменування та місцезнаходження товариства;

$1Ø  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

$1Ø  час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

$1Ø  дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

$1Ø  перелік питань, що виносяться на голосування;

$1Ø  порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.11.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.11.7. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.12. Порядок денний загальних зборів Товариства   попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

8.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

8.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства   подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

8.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

8.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

8.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

8.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства   надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.12.7. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

8.12.8. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства   може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.13.1. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

8.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства   може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

8.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган.

8.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

8.13.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.13.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

8.13.8. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.13.9. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом : одна акція – один голос.

 

8.14. Наглядова радатовариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.15. Члени наглядової ради Товариства   обираються з числа фізичних осіб, які мають повну  цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Члени наглядової ради Товариства обераються терміном на три роки.

8.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

8.15.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

8.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

8.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється в кількості 5 (п»яти) осіб.

8.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством.

8.15.8. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

8.16. Голова наглядової ради Товариства  та його заступник обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

8.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради та його заступника.

8.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

8.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради.

8.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

6.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

8.17.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

8.17.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.17.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.17.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.17.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8.17.8.затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з  директором, встановлення розміру його винагороди;

8.17.9. прийняття рішення про відсторонення  директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження;

8.17.10. обрання та припинення повноважень генерального директора;

8.17.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

8.17.12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

8.17.14. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.17.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;

8.17.16. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.17.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.17.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

8.17.20. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

8.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.19. Посадові особи органів Товариства   забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

8.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

8.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

8.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь  директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

8.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

8.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

8.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівної кількості голосів, голос голови наглядової ради чи особи, що виконує його обов’язки, є вирішальним.

8.20.9. Наглядова рада Товариства   може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

8.21.Виконавчим органом товариства є директор, якийздійснює управління поточною діяльністю товариства.

8.22. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.22.1. Директор товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

8.22.2. Директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

8.22.3. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про генерального директора товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

8.22.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

8.23. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на робочих нарадах.

8.23.1. Директор обирається терміном на три роки та відкликається з посади наглядовою радою товариства.

8.23.2. Директор має право без довіреності діяти від імені товариства, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

8.23.3. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень  його повноваження здійснює особа призначена наглядовою радою.

8.23.4. Повноваження  директора припиняються за рішенням наглядової ради:

$1ü  невиконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства;

$1ü  перевищення повноважень, наданих йому;

$1ü  нанесення своїми діями або бездіяльністю матеріальної та фінансової шкоди товариству;

$1ü  не забезпечення контролю за роботою підпорядкованих йому підрозділів товариства;

$1ü  неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров`я.

8.24. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства   загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.

8.25. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

8.25.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Товариства.

8.25.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

8.26. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

$1·         член наглядової ради;

$1·         член виконавчого органу;

$1·         корпоративний секретар;

$1·         особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

$1·         члени інших органів товариства.

8.27. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

8.27.1. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.27.2. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

8.28. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства   за результатами фінансового року

8.28.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

8.28.2. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

8.28.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

$1Ø  підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

$1Ø  факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. ТРУДОВІ ДОХОДИ ПРАЦІВНИКІВ

9.1.    Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно діючого законодавства, колективного договору та цього Статуту.

9.2.    Товариство самостійно визначає капітал оплати праці та інші грошові виплати та заохочення, доходи та дивіденди по акціях без обмеження його зростання з боку державних органів, якщо щодо цього не буде прийнято відповідних постанов Уряду.

9.3.    Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим трудовим внеском та обсягами реалізованої продукції та надання послуг.

9.4.    Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, використовує державні та посадові оклади лише як орієнтир для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

9.5.    Мінімальний розмір оплати праці не може бути менше мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

9.6.    Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються трудовим договором (контрактом), що укладається при прийомі на роботу до Товариства, а також колективним договором.

9.7.    Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з Правлінням Товариства.

9.8.    Право укладання колективного договору від імені власника надається Правлінню Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку визначеному чинним законодавством.

 

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1.  Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку і обсязі органам державної статистики.

10.2.  Фінансово-звітним періодом вважається один рік. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

10.3.  Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

10.4.  Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.

10.5.  Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Правління Товариства, Головний бухгалтер та члени Наглядової ради.

10.6.  На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють не менш як десятьма відсотками акцій, Товариство зобов’язане провести аудиторську перевірку своєї діяльності, але витрати, що пов’язані з проведенням такої перевірки покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

10.7.  Порядок ведення оперативного та бухгалтерського обліку результатів роботи Товариства в цілому та його філій, представництв і дочірніх (залежних) підприємств встановлюється Правлінням.

 

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1.  Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України. Для виконання статутних завдань Товариство в установленому порядку реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності, відкриває валютний рахунок в установах банків.

11.2.  Товариство має право одержувати валютні кредити та інвестиції від своїх закордонних партнерів та інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно згідно з чинним законодавством. По одержаних Товариством кредитах та інвестиціях держава відповідальності не несе.

11.3.  Товариство може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється на кошти Товариства.

11.4.  Зовнішньоекономічна діяльність Товариства з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється відповідними державними органами.

11.5.  Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність у напрямках:

   -     експорт та імпорт сировини, комплектуючих виробів, обладнання, готової продукції  та товарів народного споживання, пов’язані з виконанням завдань основної діяльності;

   -     надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі експортних, посередницьких, транспортних та інших, пов’язаних з основною діяльністю Товариства, а також отримання вищезазначених послуг від іноземних суб’єктів господарської діяльності;

   -     наукова, науково-технічна, інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності в різних галузях, підприємницька діяльність з іноземними суб’єктами господарської діяльності, пов’язана з основною діяльністю Товариства;

   -     інші види діяльності, не заборонені законодавством.

11.6.  Товариство має право:

   -     самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях серед тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;

   -     вільно обирати банківсько-кредитні установи, які будуть вести її валютні рахунки та розрахунки з іноземними суб’єктами господарської діяльності, користуючись їх послугами.

 

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.

12.1.  Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, але розголошення (передача, відтік тощо) яких може завдати шкоди її інтересам.

Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок її захисту визначається Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному Директором товариства.

12.2.  Директор Товариства несе персональну відповідальність за збереження комерційної та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства,

Обов'язок Директора Товариства по збереженню комерційної та конфіденційної інформації щодо діяльності Товариства  передбачається в укладеній з ним трудовій угоді (контракті).

12.3.  Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, визначається законодавством України.

12.4.  Посадові особи Товариства, працівники та акціонери Товариства зобов'язані суворо зберігати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію.

12.5.  Інформація, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію може бути надана третім особам лише при умові підписання з Товариством угоди про нерозголошення наданої інформації.

 

 

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

$113.1.      Діяльність Товариства припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації, згідно вимог статей 19-22 Закону України «Про господарські товариства», чинного законодавства, зокрема Господарського та Цивільного кодексів України.

$113.2.      Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб

$113.3.    Питання, пов'язані із реорганізацією (виділенням, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) Товариства вирішуються Загальними зборами акціонерів.

$113.4.    У випадках, передбачених законом, реорганізація Товариства здійснюється за рішенням: суду; відповідних органів державної влади.

$113.5.      Директор або акціонери, які ініціюють реорганізацію Товариства, розробляють проект відповідного договору або проект рішення з цих питань та пояснення до цих проектів. Проекти документів повинні містити:

-           повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;

-           порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);

-           порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

$113.6.      До початку Загальних зборів Директор зобов'язаний підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з наступними документами:

-           проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення та поясненнями до цих проектів, рішень;

-           висновком незалежного експерта щодо проекту необхідних документів.

$113.7.    Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

$113.8.    Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми положеннями Товариства.

$113.9.      Товариство перед початком проведення реорганізації Товариства персонально повідомляє про це власників іменних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

$113.10.   При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

$113.11.   Товариство ліквідується за рішенням:

1) Загальних зборів акціонерів Товариства;

2) суду (у випадках, встановлених законом).

$113.12.   Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

$113.13.   Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, обраною Вищим органом Товариства або призначеною судовими органами. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

$113.14.   З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія здійснює комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства відповідно до чинного законодавства, зокрема сповіщає в одному з офіційних органів преси про початок ліквідації Товариства та строки подання заяв з претензіями до нього.

Ліквідаційна комісія виявляє кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам.

$113.15.   Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідаційною комісією (ліквідатором) у порядку встановленому законодавством України.

$113.16.   Ліквідаційна комісія (ліквідатор) повідомляє через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

$113.17.   Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

$113.18.   За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який подається Вищому органу, або органу, що призначив ліквідаційну комісію та затверджується відповідно до чинного законодавства.

$113.19.   Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

$113.20.   Скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства.

 

14. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

14.1.   Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Вищого органу Товариства.

14.2.   Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

14.3.   Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

    Статут підписав за дорученням Загальних зборів:

 

            Директор                                        Хворостовський Валерій Миколайович                     

 

 

 

Сайт створено згідно закону України "Про акціонерні товариства"

© 2020 «Дружба». Все права защищены.